Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงอุตสาหกรรม

9 กรกฎาคม 2018 - 31 กรกฎาคม 2018

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ค. -31 ก.ค. 2561 รวม 12 อัตรา

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :8 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ,นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-15,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 31 ก.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 10 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
9 กรกฎาคม 2018
End:
31 กรกฎาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44819/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ส.ค. -6 ก.ย. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
29 สิงหาคม 2017
End:
6 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40963/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ส.ค. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องในหัวข้อลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจการด้านอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตรงตามนโยบายของหน่วยงานที่กำหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/4. ด้านการบริการ…

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล
(2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) – ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบปรนัย 60 คะแนน) 1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล 2. ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย 3. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4. เหตุการณ์ปัจจุบัน – ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ (ข้อสอบอัตนัย 40 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2. ความรู้ทางวิชาการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่จะปฏิบัติ 3. ความรู้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
22 สิงหาคม 2017
End:
23 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40951/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2560 รวม 44 อัตรา

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ ติดตามและประเมินผลโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อี่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
8 สิงหาคม 2017
End:
15 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40606/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-19 พ.ค. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 27, 2560 12:28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวน 2 คำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Ofice และใช้งาน Internet ได้อย่างดี
4. มีความสารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสม
7. มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรงอุตสาหกรรม ชั้น 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2202 3156 หรือ 0 2202 3938

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2017
End:
19 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38975/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 พ.ค. -19 พ.ค. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวน 2 คำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 พฤษภาคม 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Ofice และใช้งาน Internet ได้อย่างดี
4. มีความสารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. มีบุคลิกภาพที่ดี
6. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสม
7. มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรงอุตสาหกรรม ชั้น 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2202 3156 หรือ 0 2202 3938

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2017
End:
19 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38717/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 พ.ค. 2560

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิค
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม :mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Details

Start:
29 เมษายน 2017
End:
29 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38719/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -15 พ.ย. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประจำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการใช้งาน Joomla และ photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความสามารถในการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานได้

สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานในเอกสารแนบ โดยวันที่ยืนใบสมัครขอให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้นที่ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3232

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |

Details

Start:
24 ตุลาคม 2016
End:
15 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36314/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3.มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : word, excel, powerpoint และสามารถใช้งาน internet ได้เป็นอย่างดี

4.มีความสามารถในการประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการต่าง ๆ

5.มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ฟัง พูด อ่านเขียน ในระดับดี

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ชั้นที่ 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3196, 0 2202 3179

 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
24 ตุลาคม 2016
End:
25 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36313/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  ,email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

Details

Start:
24 ตุลาคม 2016
End:
25 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36312/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 24 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมา) จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงอุตสาหกรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กระทรวงอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
24 พฤษภาคม 2016
End:
15 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34926/

Venue

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com