Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 กรกฎาคม 2018 - 10 กรกฎาคม 2018

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ก.ค. -10 ก.ค. 2561 รวม 7 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – 10 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 ก.ค. 2561

สอบวันที่: 23 มิ.ย. 2561

ประกาศผลสอบ: 23 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2018
End:
10 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44779/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -19 ธ.ค. 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และเสนอแนะให้มีการพัฒนากฎหมายและระบบการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๒ ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเพื่อให้ดำเนินการจัดประชุมเป็นไปโดยชอบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๕ ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๖ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล และเข้าร่วมประชุมด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๗ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๙ ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดงานพิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อไม่ให้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับคืนเข้าสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก (TRIPS) หรือ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑๐ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งความจำนงขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๐ และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น พ.ศ. ๒๕๓๐
๑.๑๑ ดำเนินการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือเป็นพยานศาล
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 สามารถประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของงานที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ .2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือทางอุปกรณ์ทางการแพทย์
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือทางเกษตรเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค
เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเคมีเทคนิค ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเคมีเทคนิค โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีอนินทรีย์ หรือทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเภสัชภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเภสัชภัณฑ์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางอุปกรณ์ทางการแพทย์
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมเครื่องมือ ทางวิศวกรรมระบบควบคุม หรือทางวิศวกรรมการวัดคุม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีโดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านปิโตรเคมี ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านปิโตรเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางชีวเคมี ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเภสัชภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านเภสัชภัณฑ์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (40 คะแนน)
(2) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)
(3) การสรุปประเด็นโดยย่อ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบอุตสาหกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ทางออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบสาระสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำความเห็นและคำวินิจฉัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

 

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (80 คะแนน)
(2) การแปลบทความภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานในฐานะนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตรวจสอบคำขออนุญาตจดทะเบียน พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรองเกี่ยวกับหนังสือคู่มือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดำเนินงานผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป
1.3 ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
1.4 ดำเนินการส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
4.2 ให้บริการข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย จำนวน 60 ข้อ (รวม 120 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (รวม 80คะแนน)
2.1 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน)
2.2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (30 คะแนน)
2.2 ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (20 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ เสนอแนะท่าทีหรือจัดทำข้อมูลในการประชุมเจรจาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 เข้าร่วมการประชุมเจรจา และการจัดทำความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศของไทย
1.3 จัดทำสรุปผลการประชุมเจรจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 ดำเนินการด้านโลจิสติกส์สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ
1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ ประเทศคู่ค้าของไทยในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศของไทยในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเจรจาและความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (รวม 100 คะแนน)
2.1 แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
2.2 แปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
2.3 ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2017
End:
19 ธันวาคม 2017
Event Categories:
,
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/41947/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560 รวม 8 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1. กลุ่มงานบริการ

  1. ตำแหน่งเจ้าพหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีเทคนิค)
  3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
  4. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ)

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มิถุนายน 2017
End:
22 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39610/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ต.ค. -30 พ.ย. 2559 |48 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรม การผลิต ทางการพลังงาน ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางโทรคมนาคม ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางแมคคาทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิคและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอน/การยื่นคำให้การหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การรวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ศาลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาด้านงานอุทธรณ์/การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว
1.3 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.4 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์/คำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.5 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดส่งคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการออกหนังสือชี้แจงและการนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อให้การรับทราบคำวินิจฉัย/คำสั่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องจะได้นำคำวินิจฉัย/คำสั่งไปดำเนินการด้านต่างๆ ต่อไปน
1.6 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น รวมทั้งการดำเนินคดีและเป็นพยานที่ศาลในคดีที่หน่วยงานราชการหรือคณะกรรมการถูกฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานมถ
1.7 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการจัดทำใบแต่งทนายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.8 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเพื่อจัดทำเป็นหนังสือรวมรายงานการประชุม หนังสือรวมคำวินิจฉัย/คำสั่ง หนังสือจำแนกคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ประจำปีปฏิทินในแต่ละปีสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิศวกรรม โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาไฟฟ้า โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางเกษตรเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมโลหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค
เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีอนินทรีย์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเลียม ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีโดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาปิโตรเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีอนินทรีย์ ทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบสาระสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำความเห็นและคำวินิจฉัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( 60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
1.2 ร่วมศึกษา และดำเนินการขอตั้งและจัดทำงบประมาณประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้งบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด
1.4 ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย Internet เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วน
1.5 ร่วมทดสอบและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานและพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.6 ร่วมดูแล และจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Network) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.7 ร่วมดูแล และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และการสำรองข้อมูล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด
1.8 ร่วมดูแล และบำรุงรักษา การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล(Network) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1.9 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงระบบงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

1.11 ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมเป็นกรรมการในงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กรมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
1.12 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 ร่วมวางแผนการดำเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้องในการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
2.2 ร่วมดำเนินการวางแผนศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ร่วมจัดทำแผนแม่บท ICT งบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จตามเป้าหมาย
2.4 ร่วมจัดทำแผนงานโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จตามเป้าหมาย
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ร่วมประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน รวมทั้งงานบริการด้าน ICT ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้และเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ชี้แจ้งและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ร่วมให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อสงสัยต่างๆของข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯรวมทั้งประชาชน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้อง
4.2 ร่วมให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางช่องทางต่างๆแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมฯผ่านช่องทางต่างๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 180 คะแนน)
(1) การทดสอบด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( 120 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอน/การยื่นคำให้การหรือการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การรวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ศาลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยหรือการแก้ไขปัญหาด้านงานอุทธรณ์/การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำสรุปสำนวนอุทธรณ์/คำร้องขอเพิกถอนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว
1.3 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
1.4 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาจัดทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์/คำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1.5 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดส่งคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการออกหนังสือชี้แจงและการนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อให้การรับทราบคำวินิจฉัย/คำสั่งเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้องจะได้นำคำวินิจฉัย/คำสั่งไปดำเนินการด้านต่างๆ ต่อไปน
1.6 ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตามการดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น รวมทั้งการดำเนินคดีและเป็นพยานที่ศาลในคดีที่หน่วยงานราชการหรือคณะกรรมการถูกฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานมถ
1.7 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งดำเนินการจัดทำใบแต่งทนายให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วนอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.8 ดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการเพื่อจัดทำเป็นหนังสือรวมรายงานการประชุม หนังสือรวมคำวินิจฉัย/คำสั่ง หนังสือจำแนกคำวินิจฉัย/คำสั่งของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ประจำปีปฏิทินในแต่ละปีสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ค้นคว้า หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมโลหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาวิศวกรรม โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาไฟฟ้า โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
ทางเกษตรเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมโลหการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค
เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีโดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาปิโตรเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 การดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
1.3 จัดทำเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่
1.4 ประสารการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่กำหนด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) การทดสอบความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์
( 60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

ตำแหน่ง: 48 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 15,000-23,100
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 ตุลาคม 2016
End:
30 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36268/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ส.ค. -5 ก.ย. 2559 |นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ก.ย. 2559
สอบวันที่: 26 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบ: 29 ก.ย. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2016
End:
5 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35779/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ส.ค. -5 ก.ย. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและอนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงข้อเท็จจริงและกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.4 ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ปากคำเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ วิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.5 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมายต่างประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น
1.2 ตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม 1.3 อ่านแปลและบันทึกข้อมูลการอ่านแปลเครื่องหมายที่เป็นอักษรภาษาต่างประเทศ
1.4 บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานผลการตรวจสอบเสนอนายทะเบียนพิจารณาสั่งการ
1.5 พิจารณาสั่งการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม 1.6 ตรวจค้นข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของนายทะเบียน
1.7 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และมาพบด้วยตนเอง
2. ด้านการวางแผน
2.1 จัดทำสถิติการเก็บรวบรวมปริมาณคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของงาน
2.2 จัดอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องหมายการค้า
2.3 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานความร่วมมือภายนอกหน่วยงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
3.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายการเครื่องหมายการค้า
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกสถานที่
4.2 ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ทางด้านเครื่องหมายการค้า โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ( 60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมพลังงาน ทางพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรม โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางโทรคมนาคม หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาไฟฟ้า โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเคมี หรือทางพันธุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มอนุสิทธิบัตร 1)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีเครื่องกล หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับอนุสิทธิบัตร โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของอนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด

4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรม โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางศิลปอุตสาหกรรม ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบสาระสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบเพื่อรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำความเห็นและคำวินิจฉัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณารับจดทะเบียน
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เตรียมการและ/หรือถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ( 60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
1.2 ร่วมศึกษา และดำเนินการขอตั้งและจัดทำงบประมาณประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้งบประมาณที่ตอบสนองความต้องการและทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด
1.4 ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย Internet เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วน
1.5 ร่วมทดสอบและติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายงานและพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.6 ร่วมดูแล และจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล (Network) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.7 ร่วมดูแล และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และการสำรองข้อมูล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด
1.8 ร่วมดูแล และบำรุงรักษา การให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล(Network) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1.9 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจความต้องการ ความเป็นไปได้ของระบบเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงระบบงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

1.11 ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมเป็นกรรมการในงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้กรมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
1.12 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 ร่วมวางแผนการดำเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้องในการติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
2.2 ร่วมดำเนินการวางแผนศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ร่วมจัดทำแผนแม่บท ICT งบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำเร็จตามเป้าหมาย
2.4 ร่วมจัดทำแผนงานโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จตามเป้าหมาย
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ร่วมประสานการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน รวมทั้งงานบริการด้าน ICT ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้และเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 ชี้แจ้งและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ร่วมให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ข้อสงสัยต่างๆของข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯรวมทั้งประชาชน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับทราบข้อมูล/ข้อเท็จจริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้อง
4.2 ร่วมให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางช่องทางต่างๆแก่หน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชน เพื่อให้หน่วยงานภายใน ภายนอกและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาของกรมฯผ่านช่องทางต่างๆ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1. ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 40 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 160 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( 60 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (50 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรม การผลิต ทางการพลังงาน ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านวิศวกรรม และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทางไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางแมคคาทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านไฟฟ้า และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิคและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีเชื้อเพลิง ทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ ทางปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางเทคโนโลยีปิโตรเลี่ยม ทางปิโตรเลี่ยมและเคมีไฮโดรคาร์บอน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเคมี ทางวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวัสดุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน : 21000 – 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางพันธุศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชภัณฑ์)
อัตราเงินเดือน : 21000 23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบ ทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา วิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์ และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาฟิสิกส์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีเทคนิค)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิค เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเคมีเทคนิคและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเคมีเทคนิค เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาเคมีเทคนิค โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมี เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านปิโตรเคมีและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านปิโตรเคมี เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาปิโตรเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเวชศาสตร์ หรือทางพันธุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเภสัชศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านเภสัชภัณฑ์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชภัณฑ์ เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านอนุสิทธิบัตร 2)
อัตราเงินเดือน : 17500 – 19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
-ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานคำขอรับอนุสิทธิบัตร โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย
1.2 จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของอนุสิทธิบัตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.4 พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสาร และคู่มือการปฏิบัติงาน
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากองค์กรที่สังกัดอยู่เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสิทธิบัตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมายกำหนด
4.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) รายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ (รวม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1.2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ (รวม 80 คะแนน)
(1) เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ในสาขาเคมี โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (30 คะแนน)
(2) การอ่านแล้วสรุปประเด็นโดยย่อ โดยตอบเป็นภาษาไทย (25 คะแนน)
(3) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยตอบเป็นภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)
2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประเด็นอื่นๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ก.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2016
End:
5 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35704/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -1 ก.ค. 2559 |นิติกร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร ระดับปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600
ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 – 6 กรกฎาคม 2559) มายื่นในวันก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ หากตรวจสอบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาชน และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนตรวจพิจารณาให้ความเห็นในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ
2. ปฏิบัติงานด้านพิจารณาคำขออุทธรณ์การจดทะเบียนของคณะกรรมการต่างฯ โดยตรวจรับคำอุทธรณ์ คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์ พร้อมทั้งทำความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามประเด็นต่างๆ
3. ปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยการรับคำขอ และออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
4. ปฏิบัติงานด้านคดี โดยรวบรวมจัดทำสำเนาคำฟ้องและใบแต่งทนาย ประสานงานกับพนักงานอัยการในการแต่งตั้งพนักงานอัยการแก้ต่างคดี และรวบรวมผลคดี และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5 ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ปากคำเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
6. รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
7. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 50 คะแนน) ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน (รวม 50 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง – สัมภาษณ์โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


ชื่อตำแหน่ง : นิติกร ระดับปริญญาโท
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600
ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 – 6 กรกฎาคม 2559) มายื่นในวันก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับสถาบันที่จัดสอบ หากตรวจสอบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาชน และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนตรวจพิจารณาให้ความเห็นในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ
2. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานด้านพิจารณาคำขออุทธรณ์การจดทะเบียนของคณะกรรมการต่างฯ โดยตรวจรับคำอุทธรณ์ คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์ พร้อมทั้งทำความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามประเด็นต่างๆ
5. ปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยการรับคำขอ และออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
6. ปฏิบัติงานด้านคดี โดยรวบรวมจัดทำสำเนาคำฟ้องและใบแต่งทนาย ประสานงานกับพนักงานอัยการในการแต่งตั้งพนักงานอัยการแก้ต่างคดี และรวบรวมผลคดี และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
7 ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ปากคำเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
8. รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
9. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 50 คะแนน) ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน (รวม 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง – สัมภาษณ์โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความลับทางราชการ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น
วิธีการประเมิน : วิธีการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
23 มิถุนายน 2016
End:
1 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35079/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |กลุ่มบริหารงานคลัง,Call Center

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานคลัง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
บัญชีธุรกิจ
บริหารธุรกิจ ในสาขา วิชาการบัญชี การเงิน การงินและการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ในสาขา การเงิน การคลัง
– มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office

รับสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2559


ปฏิบัติงานตำแหน่ง Call Center 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
– มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office
– รักงานบริการ
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ส่ง resume มาที่ prgroup.dip@gmail.com
หรือ

ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2559 #มีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง: กลุ่มบริหารงานคลัง,Call Center
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
25 พฤษภาคม 2016
End:
27 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34746/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ 7 พ.ค. -30 มิ.ย. 2559 |ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤษภาคม 2016
End:
30 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34477/

Venue

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.พ. -8 มี.ค. 2559 |นิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600

ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 15 มีนาคม 2557 – 15 มีนาคม 2559) มายื่นในวันก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาชน และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนตรวจพิจารณาให้ความเห็นในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ
2. ปฏิบัติงานด้านพิจารณาคำขออุทธรณ์การจดทะเบียนของคณะกรรมการต่างๆ โดยตรวจรับคำอุทธรณ์ คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์ พร้อมทั้งทำความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามประเด็นต่างๆ
3. ปฏิบัติงานด้านคดีโดยรวบรวมจัดทำสำเนาคำฟ้องและใบแต่งทนายความ ประสานงานกับพนักงานอัยการในการแต่งตั้งพนักงานอัยการแก้ต่างคดี และรวบรวมผลคดี และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
4. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ และดำเนินการไกล่เกลี่ยให้มีการประนอมข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีผลการรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

ตำแหน่ง: นิติกร (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.พ. -8 มี.ค. 2559 |นิติกร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้
การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 72
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 594
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.4
CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 72
TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 600
ผู้สอบจะต้องนำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (วันที่ 15 มีนาคม 2557 – 15 มีนาคม 2559) มายื่นในวันก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย โดยยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัติและอนุบัญญัติต่างๆ ให้คำปรึกษาประชาชน และตอบข้อหารือด้านกฎหมาย และด้านสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนตรวจพิจารณาให้ความเห็นในประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ
2. ปฏิบัติงานด้านพิจารณาคำขออุทธรณ์การจดทะเบียนของคณะกรรมการต่างฯ โดยตรวจรับคำอุทธรณ์ คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานต่างๆ จัดทำสรุปสำนวนอุทธรณ์ พร้อมทั้งทำความเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา จัดเตรียมวาระและเอกสารสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำจำแนกคำวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามประเด็นต่างๆ
3. ปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยการรับคำขอ และออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
4. ปฏิบัติงานด้านคดี โดยรวบรวมจัดทำสำเนาคำฟ้องและใบแต่งทนาย ประสานงานกับพนักงานอัยการในการแต่งตั้งพนักงานอัยการแก้ต่างคดี และรวบรวมผลคดี และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5 ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ปากคำเป็นพยานต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล
6. รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
7. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน 1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และมีผลการรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com