Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ.

4 พฤศจิกายน 2016 - 24 พฤศจิกายน 2016

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 4 พ.ย. -24 พ.ย. 2559 |ผู้สอบภาค ก. ก.พ. เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 และประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยความตามข้อ 8.2 ของประกาศสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรารถทั่วไป ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 14,019 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบและรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ทราบ ดังนี้

1. ผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. จะต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

2. ท่านมีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559” ตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2559 และจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ระหว่างวันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2559

3. ผู้ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ คือ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ และระบุเลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า “หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ” ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.ฑ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ต่อไป

4. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559”

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ตำแหน่ง: ผู้สอบภาค ก. ก.พ. เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
4 พฤศจิกายน 2016
End:
24 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36411/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่ไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับนสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

1.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1 ของส่วนราชการต่างๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

2.2 ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับรายละเอียดกำหนดการดำเนินการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การรับสมัครสอบ

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560” หัวข้อย่อย “สมัครสอบภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ การสมัครสอบแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

  1. สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559
  2. สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2560

ตำแหน่ง: ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2560
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
12 ตุลาคม 2016
End:
4 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36041/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -31 ธ.ค. 2559 |ก.พ. จัดสอบ ภาค ก. ออนไลน์ทุกเดือน เริ่ม 15 มิ.ย.59

สอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง: ก.พ. จัดสอบ ภาค ก. ออนไลน์ทุกเดือน เริ่ม 15 มิ.ย.59
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Start:
15 มิถุนายน 2016
End:
31 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34908/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map

“ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บัดนี้- |เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

ตามที่ได้แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหากคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น

โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตรงกักำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 ในการนี้ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปใหม่ ดังนี้

  1. กำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 คงเดิม
  2. กำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
  3. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ตำแหน่ง: เปลี่ยนแปลงวันสอบ ภาค ก. ก.พ.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Date:
25 เมษายน
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34483/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map

“ก.พ. – |พนักงานราชการ คือ??

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ระบบพนักงานราชการ
 
 

 

คลิ๊กที่นี่ *** ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนระบบพนักงานราชการ ***

***ประเภทพนักงานราชการ***การจัดทำกรอบอัตรากำลัง***การทำสัญญาจ้าง***เอกสาร คู่มือต่างๆ – ติดต่อ***

ที่มา

ภาย หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการตามการปฏิรูประบบ ราชการ เมื่อปี พ.ศ.2545 สำนักงาน ก.พ. ได้นำระบบลูกจ้างสัญญาจ้างเดิมมาปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรง คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดใจและแสดงสถานะที่ชัดเจน ตลอดจนการวางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เรื่องการกำหนดลักษณะงาน ตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลัง การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ คือ หลักสมรรถนะ (Competency) หลักผลงาน (Performance) และหลักคุณธรรม (Merit) ตลอดจนมอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนั้นระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ จึงกำหนดไว้อย่างกว้าง ฯ เพื่อให้ส่วนราชการมีความอิสระและยืดหยุ่น

กลไก ของระบบพนักงานราชการประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) ทำหน้าที่แทน คพร. ในด้านต่าง ๆ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

คณะที่ 1 ด้านการกำหนดลักษณะงานกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

คณะที่ 2 ด้านการสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะที่ 3 ด้านกฎหมายและวินัย

ความหมายของพนักงานราชการ

พนักงาน ราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วน ราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

ประเภทของพนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ

1. พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ

1.1 กลุ่มงานบริการ

1.2 กลุ่มงานเทคนิค

1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2. พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมาก เป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ 

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง

ส่วน ราชการจะต้องทำกรอบอัตรากำลังที่มีระยะเวลา 4 ปี โดยพิจารณาถึงการใช้กำลังคนในภาพรวมของส่วนราชการ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

 ขั้นตอนการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

 1. สำรวจภารกิจและอัตรากำลังมีอยู่ในปัจจุบัน

 2. ตรวจสอบภารกิจตาม ข้อ 1 โดยการวิเคราะห์ภารกิจและการใช้กำลังคน ดังนี้

 3. แยก ภารกิจที่ได้ตาม ข้อ 2 ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ตามแนวคิดในการจัดอัตรากำลังตามภารกิจ ดังนี้

ภารกิจหลัก หมายถึง งานตามกฎหมาย หรืองานกำหนดนโยบาย หรืองานที่ทำเพื่อความคงอยู่ขององค์กรตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา

ภารกิจรอง  หมาย ถึง งานที่ทำเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก หรือการนำนโยบายไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา

ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานด้านธุรการและบริการผู้ปฏิบัติควรเป็นข้าราชการประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ที่เหลือเป็นพนักงานราชการหรือจ้างเหมา

 4. จัดทำตารางภารกิจและจำนวนกำลังคนที่ใช้ตาม ข้อ) 4 โดยแยกเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอื่น ๆ

 5. แสดงจำนวนอัตรากำลังพนักงานราชการจาก ข้อ 5 แยกตามกลุ่มลักษณะงาน เป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

 6. เสนอกรอบอัตรากำลังที่ทำเสร็จแล้วต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คล้าย อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 7. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งเรื่องมาที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเสนอต่อ คพร. พิจารณา

 8. เมื่อ ส่วนราชการได้รับแจ้งมติ คพร. ที่เห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการแล้ว สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. กำหนด ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

การทำสัญญาจ้าง

 1. ส่วน ราชการทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่กำหนด โดยมีระยะเวลาตามความจำเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน เช่น 2 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี 3 ปี แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี

 2. ให้ กรอกข้อความ หรือจัดทำรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาจ้างให้ชัดเจนครบถ้วน และสมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะในระบบพนักงานราชการ ส่วนราชการ จะต้องใช้สัญญาจ้างในการบริหารจัดการพนักงานราชการตลอดอายุสัญญา

 3. หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในฐานะส่วนราชการ กับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ

 4. ส่วนราชการต้องควบคุม หรือดูแลการปฎิบัติตามสัญญาจ้างในระหว่างสัญญา

 5. กรณี ที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระที่จำเป็นต้องต่อสัญญา ส่วนราชการต้องทำสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทางของการทำสัญญาจ้างในครั้งแรก โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานตามประกาศ ค.พ.ร. เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ โปรดดูประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ-ท้ายประกาศ)

ดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือต่างๆ

ปี 2555

 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555

——————————————————————-

ปี 2552

——————————————————————-
ปี 2551
หนังสือ 108 คำถาม กับ พนักงานราชการ
——————————————————————-
ปี 2548

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง NEW!
กับระบบพนักงานราชการ

——————————————————————-

ปี 2547

 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ

 
  ปกหน้า ปกหลัง
  คำนำ สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความเป็นมา
  ส่วนที่ 2 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ
  ส่วนที่ 3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 คำถาม-คำตอบ พนักงานราชการ

 เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจงส่วนราชการ เรื่อง ระบบพนักงาน
ราชการสู่ทางปฏิบัติ

  ข้อมูลเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประเภท
  ระบบตำแหน่ง
  ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
  ระบบสรรหาและเลือกสรร
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  วินัยและสัญญาจ้าง

ติดต่อ

กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :

หลักเกณฑ์ทั่วไป
0 2547 1000 ต่อ 6626
0 2547 1000 ต่อ 6625
0 2547 1000 ต่อ 6629
โทรสาร 0 2547 1437
การสรรหาและเลือกสรร
0 2547 1000 ต่อ 8740
0 2547 1000 ต่อ 8718
โทรสาร 0 2547 1346
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
0 2547 1000 ต่อ 8828
กฎหมายและวินัย
0 2547 1000 ต่อ 8869

คลิ๊กที่นี่ *** ระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนระบบพนักงานราชการ ***

ตำแหน่ง: พนักงานราชการ คือ??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=259


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Date:
25 เมษายน
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34371/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map

“ก.พ. – |ขยายเวลาเกษียณ 65 ปี !!

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

รัฐบาลเล็งให้ขรก.เกษียณอายุ 65 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ สำนักงาน ก.พ.เตรียมเสนอครม.ช่วงเดือนเม.ย. ด้านกระทรวงการคลังชี้สังคมสูงอายุเสี่ยงก่อให้เกิดวิกฤตการคลังระยะ 10-15 ปีข้างหน้า หากไม่เร่งจัดการกรณีปัญหารองรับ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ศึกษาเกี่ยวการการเพิ่มอายุราชการเกษียณ 65 ปีเรียบร้อยแล้ว จากเดิมให้กำหนดให้เกษียณ 60 ปี โดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่ออนุมัติให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในมาตราที่กำหนดอายุเกษียณราชการ โดยจะเสนอเพิ่มอายุการเกษียณราชการเป็น 65 ปี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แก้ไขนับจากบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อปี 2494

แหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุที่เสนอให้แก้ไขประเด็นดังกล่าว เนื่องจาก เห็นว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ขณะที่ อัตราการเกิดใหม่ของคนน้อย ทำให้คนในวัยทำงานไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ การขยายอายุการเกษียณราชการเป็น 65 ปี ยังจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดต่อระบบงบประมาณในการดูแลบุคลากรทั้งในด้านของอัตราค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล รวมถึง เงินบำเหน็จบำนาญ

แหล่งข่าว กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีจำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประมาณ 3 หมื่นคน จากจำนวนข้าราชการประมาณ 1.7 ล้านคน ในจำนวนที่เกษียณอายุไปนี้ ส่วนราชการจะต้องรับบุคลากรเข้ามาทดแทน ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือนและค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนี้ จะรวมถึง บุคคลในครอบครัวตามกฎหมายด้วย เพราะข้าราชการที่เกษียณอายุ 3 หมื่นคนต่อปีนี้ รัฐยังต้องจ่ายเงินค่าบำเหน็จหรือค่าบำนาญ และ ค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะเสียชีวิต และ เมื่อรับบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน ภาครัฐก็จะมีรายจ่ายเข้ามาเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อชะลอการรับบุคลากรใหม่ และคงรายจ่ายสำหรับบุคลากร ดังนั้นการต่ออายุราชการอีก 5 ปี น่าจะช่วยแก้ไขเรื่องดังกล่าวได้บ้าง

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ 10-15 ปีข้างหน้า โดยปัจจัยที่เข้ามากระทบหลักๆ คือ ภาระการคลังที่จะต้องเข้ามารองรับสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กระทรวงการคลังพยายามเตรียมแผนไว้รองรับ หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งทุนและแหล่งเงินออมรองรับกรณีดังกล่าว

“ขณะนี้ กระทรวงการคลังพยายามพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักในระบบเศรษฐกิจไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการเงินในอนาคต อย่างไรก็ดีขณะนี้ พื้นฐานด้านการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่ง ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดวิกฤตดังกล่าว แต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดวิกฤตในอนาคตหรือระยะ 10-15 ปีข้างหน้า คือ วิกฤตการคลัง ซึ่งถ้าไม่แก้ปัญหาบางอย่าง จากโครงสร้างต่างๆในปัจจุบัน วิกฤตที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤตการคลัง ไม่ใช่วิกฤตการเงิน เพราะภาระการคลังใหญ่หลวงจะเกิดใน 10-15 ปีข้างหน้า สืบเนื่องจาก ปัญหาสังคมสูงอายุ”นายสมชัย กล่าว

ตำแหน่ง: ขยายเวลาเกษียณ 65 ปี !!
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: http://www.matichon.co.th/news/85875


ฝากประชาสัมพันธ์

Details

Date:
25 เมษายน
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34140/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map