Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธกส.

14 เมษายน 2018 - 1 พฤษภาคม 2018

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 พ.ค. 2561

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็ฯผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 128 อาคาร วก. ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา24000 ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 พ.ค. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.308817817

ต่อ 63

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 เมษายน 2018
End:
1 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43933/

Venue

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 128 อาคาร วก. ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์
หน้าเมือง, ฉะเชิงเทรา 24000 Thailand
+ Google Map
Phone:
308817817
Website:
<b

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.พ. -23 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล

—————————————————–

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการ และฐานข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง

1.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 จ านวน 1 ตำแหน่ง

1.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 จ านวน 1 ตำแหน่ง

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน เครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการ ด้านเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการ ต่าง ๆ ภายในธนาคาร และระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงาน ด้าน Application ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบงานธุรกิจหลักของ ธนาคาร อาทิ งานสินเชื่อ งานเงินฝาก ระบบงานผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของ ธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการวางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2

2.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.1.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.1.4 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบ ปฏิบัติการและฐานข้อมูล

3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.2.2 มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ UNIX Linux หรือ Windows Server ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.2.3 มีประสบการณ์ด้านการเขียน Shell Script

3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.2.5 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.3 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application 3

3.3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.3.2 ประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารระบบสารสนเทศ ในด้าน ผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี

3.3.3 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

3.3.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001

3.3.5 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงิน

3.3.6 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมี คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11

3.4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

3.4.2 มีประสบการณ์การท างานด้านใดด้านหนึ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี ในงาน ดังต่อไปนี้ – งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานปรับปรุงพัฒนา ออกแบบและก าหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายสื่อสาร – งานมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานบริหาร พัฒนา ออกแบบ และก าหนดมาตรฐานระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัย รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการภัยคุกคามและแนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานจัดท าแผนงานด้านไอที และการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ – มีความรู้ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 3.4.3 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.5 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11

3.5.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชีการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4

3.5.2 มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การท างานด้าน Digital Transformation หรือ Digitization หรือ Digitalization หรือ Project Management ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.5.3 สามารถกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัด และการประเมินผล

3.5.4 มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสาร การนำเสนอ และการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงความรอบรู้เชิงธุรกิจธนาคาร

3.5.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

3.5.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

3.5.7 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบ สัมภาษณ์) หรือมีความสามารถด้านภาษาอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

4. คุณสมบัติทั่วไป

4.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี

4.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ

4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกตรองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

4.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษา ของทางราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคทั่วไป ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

4.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก องค์การของรัฐ หรือสถาบันอื่น

4.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส.มาก่อน

5. การสมัคร

5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรง ตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 5

5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือเว็บไซต์ธนาคาร http://www.irecruitbaac.com โดยให้เลือกสายงานที่สนใจตามต าแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนผู้ประสงค์ที่มีประวัติในธนาคารแล้ว ให้เปลี่ยนสายงาน ที่สนใจเป็นตำแหน่งที่ต้องการ โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการรับ สมัครตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กุมภาพันธ์ 2018
End:
23 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42803/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ธ.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่องการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ปีบัญชี 2560

 

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 ธันวาคม 2017
End:
25 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42279/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสมาคมสโมสรพนักงานงธนาคารเพืื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร (ส.ธกส.)

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ส.ธกส.

ด้วยสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) นิติบุคคลจดทะเบียน เป็นสมาคม เป็นหน่วยงานสนับสนุนวัสดิการพนักงาน ธ.ก.ส. ประสงค์รับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับ)
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce
 4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง ออกแบบ Feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้รับเป็นอย่างดี มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธดี มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้

ตำแหน่ง พนักงานอำนวยการ

อัตรา 1 อัตรา

เงินเดือน 11,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับ)
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ด้านพานิชยกรรม การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เลขานุการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microksoft Office
 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี การจัดการเอสการต่างๆ การบริหารจัดการเกี่ยวกับจัดการอุปกรณ์สำนักงาน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ มีมนุษญ์สัมพันธ์ดี มีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 5. สามารถพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้ 35 คำต่อนาที ข้อความภาษาอังกฤษได้ 45 คำต่อนาที

ตำแหน่ง: พนักงานการตลาด,พนักงานอำนวยการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 4 ก.ค. 2560

Facebook Comments

Details

Start:
16 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39794/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มิ.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ปรกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) ประำจปีบัญชี 2560

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน จำนวน 5 อัตรา หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญยาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การงินการนาคาร จากสถาบันการสึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำเร้๗การศกึษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

2.2 สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที

2.3 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม Ms-Word และ Ms-Excel ได้ดี

2.4 สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)

2.5 มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง

2.6 มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กกดดัน เร่งรีบ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็ฯอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง

2.7 ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้

2.8 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้ จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 มิถุนายน 2017
End:
20 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39679/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -28 เม.ย. 2560

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 เมษายน 2017
End:
28 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38353/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 เม.ย. 2560 รวม 300 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560
—————————————
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประมาณการอัตราว่าง เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
3.2 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
3.3 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ
(ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนามายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
3.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
3.5 สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกาหนด
3.6 หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6100
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6100, FAX : (662) 0-2558-6269, 0-2558-6270 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
2
4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 เพศ ชาย/หญิง และต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
4.2 มีสัญชาติไทย
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
4.9 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
4.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
4.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
4.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
5. การยืนยันการสมัครและชาระเงิน
5.1 ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลของผู้ฝากประวัติที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตรงกับที่ธนาคารกาหนดเป็นผู้สมัครและจะส่ง e-mail ให้มาชาระค่าธรรมเนียมการสอบ ส่วนผู้ฝากประวัติที่มีคุณสมบัติไม่ตรง ธนาคารจะไม่แจ้งกลับ ซึ่งธนาคารขอสงวนสิทธิในการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ฝากประวัติไม่สามารถเรียกร้อง หรือโต้แย้งใดๆได้ทั้งสิ้น
เมื่อท่านได้รับ e-mail จากธนาคารแล้ว ให้สั่งพิมพ์เอกสารแบบชาระค่าธรรมเนียม
การสอบในกระดาษ A4 นาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ในเวลาทาการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 เมษายน 2560 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
3
ผู้ฝากประวัติที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 และสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ www.ibaacapplicant.com ภายใน 2 วันทาการหลังจากการชาระเงิน
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นได้
5.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อเข้ารับการ
สอบข้อเขียน โดยแจ้งสถานที่สอบและที่นั่งสอบ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์
http://www.baac.or.th/content-job.php ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว
ไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 – 6 ภายในระยะเวลา
2 วันทาการ นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิใดๆมิได้
6. อัตราเงินเดือน
กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
7. การสอบคัดเลือก
7.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
7.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
7.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
7.1.3 วิชาความละเอียดแม่นยา
7.2 การสอบสัมภาษณ์ จะดาเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น
7.3 การทดสอบบุคลิกภาพ
8. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หากมี
ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล เพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจานวนที่ต้องการ โดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลาดับ ดังนี้
4
ลาดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ลาดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ลาดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
8.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.3 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
9. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนด และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสถานที่ที่กาหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดง
ในวันสอบสัมภาษณ์เป็นเอกสารตัวจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด ดังนี้
9.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร
3) วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
9.2 บัตรประจาตัวประชาชน
9.3 ทะเบียนบ้าน
9.4 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่
สอบสัมภาษณ์)
9.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
9.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยธนาคารกาหนด
วันสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560
5
หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์หรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน
หรือ ในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
10. การประกาศผลการสอบ
10.1 ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
10.2 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยเรียงลาดับจาก
ผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับ ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนรวมสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคาร จะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลาดับถัดไป ปัจจัยที่ 4 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 5 เป็นลาดับถัดไป
ปัจจัยที่ 5 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
ทั้งนี้ หากธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลาดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัย ธนาคารกาหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และใช้เลขประจาตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลาดับ โดยเรียงลาดับก่อนหลัง และธนาคารขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติมจากจานวนความต้องการ
11. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
11.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
11.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง บรรจุ และแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการ สรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 ในครั้งนี้ โดยเรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
6
11.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็นของ สาขา/สนจ./ส่วนงาน ที่ธนาคารกาหนด หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานการพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด
ปีบัญชี 2560 ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานในสาขา/สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่า
สละสิทธิและธนาคารจะตัดสิทธิออกจากบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
11.4 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน
สืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่าน
ตามเงื่อนไขดังกล่าวจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
11.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาและเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
11.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ และสาขา/
สนจ./ส่วนงาน ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
ธนาคารกาหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ต้องมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน โดยจะจัดอบรมให้ความรู้และสามารถเริ่มปฏิบัติงานตามส่วนงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ได้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป
12. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และ จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นต้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม โดยผู้สมัครสอบตามประกาศธนาคารฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของประกาศฉบับนี้ทุกประการ และให้ถือว่าผลการพิจารณาของธนาคารเป็นที่สุด
ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
7
ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทาการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2560
ลงชื่อ สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8
เอกสารการแนบท้ายประกาศ
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ 1. เพศชาย-หญิง 2. มีวุฒิการศึกษาดังนี้
ลาดับ
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
1
วท.บ., ทษ.บ., กษ.บ.
วท.ม. , ทษ.ม. , กษ.ม.
วิศวกรรมการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประมง, อุตสาหกรรมประมง, เทคโนโลยีชนบท, อุตสาหกรรมเกษตร, พัฒนาการเกษตร, ธุรกิจการเกษตร, บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร, บริหารธุรกิจการเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป, ส่งเสริมการเกษตร, ส่งเสริมธุรกิจเกษตร, ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์, การจัดการผลิตสัตว์, การจัดการผลิตพืช, ผลิตกรรมชีวภาพ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร, เทคโนโลยีการเกษตร-การจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า, เทคโนโลยีผลิตสุกร, เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยี ชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร, วิศวกรรมแปรรูปอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เกษตรผสมผสาน
2
ทษ.บ.,ศ.บ., ศศ.บ., วท.บ.
ทษ.ม., ศ.ม., วท.ม., ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ทุกสาขาวิชา
3
บธ.บ. , วท.บ.
บธ.ม. , วท.ม.
การเงิน (Finance) , การเงินธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน , การเงินประยุกต์ , การเงินและการลงทุน, บริหารการเงินและการธนาคาร , บริหารการเงินและการคลัง , การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน, การธนาคารและธุรกิจการเงิน , การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ , การจัดการการเงิน, การเงินเชิงประมาณ , การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ, การเงินการธนาคาร (Money and Banking), บริหารการเงิน (Financial Management)
4
บธ.บ., บช.บ
บช.ม., บธ.ม.
บัญชี (Accounting), บัญชีต้นทุน (Costing), บัญชีเพื่อการจัดการ, การสอบบัญชี, บัญชีแบบบูรณา, การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม, บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
เอกสารแนบ
9
ลาดับ
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา / วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา
5
บธ.บ., ศศ.บ.
กต.ม.,บธ.ม.,ศศ.ม.
การตลาด, การตลาดทั่วไป, การบริหารการตลาด, เทคนิคทางการตลาด
6
ศศ.บ., บธ.บ.
ศศ.ม., บธ.ม. บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การจัดการสาหรับการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ , การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์และการขนส่ง, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ, การตรวจสอบภายใน
10
กาหนดการสอบและคัดเลือก
รายการ
วัน/เวลา
หมายเหตุ
1. ปิดรับสมัคร
21 เมษายน 2560
www.irecruitbaac.com
2.ชาระเงิน
19 – 25 เมษายน 2560
เวลา 8.30 – 15.30 น.
พิมพ์ใบชาระเงินและตรวจสอบ
การชาระเงินได้ที่
www.ibaacapplicant.com
(สามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ภายใน 2 วันทาการ
หลังวันที่ชาระเงิน)
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
11 พฤษภาคม 2560
www.baac.or.th/content-job.php
4.สอบข้อเขียน
21 พฤษภาคม 2560
สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน
2 มิถุนายน 2560
www.baac.or.th/content-job.php
6.สอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ
ประมาณ 5 – 9 มิถุนายน 2560
สถานที่สอบภายในกรุงเทพมหานคร
7.ประกาศผลการคัดเลือก
28 มิถุนายน 2560
www.baac.or.th/content-job.php
8.เข้ารับการอบรมและเริ่มปฏิบัติงาน
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560
11
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง (100 คะแนน)
1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย
1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
2. วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ใช้เวลา 2.00 ชั่วโมง (100 คะแนน)
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
2.1.1 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
2.1.2 การบริหารงานสินเชื่อ
2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
2.1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
2.2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
2.2.1 ความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น
2.2.2 ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น
(ด้านธุรกรรมทางการเงิน ตราสารทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน การคานวณดอกเบี้ย
การลงทุน การวางแผนทางการเงิน)
2.3 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของธ.ก.ส.
2.3.2 ผลิตภัณฑ์และบริการ
2.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
2.6.1 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2.6.2 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท
2.6.3 ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/สถาบันการเงินชุมชน
2.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
2.7.1 หลักการตลาดเบื้องต้น
2.7.2 การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
2.7.3 ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
2.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น
– การคิดเชิงวิเคราะห์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสาร จิตมุ่งบริการ และการทางานเป็นทีม
2.9 จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล
3. วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลา 30 นาที (50 คะแนน)

ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ค. 2560
สอบวันที่: 21 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 เมษายน 2017
End:
21 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38415/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 เม.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
———————————————————–
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
ประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
งานกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ มาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ งานจัดทาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งมอบอานาจของธนาคาร
งานตรวจและให้คาแนะนาการจัดทาคาสั่งธนาคารของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบคุณภาพของธนาคาร งานนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดาเนินงาน คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาหนด บริหารนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจของธนาคาร งานกาหนดทิศทางองค์กร งานจัดทาแผนดาเนินงาน (Business Plan) งานวิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ งานจัดทางบประมาณ งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายบริการ ระบบประเมินผลงานและคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการประสานความเข้าใจความร่วมมือกับรัฐสภาและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555 FAX : (662) 0-2558-6341 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
2
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งผู้บริหารทีมระดับ 10 กลุ่มงานพัฒนาองค์การ จานวน 1 อัตรา 2.1.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านพัฒนาองค์การ/
การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง
2.1.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทาโครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.1.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.1.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ
และการเขียนรายงาน
2.1.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.2 ตาแหน่งผู้ชานาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ)ระดับ 10 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
คุณภาพ จานวน 1 อัตรา
2.2.1 อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ บัญชี/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์
และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ(SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น TQA หรือ PMQA
ไม่น้อยกว่า 4 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.2.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.2.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทางานเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้
2.2.6 มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ การนาเสนองาน และการเขียนรายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ
2.3 ตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การไม่เกินระดับ 9 กลุ่มงานพัฒนาองค์การ จานวน 1 อัตรา
2.3.1 อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.3.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านพัฒนาองค์การ/
การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง
3
2.3.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทาโครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.3.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ และการเขียนรายงาน
2.3.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.4 ตาแหน่งพนักงานแผนงานไม่เกินระดับ 9 กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ จานวน 2 อัตรา
2.4.1 อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.4.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ สถิติ/ การเงินการธนาคาร/ การบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.4.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการจัดทา
แผนกลยุทธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.4.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.4.5 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน การนาเสนอ และการเขียนรายงาน
2.4.6 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point เป็นอย่างดี
2.5 ตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบงานคุณภาพไม่เกินระดับ 8 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
คุณภาพ จานวน 1 อัตรา
2.5.1 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.5.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/ บัญชี/ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.5.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีประสบการณ์ด้าน
การทางานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินในระบบประเมินคุณภาพ(SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น
เช่น TQA หรือ PMQA ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.5.4 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือเทียบเท่าจากผลคะแนนทดสอบ TOEIC, TOEFL หรือ CU-TEP
2.5.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทางานเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้
2.5.6 มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ การนาเสนองาน และการเขียนรายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ
4
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 เมษายน 2560 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-6
ทั้งนี้ หากมีจานวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
5
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 และให้ผู้สมัครนาเสนอ
ประวัติการทางาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าว
ที่ E-mail chidchanok.ch@baac.or.th
ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะทาการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะนาผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคาร
เป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกาหนด
เลขประจาตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัคร
ไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับคะแนน
สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับจากรหัสประจาตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลาดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกาหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการหากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลาดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกาหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งทาหนังสือ
ค้าประกันตามที่ธนาคารกาหนด
6
8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก สาหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงลาดับ
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทาแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทาบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกาหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี
หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทาการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดาเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560
(ลงชื่อ) สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทาการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตำแหน่ง: พนักงานธนาคาร
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Facebook Comments

Details

Start:
16 เมษายน 2017
End:
25 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38401/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มี.ค. 2560

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,600-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2017
End:
24 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37633/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2560

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 มี.ค. 2560
สอบวันที่: 3 มี.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2017
End:
28 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37332/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน
ประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2559
—————————————————–
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จ านวน 2 อัตรา และระดับ 4-9
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์ แสวงหาถ้อยคำและข้อเท็จจริงใน
หลักฐานของผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ประกอบการพิจารณารับประกัน และพิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ตลอดจนตรวจสอบข้อร้องเรียนประเด็นข้อพิพาทสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
– เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีประสบการณ์ด้านการพิจารณาสินไหม หรือพิจารณารับประกัน การพิจารณา
ประวัติการรักษาพยาบาล การแปลผลการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา/ทางรังสีวินิจฉัย
และมีความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดารได้
– มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความสามารถในการ
ประสานงานการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดี จิตมุ่งบริการ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์
และสร้างทีมงานได้
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์
หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด
ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษให้จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน
4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารก าหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2559 กรณี
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2,
8334-6
ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้
5. การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการท างาน
ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail :
sitthipan@baac.or.th
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วน
ภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร
โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้ง
มิได้
6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจ าตัว
สอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์
ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับจากรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ
เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน
7. อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนด
อัตราค่าจ้างของธนาคาร
8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ
หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และ
ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้าง
ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก
จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำ
หนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารก าหนด
8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์
การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้
โดยไม่เรียงลำดับ
9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชา
ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ใน
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่
อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี หาก
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน
และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้า
ทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
(ลงชื่อ) สุรพงศ์ นิลพันธุ์
(นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ทำการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตำแหน่ง: พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2016
End:
23 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36655/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -9 ธ.ค. 2559 |สถาปนิก

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมหลักจากสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า
– ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานด้านวิชาชีพได้ดี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D) เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2016
End:
9 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36540/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ก.ค. -18 ก.ค. 2559 |ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ | ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 กรกฎาคม 2016
End:
18 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35300/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2559 |พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ สถานที่ : กทม. (จตุจักร) หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านการลงทุน สภาพคล่อง การบริหารหนี้เงินกู้ การบริหารเงินตราสกุลต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านการตลาด สามารถบริหารการขับเคลื่อนไปสู่การประกอบธุรกิจนายหน้า และค้าหลักทรัพย์ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน หรือบริหารการเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2.2 ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยใช้ความเข้าใจเชิงลึกที่ได้จากการประเมิน และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยสาคัญอื่น ๆ

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินในตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ การใช้เครื่องมือในการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของตลาดเงิน และตราสารหนี้

2.3 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 2.4 หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) หรือ TOEFL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.5 หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

3.2 มีสัญชาติไทย

3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

3.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน

4. การสมัคร

4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6

5. การคัดเลือก

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่าร้อยละ 80 และผู้สมัครต้องนำเสนอประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมาของตัวเอง ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 7 วัน โดยส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail : sitthipan@baac.or.th ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติ และแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับธนาคาร โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในกรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งจัดทำหนังสือค้าประกันตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงาน จะต้องทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันที เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่างส่วนงานต้นสังกัดกับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดอย่างน้อย 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทางานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทางานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 

ตำแหน่ง: พนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
25 พฤษภาคม 2016
End:
15 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34786/

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map

“ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ม.ค. -25 ม.ค. 2559 |รวม 800 อัตรา!! พนักงานการเงิน ระดับ 4

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558

ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2,8334-6,8404 >>>> สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 >>>> ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มกราคม 2559 และตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน >>>> พิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียนประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่ง: รวม 800 อัตรา!! พนักงานการเงิน ระดับ 4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 800
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Venue

ธกส.
ธกส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com