Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 พฤษภาคม 2018 - 5 มิถุนายน 2018

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -5 มิ.ย. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
12 พฤษภาคม 2018
End:
5 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44148/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -10 พ.ค. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 10 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2018
End:
10 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44059/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มี.ค. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มีควำมประสงค์จะรับสมัครพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน ๒ อัตรำ
——————————-
1. ต ำแหน่งที่เปิดรับ
๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชีจ านวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนฯ ได้เต็มเวลาราชการ
(๒) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
(๓) ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
– เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
– เป็นบุคคลล้มละลาย
– เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
– เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง
– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจ าคุก เว้นแต่คดีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/ หน้ำที่รับผิดชอบ/ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1) พนักงำนฝ่ำยกำรเงินและบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
(3) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ด าเนินการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด
(4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนขออนุมัติ และท ารายการขอเบิกจ่ายผ่านระบบ Web
Online
(5) สามารถปฏิบัติงานออกบิลใบแจ้งหนี้ ติดตามการรับช าระหนี้และตัดช าระบัญชีลูกหนี้
ออกใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบแจ้งหนี้ รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานรับช าระ และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และใบแจ้งหนี้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) มีประสบการณ์ ๐-๕ ปี
(๘) หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบัญชีของหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-2-
2) พนักงำนบริหำรงำนทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติงานจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(4) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และบุคคลต่างๆ
เพื่ออ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) มีประสบการณ์๐-๕ ปี
(7) สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
(๘) หากมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. หลักฐำนกำรสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมัคร)
(๒) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง
ที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร และ/หรือได้รับการยกเว้น กรณีผู้สมัครเป็นชาย
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน การฝึกงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จ านวน ๑ ฉบับ
(๖) ส าเนาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินทักษะความรู้ของผู้สมัคร (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองผ่าน
การอบรมด้านคอมพิวเตอร์ใบรับรองผ่านการอบรมด้านภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ. เป็นต้น จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ
4. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน : มีนาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๕. อัตรำค่ำจ้ำง : ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๖. วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร และกำรสอบสัมภำษณ์
๖.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th) และที่เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.ops.go.th/main) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail :
napassawan.p@most.go.th ระหว่ำงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๖๑ (เอกสารหลักฐานฉบับจริง
ให้น ามาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)
-3-
๖.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครคัดเลือก ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่ำงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ – ๒ มีนำคม ๒๕๖๑ ในวันและ
เวลาราชการ
๖.๓ ก ำหนดสอบสัมภำษณ์ วันจันทร์ที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ส านักงาน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางเชื่อมชั้น ๓ ห้อง ๓๑๕ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธีถนนพระราม ๖ เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
๖.๔ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(http://www.tedfund.most.go.th) และที่เว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(http://www.ops.go.th/main)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค หรือ นางสาวอมรพันธ์ สามิตร
โทรศัพท์ ๐-๒๓๓๓-๓๗๐๐ – ๕ ต่อ ๔๐๗๔
**********************************

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  ,email  
สอบวันที่: 5 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
24 กุมภาพันธ์ 2018
End:
2 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43117/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -15 ก.พ. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิตการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

4. การรับสมัครสอบ

เนื่องจากผู้สมัครสอบแข่งขันฯ มีจำนนว้อยอาจมีผู้สมัครไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอขยายกำหนดระยะเวลาการสมัครสอบต่อไป ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 มกราคม 2018
End:
15 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42688/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันปิดรับสมัครสอบ(วันที่ 25 มกราคม 2561)

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มกราคม 2018
End:
25 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42524/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 พ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกร,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
13 ตุลาคม 2017
End:
2 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41370/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ส.ค. -28 ส.ค. 2560 รวม 9 อัตรา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 สิงหาคม 2017
End:
28 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40647/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -1 พ.ค. 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ ประสาน วิเคราะห์ และช่วยดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการในเบื้องต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2017
End:
1 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38375/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -1 พ.ค. 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2017
End:
1 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37803/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 27 ต.ค. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Facebook Comments

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 21 เม.ย. -4 พ.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน *ป.ตรีทุกสาขา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
21 เมษายน 2016
End:
4 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34358/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 6 เม.ย. -20 เม.ย. 2559 |จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

—————————————————-

ด้วยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 งาน

ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น ๖ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันและเวลาราชการ

หรือ email: sti.otop@gmail.com ตั้งแต่ บัดนี้ – 20 เมษายน 2559 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร 0 2 333 3941

ตำแหน่ง: จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
6 เมษายน 2016
End:
20 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34210/

Venue

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand + Google Map

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.พ. -16 ก.พ. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรีทุกสาขา)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรีทุกสาขา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ม.ค. -12 ก.พ. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
2 เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ภารกิจ สถานภาพระบบสารสนเทศ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบในการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต้องการ จัดหาและจัดทำข้อมูลสรุปข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวง ภายใต้แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายของงาน

ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรหน่วยงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) จัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและดำเนินการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ด้านการวางแผนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ก.พ. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ม.ค. -22 ม.ค. 2559 |วิศวกรโยธา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้างหรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
3. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
6. ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
8. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการมีส่วนร่วม
11. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com