Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองทัพอากาศ

20 มีนาคม 2017 - 28 มีนาคม 2017

“กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -28 มี.ค. 2560

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเดิมมาแนบในการสมัครด้วย
– เพศชายและเป็นผู้พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทางระบายน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
2. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ
3. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
4. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
6. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของงานโยธา
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
8. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง งานโยธา
วิธีการประเมิน : การสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)

– ทักษะ
– ความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างโยธา
วิธีการประเมิน : การสอบภาคปฏิบัติ (การทดสอบตัวอย่างงาน)

– สมรรถนะ
– การทำงานเป็นทีม – มนุษยสัมพันธ์ – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 3. กองบิน 2 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามหมายเลขสมัครสอบ โดยคัดเลือก ผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังมีคะแนนเท่ากันอีก ผู้ที่ได้ลำดับที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดีกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

ตำแหน่ง: ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพอากาศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
20 มีนาคม 2017
End:
28 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37567/

Venue

กองบิน
กองบิน Thailand + Google Map