Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมยุทธศึกษาทหารบก

19 มกราคม 2018 - 8 กุมภาพันธ์ 2018

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.พ. 2561

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับนสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย) หลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

1. ประเภทของผู้รับสมัคร

1.1 บุคคลพลเรือน

1.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก

1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

1.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 มีวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สาอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ (ก่อนการสอบภาควิชาการ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ

2.3 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

2.4 สำหรับผู้ที่มี ปู่-ย่า, ตา-ยาย มีสัญชาติอื่น ที่มิได้มีสัญชาติไทย ต้องมีหลักฐานเช่น ใบสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิดออกโดยสำนักทะเบียนอำเภอของบิดาหรือมารดา ว่าเกิดที่ประเทศไทยจริง

2.5 มีอวัยวะ และรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2.6 ไม่เคยทุจริตในการอสบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน

2.7 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.8 ต้องเข้ารับการตรวจโรค วัดขนาดมาตรฐานร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

3.1.1 บุคคลพลเรือน

3.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2561 (คนเกิด พ.ศ.2540) สำหรับผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ

3.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2543) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ของศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณี ขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

3.1.2 ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

3.1.3 ทหารกองประจำการในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ

3.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลกัสูตรเดียว

3.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537 ) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

3.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย. 61 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว

3.2.4 ทหารกองหนุนเฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)

4. รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตและการชำระเงิน

4.1 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึง 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 28 มกราคม 2561

5. หลักฐานการสมัคร

5.1 อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ขนาดไม่เกิน 1 MB ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากเป็นทหารกองประจำการให้แต่งกายตามสังกัด นักเรียนกำลังศึกษาให้แต่งกายตามสถาบันที่กำลังเข้ารับการศึกษา บุคคลทั่วไปสวมเสื้อคอปกสีสุภาพและอัพโหลดวุฒิการศกึษาหรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักฐานทหารเป็นไฟล์ PDF

5.2 ผู้มีรายชื่อสอบผ่านภาควิชาการ ให้เตรียมหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ด้วยตนเองพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้

5.2.1 สำเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด

5.2.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิดที่แสดง วัน เดือน ปี เกิดที่ชัดเจน และระบุสัญชาติของบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.3 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

5.2.5 หลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบ สด.43) สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญฯ แบบ สด.8) แล้วแต่กรณีพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

6. การสอบคัดเลือก

6.1 การสอบภาควิชาการ

6.1.1 เนื้อหาวิชา ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

6.1.1.1 บุคคลพลเรือน จำนวน 5 วิชา รวม 120 ข้อ โดย 4 ข้อ วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ ได้แก่

– วิชาวิทยาศาสตร์ (25 ข้อ)

– คณิตศาสตร์ (25 ข้อ)

– ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาษาอังกฤษ (25 ข้อ)

– วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น) (20 ข้อ)

6.1.1.2 ทหารกองประจำการ, ทหารกองหนุน จำนวน 5 วิชา รวม 120 ข้อ โดย 4 วิชา วิชาละ 25 ข้อ รวม 100 ข้อ ได้แก่

– วิชาวิทยาศาสตร์ (25 ข้อ)

– คณิตศาสตร์ (25 ข้อ)

– ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาษาอังกฤษ (25 ข้อ)

– วิชาความรู้ทั่วไป (เนื้อหาศาสตร์พระราชา, ศีลธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทหารเบื้องต้น) (20 ข้อ)

6.1.2 กำหนดการ

6.1.2.1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา (หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ขึ้นต้นหมายเลขประจำตัวสอบเลข 1)

6.1.2.2 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ) ขึ้นต้นหมายเลขประจำตัวสอบด้วยเลข 9)

6.2 การสอบรอบเที่สอง

6.2.1 รายงานตัว เพื่อตรวจเอกสารการรับสมัครและตรวจประวัติอาชญากรรม ด้วยตนเอง ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 (ตามกลุ่ม ลำดับ ในวัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)

6.2.2 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 และวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตามกลุ่ม ลำดับ วัน เวลา ที่กำหนดในประกาศฯ)

ตำแหน่ง: รวม1,980นาย,นักเรียนนายสิบทหารบก,นักเรียนนายสิบทหารราบ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,980
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มกราคม 2018
End:
8 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42613/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ธ.ค. 2560 รวม 152 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน หารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดบรรจุ 152 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญษสาขา/ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ระดับปริญญาตรี จำนวน 148 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)

2. ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาโทในการสมัครสอบ)

3. ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 3 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

1. บุคคลชาย/หญิง

2. ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ)

3. นายทหารประทวน สังกัด กองทัพบก

ตำแหน่ง: 152อัตรา(ชาย/หญิง),นายทหารสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 152
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2017
End:
5 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41996/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก รวม 100 อัตราเตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
ประจําปีงบประมาณ ๒๕61
————————————
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ. 2531 – ๒๕43)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้
๑.๒.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบ
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่
๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
( สําเนาคู่ฉบับ )
๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

๒. หลักฐานการสมัครสอบ
๒.๑ วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
๒.๓ หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน ๒ ฉบับ
2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

๓. กําหนดการ รอประกาศ
3.1 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันที่รอประกาศอย่างเป็นทางการ ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com ตลอด
24 ชั่วโมง ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
3.1.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณี
ที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน
แล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.3 ผู้สมัครต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
รอประกาศอย่างเป็นทางการ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตําแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ
หน้าหลักของเว็บไซต์)
3.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1.7 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.1.8 เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไม่รับผิดชอบและจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.9 กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-
นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
๓.2 สอบคัดเลือกภาควิชาการ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการวันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.4 การส่งหลักฐานเพิ่มเติม สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.5 การตรวจโรค อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.7 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.8 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.9 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.๑0 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุวันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ
๓.๑1 รายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรับสมัครสอบ

๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก

๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนําหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามวัน เวลาที่กําหนดในข้อ 3.4 และจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กําหนด

๕. การเลือกตําแหน่งบรรจุ ทําการเลือกตําแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสํารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตําแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทําสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกําหนด

๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ – ๙ ต่อ ๘๙๑๐๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com

ตำแหน่ง: เตรียมรับสมัครข้าราชการทหารประทวนสัสดีทหารบก100อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมยุทธศึกษาทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ย. -15 ก.ย. 2560 รวม 10 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมยุทธศาสตร์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

1.1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ อัตราค่าตอบแทน 37,680 บาท/เดือน

ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทางทหาร

1.2 กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ในตำแหน่ง พนักงานแปลและล่าม จำนวน 1 อัตรา (ชาย หญิง)

ในตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย หญิง)

1.3 กลุ่มงานบริการ

1.3.1 อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย หญิง)

1.3.2 อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ชาย หญิง)

1.3.3 อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

ในตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย หญิง)

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทางทหาร,พนักงานแปลและล่าม,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานบริการ,พนักงานพิมพ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 12,430-37,680
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
7 กันยายน 2017
End:
15 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41101/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 พ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ประจำปีงบประมาณ 2560

กรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่งเสมียน กรมยุทธศึกษาทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 6 อัตรา รับเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท)

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,เสมียน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 8,610-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 พฤษภาคม 2017
End:
16 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39090/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -29 พ.ย. 2559 |นายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนในกองทัพบก จำนวน 206 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

1.1 บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง

1.2 ทหารกองหนุน (ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว)

1.3 นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

2.1 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

2.1.1 เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542)

2.1.2 ไม่เป็นผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ

2.1.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุใน แบบ สด.43 หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2.2 คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2525-2542) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

2.3 คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก ข้อ 2.1 และ 2.2)

2.3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญา ของสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.104.3/ว 41 ลง 30 ก.ย. 53, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ด.54, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 11 ลง 13 ส.ค.56 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานสถานศึกษา เพื่อขอรับเอกสารยืนยันว่า สำนักงาน ก.พ. ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่สำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครของกรมยุทธศึกษาทหารบกจริง

2.3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ

2.3.3 เป็นผู้มีคุณสมับติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

2.3.4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายสัญชาติ

2.3.5 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร

2.3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

2.3.7 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2.3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ

2.3.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

2.3.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ

2.3.11 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารมาก่อน

2.3.12 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด

2.4 คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.

2.4.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่งและคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ กรณีที่คุณวุฒิเรียกชื่อไม่ตรงตามกำหนดไว้ ให้ใช้ผลการรับรองปริญญาของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อได้จากประกาศรับสมัครสอบตามลิงค์ด้านล่างตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร 206 อัตรา (ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 22 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 2 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤศจิกายน 2016
End:
29 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36474/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |100 อัตรา สัสดีทหารบก ประจำปี 2560

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2560 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2560

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องนําเอกสารการสําเร็จการศึกษามามอบให้เจ้าหน้าที่ สบ.ทบ. ภายหลังจากประกาศผลสอบรอบแรก
– อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ( ผู้เกิดระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.2530 ถึง 31 ธ.ค.2542 )
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
– มีสัญชาติไทยและบิดา, มารดามีสัญชาติไทย
– ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
Advertisements
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
– ไม่อยู่ในสมณเพศ
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
– ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

หลักฐานการสมัครสอบ
– วุฒิการศึกษา จะรับสมัครเฉพาะวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น
– บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
– หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8) หรือ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด. 3) ที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัด,ทําการแทน ,รักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน แล้วแต่กรณี
– สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา
– สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง, บิดา หรือ มารดา (ถ้ามีการเปลี่ยน)

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.com/ หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่ง: 100 อัตรา สัสดีทหารบก ประจำปี 2560
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 ตุลาคม 2016
End:
31 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36279/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ค. -15 พ.ค. 2559 |สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร อาจารย์ ป.ตรีทุกสาขา

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: สอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร อาจารย์ ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |


Facebook Comments

Details

Start:
3 พฤษภาคม 2016
End:
15 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34464/

Venue

กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก Thailand + Google Map
Website:
<a

“กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -30 มี.ค. 2559 |สอบเลื่อนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (สัสดี,การเงิน,สารวัตรทหาร,ทั่วไป)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: สอบเลื่อนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (สัสดี,การเงิน,สารวัตรทหาร,ทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 112
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมยุทธศึกษาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com