Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

24 ตุลาคม 2017 - 13 พฤศจิกายน 2017

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบผู้บริหารอปท.9,000อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบสายงานผู้บริหาร อปท. 9,000 อัตรา 11 สายงาน 

อธิบดี สถ.วางกฎเหล็ก สรรหาสายงานผู้บริหาร อปท. 9 พันอัตรา 11 สายงาน เน้นย้ำโปร่งใส-ยุติธรรม พร้อมตั้ง 10 หัวข้อวิชาทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

 

วันนี้ (18 ต.ค.60) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายให้กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ในตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 สายงาน ประมาณ 9,000 อัตรา

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบแผนดำเนินการและขั้นตอนการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องสำคัญ โดยกำหนดการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครให้มีการรับสมัครทางระบบ Internetและชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกสาขาทั่วประเทศ และกำหนดให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ได้กำหนดไว้ 10 หัวข้อวิชา ได้แก่ 1.ความรู้เรื่องกฎหมาย 2.ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4.ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 5.ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 6.ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 7.ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 8.ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ 9.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ

 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้มีการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ รวมทั้งกำหนดให้ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีการทดสอบความรู้ความสามารถตามขอบเขตวิชา ข้อ 2 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย/อัตนัย) และการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเน้นย้ำขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมั่นใจว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ผู้ที่มีความรู้ความสามารถย่อมได้รับการแต่งตั้งตามหลักความรู้ความสามารถ

 

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.thโดยตรง

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบผู้บริหารอปท.9,000อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น :ตนเอง  

Venue

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map