Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5 เมษายน 2018 - 1 พฤษภาคม 2018

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 เม.ย. -1 พ.ค. 2561 รวม 80 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 80 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

ตำแหน่ง: 80อัตรา,เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 1 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี,พ.ศ.2560-2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจก “แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี” (พ.ศ.2560-2564)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษษทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เรียนรู้ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. น้อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เป้าประสงค์

 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
 2. สถานศึกษามีปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสม
 3. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเชื่อมโยงในรูปแบบเครือข่าย (NETWORK) อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นมีศึกษานิเทศก์ที่เพียงพอและมีคุณภาพ
 5. องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นมีระบบนิเทศการศึกษาที่มีคุณภาพ
 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประมาณทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สถานศึกษา มีการบริหารจัดการระบบแผนงานและงบประาณทางการศึกษาอย่างมีประสิทะิภาพ
 8. องค์กรปกครองส่นท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ
 9. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rx8C)
 10. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
 11. คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับ (ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 12. กลุ่มเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 13. กลุ่มเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 14. กลุ่มเครือข่ายการนิเทศการศึกษาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 15. คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่นร่วมในการจัดการศึกษา
 17. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 18. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 19. สถานศึกษาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 21. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนาแบบบูรณาการให้แก่ผู้เรียน
 22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม สนัสนุนการทำนุบำรุงศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
 23. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
 25. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
 26. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างพุทธศาสนากับอิสลามศึกษา
 27. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ อย่างเท่าเทียมในสังกัดอื่น สร้างขวัญ กำลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

 1. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล
 2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่น
 4. การส่งเสริม สนับสนุนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 6. การส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ท้องถิ่นและอาเซียนศึกษา
 7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

 

ตำแหน่ง: แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี,พ.ศ.2560-2564
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบผู้บริหารอปท.9,000อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบสายงานผู้บริหาร อปท. 9,000 อัตรา 11 สายงาน 

อธิบดี สถ.วางกฎเหล็ก สรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. 9 พันอัตรา 11 สายงาน เน้นย้ำโปร่งใส-ยุติธรรม พร้อมตั้ง 10 หัวข้อวิชาทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

 

วันนี้ (18 ต.ค.60) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายให้กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ในตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 สายงาน ประมาณ 9,000 อัตรา

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบแผนดำเนินการและขั้นตอนการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องสำคัญ โดยกำหนดการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครให้มีการรับสมัครทางระบบ Internetและชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ และกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ได้กำหนดไว้ 10 หัวข้อวิชา ได้แก่ 1.ความรู้เรื่องกฎหมาย 2.ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4.ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 5.ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 6.ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7.ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 8.ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 9.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ รวมทั้งกำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีการทดสอบความรู้ความสามารถตามขอบเขตวิชา ข้อ 2 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย/อัตนัย) และการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเน้นย้ำขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมั่นใจว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการแต่งตั้งตามหลักความรู้ความสามารถ

 

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.thโดยตรง

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบผู้บริหารอปท.9,000อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  

Facebook Comments

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตัวอย่าง 1

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
1. ส่วนกลาง  
1.1 ส่นกลางไม่สังกัดสำนัก/กอง  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน Director – General
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน)
– Deputy Director – General (Policy and Plan)

ตัวอย่าง 2

ชื่อตำแหน่งตามสายงาน

ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาไทย) ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)
นักจัดการงานทั่วไป General Administration Officer 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ General Administration Officer, Practitioner Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาการ General Administration Officer, Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ General Administration Officer, Senior Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ General Administration Officer, Expert Level
นักจัดการงานทั่วไปทรงคุณวุฒิ General Administration Officer, Advisory Level

 

ตำแหน่ง: รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2560 รวม 20 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,20อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมสอบ 14,000 อัตราคาดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย.60

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

กสถ.เตรียมจัดสอบบรรจุ ขรก.อปท. 14,000 อัตรา-คาดแห่สมัคร 6 แสน เริ่มรับพฤษภาคม-เข้มออกข้อสอบ

นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ ในฐานะ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.กลาง มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2560 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2560 แล้ว โดยแบ่งสนามสอบเป็น 10 เขต มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อบรรจุแต่งตั้งใน อบจ. อบต. และเทศบาล ตามเขตที่สอบจำนวน 84 ตำแหน่ง 14,653 อัตรา แบ่งเป็นประเภทวิชาการ 58 ตำแหน่ง 6,350 อัตรา และประเภททั่วไป 27 ตำแหน่ง 8,303 อัตรา โดยบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับที่สอบได้ตามเขตนั้นๆ เมื่อบัญชีสอบเขตใดหมดสามารถขอใช้บัญชีข้ามเขตได้ คาดว่าจะมีผู้สมัครสอบกว่า 6 แสนคนจากทั่วประเทศ

“สำหรับการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป กสถ.จะไม่ใช้ผลสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. แต่จะให้สอบใหม่ทั้งหมด และตำแหน่งที่ใช้ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปจะมีการสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การสอบภาค ก. จะมีการออกข้อสอบจากการใช้กฎหมายกลาง ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยผู้จัดสอบจะดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คาดว่าจะสามารถประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ ส่วนปัญหาที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสถาบันการศึกษาที่มีปัญหาในการออกข้อสอบขอชี้แจงการออกข้อสอบครั้งนี้ กสถ.จะกำหนดขอบเขตให้รัดกุมขึ้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนการสอบเมื่อปี 2556” นายปรีชากล่าว

ตำแหน่ง: คาดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย.60
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.matichon.co.th/news/517076

Facebook Comments

Details

Start:
5 เมษายน 2017
End:
25 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37844/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจอัตราว่าง(อีกแล้ว)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำรวจอัตราว่าง (อีกแล้ว)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 11 อ้างถึงคำสั่ง คสช. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้งอถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

โดยที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่ได้ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินากรสอบแข่งขันแทน หากมีความประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัยนขอให้จัดส่งคำร้องส่งให้จังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมคำร้องส่งกลับไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เท่านั้น

กรณีที่มีตำแนห่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการว่างเกินกว่า 1 ปี และส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน หรือการรับโอนในตำแหน่งดังกล่าว ให้เสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณายุตำแหน่งที่ว่างนั้น พร้อมกับส่งรายงานให้ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เช่นกัน

ตำแหน่ง: สำรวจอัตราว่าง(อีกแล้ว)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 กุมภาพันธ์ 2017
End:
16 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37418/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.พ. – |รวม 19 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานวิชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม และประมวลผลนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
2. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้สนับสนุนเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. สนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร) ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
5. ประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อการพัฒนารายได้ท้องถิ่น เงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. สนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การประชุมสภาท้องถิ่น การตอบข้อหารือต่างๆ งานคดี รวมทั้งงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
8. ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาล ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (ไม่มีผลเป็นคะแนน) ทักษะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และคุณลักษณะส่วนบุคคล พิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดที่เป็นระบบ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (2) ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ผู้ที่มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานฉบับจริงจากหน่วยงาน ที่แสดงถึงประสบการณ์ในงานด้านการศึกษามาแสดงในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวม และประมวลผลนโยบายด้านการศึกษาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามหลักสูตรกลาง และมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
4. สนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการป้องกันละแก้ไขปัญหา การทุจริตคอรัปชั่น โดยใช้กลไกทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. สนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการคัดเลือก ประกวด แข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัลทางวิชาการหรือรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. สนับสนุนการดำเนินการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
8. ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
9. ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐบาล ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (ไม่มีผลเป็นคะแนน) ทักษะการปฏิบัติงาน พิจารณาจากทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และคุณลักษณะส่วนบุคคล พิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว ทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ จับประเด็น และวิธีคิดที่เป็นระบบ และการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อแสดงประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 (2) ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ผู้ที่มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Date:
24 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36941/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |อาจมีอัตราแรกบรรจุมากถึง 14,000 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

มีมติ คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.
จำนวน 2 แห่ง
โดยที่ประชุม ได้นำเสนอเหตุผลข้อดี ข้อเสีย
ทั้ง 2 แห่ง คือ
ลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ลำดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มอบให้ กสถ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไปดำเนินการทำข้อตกลงในรายละเอียดตามเงื่อน
ที่ ก กลาง กำหนดต่อไป
สำหรับ
ร่างแผนการดำเนินการสอบของท้องถิ่น
เดือน พย.2559 ประกาศรับสมัครสอบ
เดือน พย/ธค.2559 สมัครสอบ /ชำระค่าสมัคร/ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครสอบ/สรุปยอดผู้สมัครแต่ละศูนย์สอบ
เดือน ธค 2559 กำหนดรหัสประจำตัวสอบ/แยกตำแหน่ง/แยกศูนย์สอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมวันเวลา สถานที่สอบ
เดือน ธค 2559 เตรียมออกข้อสอบและดำเนินการสอบ
เดือนมกราคม 2560 ประกาศผลภาค ก ข
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 สอบภาค. ค และประกาศผลสอบแข่งขัน
สำหรับตำแหน่งที่ท้องถิ่นต้องการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครั้งนี้
ประมาณ 14,000 คน

ป.ศักดิพงศ์
29 ตุลาคม 2559
เวลา 07.00 น.ตำแหน่ง: อาจมีอัตราแรกบรรจุมากถึง 14,000 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
5 พฤศจิกายน 2016
End:
25 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36422/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |ตรวจสอบหลักสูตรการสอบ 2556 กับ ข้อมูลปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

สำหรับท่านที่เตรียมสอบท้องถิ่น ลองดูหลักสูตรการสอบท้องถิ่น ของแต่ละตำแหน่ง ในอดีต เคยทำไว้เมื่อครั้งที่ สถ.จัดสอบครั้งใหญ่สอบพร้อมกันทั่วประเทศ อาจจะพอเป็นแนทางให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่ามีกฎหมายใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้าง และอาจจะมีกฎหมายบางตัวที่ยกเลิกไปแล้ว เช่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งจะต้องมีกฎหมายอีกหลายฉบับเพิ่มเข้ามา เช่น ประมวลกฎหมายท้องถิ่น หรือ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จะประกาศและบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ (ดาวน์โหลดฉบับร่างคลิกที่นี่)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://z.iqepi.com

2. คลิกเลือกค้นหาตาม “ตำแหน่ง”


3. เลือกตำแหน่ง,ระดับ, ภาค/เขต แล้วกดปุ่ม Submit

*สำหรับการเลือกภาค/เขตเลือกอันไหนก็ได้เป็นของเก่าที่ สถ.จัดสอบเมื่อปี 2556 ไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบัน

 

ตำแหน่ง: ตรวจสอบหลักสูตรการสอบ 2556 กับ ข้อมูลปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://z.iqepi.com

Facebook Comments

Details

Start:
21 กันยายน 2016
End:
11 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36091/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – |จำนวนอัตรา/ตำแหน่งว่างที่ท้องถิ่นร้องขอให้ อปท.จัดสอบแทน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

จากการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง ที่ อปท. จังหวัดต่างๆ ที่ประสงค์จะให้ กสถ. จัดสอบแทน พยายามรวบรวมมาให้ดูเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ ซึงยังมีอีกหลายกระบวนการกว่าจะถึงวันที่ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจริงๆ แต่เนื้อหาในการสอบท้องถิ่นเนื่องจากเป็นการสอบทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ใหม่หมด

ปัญหาในการเตรียมตัวสอบยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะทราบกันดีว่าระยะเวลาที่ผ่านมาภายหลังการรัฐประหารโดย คสช. จนถึงปัจจุบันเราอยู่ในห้วงของการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎหมายจำนวนมาก และเชื่อว่าการประกาศรับสมัครสอบจะมีขึ้นภายหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นใหม่อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ที่ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่หากมีการบังคับใช้เมื่อไร รูปแบบของท้องถิ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเคยมี อบต. พอประมวลกฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้ก็ไม่มีแล้ว เรียกว่าหลักสูตรการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาครั้งล่าสุดแทบลืมได้เลยเพื่อป้องกันการสับสนระหว่างกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ ที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบขณะนี้น่าจะฝึกภาค ก. เป็นสำคัญก่อน พร้อมกับการติดตามข่าวการปฏิรูปไม่ใช่แค่ส่วนของการปฏิรูปท้องถิ่นเท่านั้น

กลับมาที่จำนวนตำแหน่ง และอัตราว่าง ที่ อปท.จังหวัดต่างๆ ที่ประสงค์จะให้ กสถ.ดำเนินการจัดสอบแทน ลองดูนะครับว่ามี อปท.ที่อยู่ในภูมิลำเนาของท่านหรือไม่ เลือกคลิกเพื่อดูรายละเอียดจากประกาศได้เลยครับ

ตำแหน่ง: จำนวนอัตรา/ตำแหน่งว่างที่ท้องถิ่นร้องขอให้ อปท.จัดสอบแทน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 กันยายน 2016
End:
11 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36085/

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com