Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กองทัพบก

22 มกราคม 2018 - 26 มกราคม 2018

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 300 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการ สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 300 นาย โดยบรรจุเข้ารับราชการใน 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่อไป

ข้อ 1. ความมุ่งหมาย

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือก

2.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปีะ พ.ศ. เป็ฯหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย. 61)

2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

2.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมับติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 4 หลักฐานการรับสมัครอบ ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักบานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐานดังนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

4.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมครจริง

4.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

4.5 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไม่มี สด.8 ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจำการในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใดมาแสดง และต้องมี ส.ด.3 มาแสดงด้วย)

4.6 ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็ฯโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ที่ออกโดย โรงพยาบาลของทหาร เท่านั้น

4.7 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล

4.8 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (นับตั้งแต่วันออกไม่เกิน 6 เดือน)

4.9 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.7 ถ่ยเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่างๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบขีดฆ่า

4.10 รายละเอียดเพิ่มเดิมอื่นๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54133 หรือทาง www.infantry-center.com

ข้อ 5 กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าสมัคร)

5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 22 – 26 ม.ค. 61 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

5.2 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com (ท้ายประกาศ)

ข้อ 6. การสมัครสอบ

6.1 เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐานที่นำมาใช้สมัคีรสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

6.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ

6.3 ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เพื่อออกบัตรประจำตัวสอบ

6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงตืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)

6.5 เมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบแล้ว ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ”

6.6 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืน ให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสำคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ

6.7 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่ถานีตำรวจ จากนั้นนำหลักฐานใบรายงานประจำวัน รับแจ้งเอกสารหาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ เพื่อขออนุมัติ ผู้บัญาการศูนย์ทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน

6.8 การแต่งกาย ชุดสุภาพใส่รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบป

อ่านต่อได้จากระเบียบการ (ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: 300อัตรา,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายธนะรัชต์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง  
สอบวันที่: 5 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
22 มกราคม 2018
End:
26 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42437/

Venue

ค่ายธนะรัชต์
ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ Thailand + Google Map

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -18 พ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ช่าง,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 12,420-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 เมษายน 2017
End:
18 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38463/

Venue

กองทัพบก
กองทัพบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 มี.ค. -31 มี.ค. 2560 รวม 157 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 157 อัตรา โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกองทัพบกที่ 436/2537 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 มีรายละเอียดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบ (ผนวก ก)

1.1 สายงานสัสดี จำนวน 60 อัตรา

1.2 สายการเงิน จำนวน 23 อัตรา

1.3 สายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 3 อัตรา

1.4 สายงานทั่วไป จำนวน 71 อัตรา

ตำแหน่ง: สัสดี,การเงิน,สารวัตรทหาร,ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 157
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37528/

Venue

กองทัพบก
กองทัพบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 2,680 อัตรา นักเรียนนายสิบทหารบก

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2560

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้

 • บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย
  คุณสมบัติ
  • อายุ 18-22 ปี (เกิดระหว่าง 2538-2542)
  • กำลังศึกษา ม.ปลายหรือเทียบเท่า
  • เป็นทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
  • อายุ 18-20 ปี (เกิดระหว่าง 2540-2542) มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
  • อายุ 18-22 ปี (เกิดระหว่าง 2538-2542) เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของศูนย์การกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการ อายุ 18-22 ปี เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 (รด.ปี 3-5) ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
  • ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปี ผู้เกิด 2539 ต้องอยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและผู้อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ, บัญชีกำหนดเรียกบุคคลธรรมดา,บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
  • อายุ 22 ปี ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) และใรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก “ดำ”
 • ทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 24 ปี
  • ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กศพบ.ยศ.ทบ.)
  • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัด กองทัพบก
  • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

2. นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรี ประจำการเหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตร พิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทหารราบ ให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัติ ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกำหนดปลด และทหารกองประจำการของกองทัพบก ซึ่งปลดประจำการแล้ว (ทหารเกรฑ์) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอากาศ มียอดการจัดหา จำนวน 700 นาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 24 ปี
 • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน เม.ย. 60
 • ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลัก จึงเข้าทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบกตำแหน่ง: รวม 2,680 อัตรา นักเรียนนายสิบทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2,680
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
15 ธันวาคม 2016
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36682/

Venue

กองทัพบก
กองทัพบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 พ.ย. -29 พ.ย. 2559 |รวม 206 อัตรา นายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 2560

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนและนายทหารประทวนในส่วนของกองทัพบก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 2560

จำนวน 206อัตรา
-ปริญญาตรี 200อัตรา
-ปริญญาโท 5อัตรา
-ปริญญาเอก 1อัตรา

 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 14- 29 พฤศจิกายน 2559

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.atc-rta.com  หรือ http://www.radd-atc.com 

 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-4037
และหมายเลขโทรศัพท์กองทัพบก89100 , 96196 และ 89109ตำแหน่ง: รวม 206 อัตรา นายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ 2560
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 206
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 พฤศจิกายน 2016
End:
29 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36434/

Venue

กองทัพบก
กองทัพบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ส.ค. -26 ส.ค. 2559 |นายทหารประทวนหญิง (อัตราสิบเอก)

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายทหารประทวนหญิง (อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 สิงหาคม 2016
End:
26 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35738/

Venue

มทบ.21
มทบ.21 นครราชสีมา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com