Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

15 มีนาคม 2018 - 4 เมษายน 2018

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)ชะลอการเปิดรับสมัครสอบ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) ชะลอการเปิดรับสมัครสอบ

ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2561 ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการรับสมัครบุคคลภายนอก ปี 2561 ไว้ก่อน หากมีการดำเนินการเมื่อใด กฟผ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561

ตำแหน่ง: ชะลอการเปิดรับสมัครสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร


ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 มีนาคม 2018
End:
4 เมษายน 2018
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43478/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ่หงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานปี 2561 เร็วๆ นี้ รายละเอียดากรรับสมัครงาน มีดังนี้

1. ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานใหนน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

1.3 อัตราท้องถิ่น : ผู้สมัครตอ้งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราาเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับคุณวุฒิ  ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนวบุคคล (personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาับนอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ.กำหนด

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2560 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงาน กับ กฟผ. ในครั้งนี้

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

4.1 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้วไม่เกิน 6 เดือน

4.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบระเบียนที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกาษที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

4.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)

4.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่สมัคร กรณีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ให้นำหลักฐานการสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกรออกให้เป็นหลักฐานมายื่นในวันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่นำมาแสดง กฟผ. จะไม่ดำเนินการทำสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ เมื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. แล้ว จะต้องนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงต่อ กฟผ. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบ กฟผ.

4.5 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

กรณีสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราท้องถิ่น และใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเะอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง: รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

Facebook Comments

Details

Start:
12 มกราคม 2018
End:
1 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42548/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 ธันวาคม 2017
End:
15 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42180/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 พ.ค. -28 พ.ค. 2560 รวม 30 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ 29/2560

เรื่อง การรับสมัครงาน กฟผ. อัตราท้องถิ่น

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 30 อัตรา โดยมีคุณสมบัติละเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราที่รับสมัคร

อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัด กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงานเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ

2.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

2.3 สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศ

2.4 มีอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ดังนี้
(อ่านต่อดาวน์โหลดประกาศที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: วิทยากร,นิติกร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,วิศวกร,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง,ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤษภาคม 2017
End:
28 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38996/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 พ.ค. 2560 รวม 20 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 เมษายน 2017
End:
9 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38501/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 เม.ย. -9 พ.ค. 2560 รวม 20 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,กระบี่,กาญจนบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ลำปาง,สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
24 เมษายน 2017
End:
9 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38418/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |รวม 610 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 610 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างตำแหน่ง: 610 อัตรา,สถาปนิก,นักธรณีวิทยา,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิทยาศาสตร์,พยาบาลปริญญา,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร,นักบัญชี,นักคอมพิวเตอร์,วิทยากร,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์,วิศวกร,,,
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 610
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37012/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปี 2560

อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2560

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

อ่านต่อในประกาศฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2560
สอบวันที่: 2 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36774/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ปี 2560

อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค สามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2560

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2560

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงาน ดังนี้

1 ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ระดับคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
  • ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็ฯแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาบันอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

3. การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.

4. เงื่อนไขการสมัครสอบ

อ่านต่อในประกาศฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบปี 2560,เช็คตำแหน่ง 11 ม.ค. 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ,ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2560
สอบวันที่: 2 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 มกราคม 2017
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36773/

Venue

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ Thailand + Google Map
Website:
<a

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ม.ค. -22 ม.ค. 2559 |รวม 689 อัตรา หลายตำแหน่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

การรับสมัครงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดยสมัครทางระบบ Online ดังนี้

อัตราภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

อัตราทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น . ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลา โดยสมัครได้เพียง

อัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

การตรวจสอบสถานะการสมัครงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th

สำหรับผู้ที่ กฟผ. ให้ส่งเอกสารตามที่กำหนดเพิ่มเติม สามารถส่งเอกสารได้

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ

กำหนดทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

**การสมัครงานเพื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร***

ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนส่งใบสมัคร เพราะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบไฟล์ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 70 กิโลไบต์ (kb)
การตั้งชื่อไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ไฟล์ใบแสดงผลการศึกษา (คุณวุฒิ/Transcript) ไฟล์ผลคะแนน TOEIC (เฉพาะระดับปริญญา) ไฟล์ทะเบียนบ้าน (ตนเองหรือบิดามารดา) ไฟล์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (Mb)

แผนที่และเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สอบ TOEIC (กรุงเทพฯ) (ใช้ผลคะแนน TOEIC ที่ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) TOEIC Icon

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

แผนกสรรหา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-4365311,02-4364387,02-4364388

ตำแหน่ง: รวม 689 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 689
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  02-4365311,02-4364387,02-4364388
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ม.ค. 2513
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com