Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงมหาดไทย

6 มิถุนายน 2018 - 13 มิถุนายน 2018

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -13 มิ.ย. 2561

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานวิชการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนักงานจังหวัดขอนแก่น )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ แขวงในเมือง เขตเมืองขอนแก่นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 – 13 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงมหาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มิถุนายน 2018
End:
13 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44522/

Venue

สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
ในเมือง, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Website:
<b

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 25 อัตรา

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกระทรวงมหาดไทย หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของกระทรวงมหาดไทย หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมวางแผนงาน โครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (5๐ คะแนน)
1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
2. วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (4๐ คะแนน)
3. วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (2๐ คะแนน)
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (9๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(3) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (10๐ คะแนน)
1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (4๐ คะแนน)
3. วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (2๐ คะแนน)
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4๐ คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Details

Start:
13 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37492/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 |

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
อัตราเงินเดือน : 18786 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป -พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดมุกดาหาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง -พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภาคปฏิบัติ -ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Ms.Word, Excel Power Point และ internet) ทดสอบตัวอย่างงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง -พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบอัตนัย/สอบปฏิบัติฯ/สอบสัมภาษณ์) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา ดังนี้ (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (2) หากคะแนนในการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (3) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (4) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (5) หากคะแนนจากการประเมินภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,786-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
30 มกราคม 2017
End:
3 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37079/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -9 ธ.ค. 2559 |พนักงานนิติการ,พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

 ตำแหน่ง: พนักงานนิติการ,พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 ธันวาคม 2016
End:
9 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36551/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -22 ก.ย. 2559 |นิติกร

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ต.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
2 กันยายน 2016
End:
22 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35840/

Venue

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 ก.พ. -17 มี.ค. 2559 |(100 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: (100 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |