Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

24 มกราคม 2017 - 31 มกราคม 2017

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๒) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงงาน
(๓) ควบคุม ดูแล อาคารและสถานที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๕) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้ติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒.) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาตอบปัญหาเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้มาขอรับบริการภายในหน่วยงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
24 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37074/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map