Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กศน.

5 กันยายน 2016 - 23 กันยายน 2016

“กศน. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |นักวิชาการศึกษา,วิศวกรรไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรปฏิบัติการ,

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,วิศวกรรไฟฟ้าสื่อสาร,วิศวกรปฏิบัติการ,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ต.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
5 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35906/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -17 ส.ค. 2559 |ครู กศน. ตำบล

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครู กศน. ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
8 สิงหาคม 2016
End:
17 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/35621/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
Website:
<a

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |ครู กศน. ตำบล

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครู กศน. ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: เพชรบูรณ์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
9 มิถุนายน 2016
End:
17 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34838/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบ 6 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครูศรช.)

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสานํ ักงานส่งเสรมการศ ิ ึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศ ั ยจั ังหวดสั พรรณบ ุ ุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครประจ ู ําศูนย์การเรียนชุมชน

———————————————————————–

ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี

มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕9 สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สุพรรณบุรีโดยจะบรรจุและแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอ จํานวน 5 อัตรา

๑. ชื่อตําแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๑ ชื่อตําแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครูศรช.) จํานวน 5 อัตรา ดังนี้

1) ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน 2 อัตรา

2) ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน สังกัด กศน.อําเภออู่ทอง จํานวน 2 อัตรา

3) ครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน สงกั ัด กศน.อําเภอสามชุก จํานวน 1 อัตรา

๑.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ความรับผิดชอบของครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

๑) มีสัญชาติไทย

๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม

๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๕) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๖) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ตามกฎหมายต่างๆ

๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู

๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสาหก ิ ิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงาน

๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายต่างๆ

๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานการจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ หน้าที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ที่ไดกระท ้ ําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

อื่นของรฐั หรือองค์การระหว่างประเทศ

2

๒.๒ คุณสมบัติเฉพะตําแหน่ง

๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง

๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อสอบผ่าน

ทุกสาขาวิชา

การคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายใน 2 ปี

3) อายุไม่เกิน 45 ปี

๓. อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนให้ติดต่อขอรับใบสมัคร

และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน ๒๕๕9 ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีตําบลศาลาขาว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถติดต่อสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข 035-599212

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนําไปยื่นในวันสมัคร

๑) สําเนาปริญญาบัตรพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๔) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป รูปดังกล่าวจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก

ไม่ใส่แว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน

๕) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๗) สําเนาหลักฐานอื่นๆเช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล ทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี)

๘) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น ๑ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ทแสดงว ี่ ่าไม่เป็นโรค

ตามกฎ ก.ค.ศ. กําหนด จํานวน ๑ ฉบับ

๙) หลักฐานอื่นๆเช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯลฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง”และลงชื่อกํากับไว้ด้วย

๖. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วน และชัดเจน

๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการ

คัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัคร

๓. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด

จากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

3

๗. ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้วจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสารถ

เฉพาะตําแหน่ง)

ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสารถเฉพาะตําแหน่ง ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕9 โดยจะ

ประกาศรายชื่อ ณ สํา นักงาน กศน .จังหวัด สุพรรณบุรีและทางเว็ปไซต์ห น่วยงาน

http://suphan.nfe.go.th

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสารถเฉพาะตําแหน่ง)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้

ความสารถเฉพาะตําแหน่ง ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ สํานักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๐. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (รวม 150 คะแนน)

10.1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป รวม 5๐ คะแนน

๑) ความรู้ทางภาษาไทย

๒) ความรู้ทางคณิตศาสตร์

๓) ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

๔) สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

10.2 ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง รวม 5๐ คะแนน

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑

๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.๒๕๕๒

๖) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๗) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน

๘) มาตรฐาน กศน.ตําบล

๑0.3 การสอบสัมภาษณ์ รวม 5๐ คะแนน

ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการ

แก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์

และความพร้อมของผู้สมัคร รวมถึงผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตําแหน่งที่สมัคร โดยพิจารณา

จากใบสมัคร ประวัติผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตําแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กําหนด

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน ๒๐๐ บาท เมื่อประกาศรายชื่อ

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้

การสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากความรู้ประสบการณ์ทํางาน

ตำแหน่ง: ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครูศรช.)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มิถุนายน 2016
End:
17 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34909/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -14 มิ.ย. 2559 |ครู กศน.ตำบล

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
6 มิถุนายน 2016
End:
14 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34905/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน,ครู

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
6 มิถุนายน 2016
End:
10 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34821/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -19 พ.ค. 2559 |ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Details

Start:
13 พฤษภาคม 2016
End:
19 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34449/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบ 4 พ.ค. -9 พ.ค. 2559 |ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Details

Start:
4 พฤษภาคม 2016
End:
9 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34474/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 พ.ค. -17 พ.ค. 2559 |ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ชายเเดน

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ศฝช.อุตรดิตถ์ ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน พื้นที่ชายเเดน

ประกาศ ศูนย์ฝึกเเละพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายเเดนอุตรดิตถ์  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำเเหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  พื้นที่ชายเเดน  จำนวน  1  อัตรา  ให้ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกเเละพัฒนาอาชีพราษฎร ไทยบริเวณชายเเดนอุตรดิตถ์  ตั้งเเต่วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ชายเเดน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Details

Start:
3 พฤษภาคม 2016
End:
17 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34476/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


Details

Start:
2 พฤษภาคม 2016
End:
16 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34475/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -10 พ.ค. 2559 |ครู กศน.ตำบล,ครูอาสาสมัคร กศน.,บรรณารักษ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล,ครูอาสาสมัคร กศน.,บรรณารักษ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
25 เมษายน 2016
End:
10 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/34415/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
Website:
<a

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -25 มี.ค. 2559 |นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ครู กศน. ตำบล

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง

1622 kB 2016-03-18 09:07
1624 kB 2016-03-18 08:54
1631 kB 2016-03-18 08:49

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,ครู กศน. ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map

“กศน. เปิดรับสมัครสอบ 14 มี.ค. -23 มี.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมู,,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ฯลฯ

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมู,,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กศน. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
14 มีนาคม 2016
End:
23 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34072/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map