Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมพลศึกษา

12 มีนาคม 2018 - 16 มีนาคม 2018

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มี.ค. -16 มี.ค. 2561 รวม 8 อัตรา

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1 / 2561

ด้วยสถาบันการพลศึกษาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจัดงาน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลอัตราว่าง 1 อัตรา

ที่

กลุ่มงาน

ตำแหน่ง

อัตราว่าง

1

บริหารทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

1 อัตรา

2

บริหารทั่วไป

นักกิจการนักศึกษา

1 อัตรา

3

บริหารทั่วไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 อัตรา

4

บริหารทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ์

1 อัตรา

5

บริหารทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

2 อัตรา

6

บริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุ

2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในะดับดีมาก


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


ชื่อตำแหน่ง : นักกิจการนักศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


การรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา http://www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สถาบัน การพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยืมพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ เอกสารตาม 2 และ 3 จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 16 มีนาคม 2561
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ต้องการ) จำนวน 1 ฉบับ กด
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัคร เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักกิจการนักศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
16 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43088/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -30 มี.ค. 2561

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพลศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 2 อัตรา กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


ตำแหน่งที่ 2 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 1 อัตรา กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มีนาคม 2018
End:
30 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42988/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1อัตรา

ประจำกลุ่มแผนงานสำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มแผนงานสำนักงานเลขานุการกรมมีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 1อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำกลุ่มแผนงานโดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดีจะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

 

• คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และPower Point

             ได้เป็นอย่างดี (หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

 

• เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)

1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบจำนวน 1 ชุด(ตามแบบฟอร์มที่แนบ)

2. ประวัติส่วนตัวเบื้องต้น  (Resume)

 

• หลักฐานการรับสมัคร( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตรจำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ

 

• เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครที่จัดส่งให้ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. หากมีประวัติที่น่าสนใจจะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรม

Microsoft Office และสัมภาษณ์

สามารถส่งประวัติผ่านทาง email :dpe.plan@gmail.comพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน

สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2214 0120 ต่อ1401-1404

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2017
End:
29 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42218/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กันยายน 2017
End:
21 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41136/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -17 ส.ค. 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
3.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ อาจพิจารณาโดยใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เช่น ความรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่าที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ อาจพิจารณาโดยใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เช่น ความรู้ที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่าที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2017
End:
17 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40502/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -7 ส.ค. 2560 รวม 12 อัตรา

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ด้วยกรมพลศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านการกีฬา) นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) และนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา)

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านการกีฬา)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยวได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางนันทนาการ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางการจัดการนันทนาการ และเป้นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของ ก.พ.


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป้นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี ขึ้นไปของ ก.พ.

ตำแหน่ง: นักพัฒนาการกีฬา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพลศึกษา :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
18 กรกฎาคม 2017
End:
7 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40268/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 มิ.ย. 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 พฤษภาคม 2017
End:
15 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39071/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2560

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมพลศึกษา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37610/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ม.ค. 2560 |

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน
แผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณา
ตอ่ สัญญาในปีงบประมาณต่อไป)

ระบุความเร็วในการพิมพ์ไดจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)
• เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น (ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File)
1. ใบสมัครที่มีรูปถ่ายประกอบ จำนวน 1 ชุด (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
2. ประวัติสว่ นตัวเ ื้องต้น (Resume)
• หลักฐานการรับสมัคร ( นำมาแสดงเมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว )
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (Tran script) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นวิ้ จำนวน 2 ใบ
• เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัครทจีั่ดส่งใหส้ ่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. หากมีประวัติที่น่าสนใจ จะมีการประสานแจ้งผู้สมัครเพื่อเขา้ รับการทดสอบการใช้โปรแกรม
Microsoft Office และสัมภาษณ์
สามารถส่ งประวัติผ่านทาง email : dpe.plan@gmail.com พรอ้ มระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทชีั่ดเจน
สมัครตงั้ แต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มกราคม 2017
End:
15 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37028/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ ประจำกลุ่มแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. (หากผลการปฏิบัติงานดี จะมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณต่อไป)
สามารถส่งประวัติผ่านทาง email :arunnee.a@dpe.go.th
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2214 6321

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
14 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36171/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559
คุณสมบัติทั่วไป

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานประกอบการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายสี ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประตู 7 ชั้น 1 สนามกีฬาแห่งชาติ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 022140120 ต่อ 2600-2604, 3800-3801 และ 0-2216-2946 -49

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
1 ตุลาคม 2016
End:
31 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36170/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 24 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) **ป.ตรีทุกสาขา

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) 1 ตำแหน่ง
เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -17.30 น.

คุณสมบัติ
1.เป็น ชาย/หญิง
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีใจรักในงานบริการ
4.สามารถใช้งาน Microsoft Office และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records) จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประตู 7 สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.0 2214 0120 ต่อ 8800 , 8103

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการและรับฟังความคิดเห็นประชาชน (Call Center) **ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2016
End:
25 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34102/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมพลศึกษา – |ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

กรมพลศึกษาประกาศรับสมัคร ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี พ.ศ.2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์  022141509, 022140120 ต่อ 4509, 0989798263, 0814421416

ตำแหน่ง: ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมพลศึกษา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กรมพลศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แหล่งที่มา |

Facebook Comments

Details

Date:
11 กรกฎาคม
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34990/

Venue

กรมพลศึกษา
กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com