Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธนาคารกรุงไทย

28 มิถุนายน 2017 - 18 กรกฎาคม 2017

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ค. 2560

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่งงาน ด้านบริหารโครงการ (Project Management) – 301

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  พัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap โดยประสานงานกับสายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) เพื่อให้โครงการต่างๆ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

  พัฒนา Bank-wide Transformation Roadmap โดยประสานกับสายงานต่างๆ ในการกำหนดโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร
  ทำหน้าที่เป็น Project Management Office (PMO) ในการกำหนดแนวทาง และมาตรฐานในการบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมดูแลโครงการ เพื่อให้โครงการต่างๆ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
  สนับสนุนสายงานต่างๆ ในด้านการวางแผนโครงการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน มีความสอดคล้องกันระหว่างโครงการของสายงานต่างๆ และมีการระบุทรัพยากรที่ต้องการอย่างชัดเจน
  ติดตามและผลักดันโครงการสำคัญของธนาคารให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  ติดตามการดำเนินโครงการของแต่ละสายงาน และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมต่อคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ
  ร่วมประเมินความสำเร็จของโครงการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่สายงานต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนแผนงงานให้เหมาะสม
  บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการที่มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรุ้ด้านการบริหารโครงการ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการให้คำปรึกษา
  มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) – 300

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจให้กับทุกสายงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรและของสายงานต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย

  ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจให้กับทุกสายงาน เพื่อให้สายงานสามารถกำหนดแผนรองรับกับแผนกลยุทธ์องค์กร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
  ติดตามการดำเนินงานขององค์กร และของสายงานต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบเพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจ และเพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์
  หาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น Digital Banking ธุรกิจต่างประเทศ การร่วมทุน Partnership Merger & Acquisition
  สนับสนุนการพัฒนาจัดทำ Organization Performance Report (OPR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอการประเมิน SEPA

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรุ้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning) – 299

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจและติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามแผนธุรกิจเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและบรรลุตามแผนที่กำหนดไว้

  ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของ Wholesale Banking ในด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และด้านพัฒนาบุคลากร จากผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
  ร่วมกำหนดแผนธุรกิจของ Wholesale Banking โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระบวนการในการวางแผนทางกลยุทธ์ ระบุ Strategic Initiatives ในเบื้องต้น และพัฒนาแผนแม่บทของธุรกิจ Wholesale Banking ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน (Action Plan)
  ร่วมพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่สำคัญของ Wholesale Banking รวมถึงการถ่ายทอดตัวชี้วัด Cascading Measure ลงในระดับกลุ่มงานและหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Wholesale Banking
  ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร Wholesale Banking ในการพัฒนาเป้าหมายของแต่ละงาน โดยผลักดันกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณด้านเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงเป้าหมายระหว่าง RM และทีม Product Sales
  ติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  สื่อสารแผนกลยุทธ์ของ Wholesale Banking และความคืบหน้าของแผนดำเนินการ (Action Plan) ไปยัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
  ทบทวนแผนกลยุทธ์ Wholesale Banking ตัวชี้วัดที่สำคัญต่าง ๆ และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

   

  คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วางแผนงบประมาณการเงิน วางแผนทางการเงิน  Performance Management การบริหารจัดการโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดำเนินงานรตามแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 3 ปี
  มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการนำเสนอและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
  มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft Power Point
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์บัตร – 298

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กำกับดูแลการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (System Analyst / System Development) ด้านช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย โดยวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
  กำกับดูแลการดำเนินการโครงการตามกระบวนการ Agile โดยออกแบบด้าน Architecture/ Security/ Functional และกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งการจัดทำเอกสารด้านเทคนิค (Functional Specification)/Step Screen หรือ System Prototype เพื่อพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์ และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
  ให้คำปรึกษา / คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมของทรัพยากร
  กำกับดูแลการทดสอบระบบ (SIT/UAT) รวมถึงการติดตามผลหลังการขึ้นระบบงาน (Post Implementation) และดูแลระบบงานในความรับผิดชอบ (Maintenance & Support)
  บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมทั้งติดตามโครงการและการจัดทำรายงานการดำเนินการ​ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงาน บุคลากร และปัญหา รวมถึงความคืบหน้าตามระยะเวลาให้ผู้บริหารทราบ
  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรูด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ป
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย – 297

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กำกับดูแลการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (System Analyst / System Development) ด้านช่องทางและผลิตภัณฑ์รายย่อย โดยวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และแปลงให้เป็นข้อกำหนดความต้องการ (Functional Requirement) และเอกสารรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบ (Functional Specification)
  กำกับดูแลการดำเนินการโครงการตามกระบวนการ Agile โดยออกแบบด้าน Architecture/ Security/ Functional และกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งการจัดทำเอกสารด้านเทคนิค (Functional Specification)/Step Screen หรือ System Prototype เพื่อพัฒนาเป็นระบบงานด้านผลิตภัณฑ์ และระบบงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
  ให้คำปรึกษา / คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งานและความเหมาะสมของทรัพยากร
  กำกับดูแลการทดสอบระบบ (SIT/UAT) รวมถึงการติดตามผลหลังการขึ้นระบบงาน (Post Implementation) และดูแลระบบงานในความรับผิดชอบ (Maintenance & Support)
  บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมทั้งติดตามโครงการและการจัดทำรายงานการดำเนินการ​ด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบงาน บุคลากร และปัญหา รวมถึงความคืบหน้าตามระยะเวลาให้ผู้บริหารทราบ
  บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรูด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ป
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านธุรกิจสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Relationship Manager – Wholesale Banking) – 295

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (ฐานลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือลูกค้าในกลุ่ม SET100) โดยสร้างฐานลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน
  แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารทางด้านสินเชื่อและบริการให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร
  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ปัจจัยความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าและธนาคาร

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) การบริหารความเสี่ยง และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและการนำเสนอเป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • ตำแหน่งงาน ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Credit Manager – Wholesale Banking) – 296

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ความเป็นไปได้ของกิจการ ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจัดทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (ฐานลูกค้าที่มียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปหรือลูกค้าในกลุ่ม SET100)
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  จัดทำบันทึกเสนอขออนุมัติและนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสินเชื่อ
  ประสานงานร่วมกับ Relationship Manager และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง

  คุณสมบัติ

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100 – 500 ล้านบาทขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) และการบริหารความเสี่ยง
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ – 294

  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกระบวนการดูแลลูกค้าในการใช้บริการ Netbank / Virtual Bank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาการใช้บริการ รวมทั้งการตรวจสอบกรณีมีรายการผิดปกติต่างๆ
  เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาการใช้บริการผลิตภัณฑ์ Netbank / Virtual Bank และผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานภายในธนาคาร ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น โทรศัพท์, Facebook, Twitter, Facetime เป็นต้น รวมถึงการทำ Conference Call เพื่อบริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ
  ให้บริการธุรกรรมด้านการเปิดบัญชีลูกค้ารายใหม่ การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (บัญชีตนเอง/บัญชีบุคคลอื่น) การให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการ การให้บริการชำระเงินกู้ของธนาคาร และบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้า KTB Netbank และลูกค้าของธนาคารที่มีบัญชีหรือบัตร ATM/ VDB ของธนาคาร รวมทั้งลูกค้ารายใหม่ๆ ผ่านระบบ VDO Conference ในรูปแบบ VDO Banking
  รวบรวมข้อมูลการใช้บริการและปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้าหรือระบบที่ได้รับจากสื่อต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประมวลผล เพี่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป ตลอดจนเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
  สามารถทำงานหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
  สามารถทำงานเป็นผลัด ผลัดละ 9 ชั่วโมง (ทํางาน 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง) เวลาทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.
  มีความรอบรูในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงมีความรูดานการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยูในความรับผิดชอบ
  มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล
  มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และโปรงใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอธนาคาร
  มีทักษะดานการวิเคราะหขอมูล ประมวลผลขอมูล และการนําเสนอ
  มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับดี

 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers

  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  (Sales)

  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลของโครงการในกลุ่ม Top Developers
  ร่วมกับ RM Top Developers ดำเนินการด้านการตลาดและการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าในความดูแล
  ร่วมกับ RM Top Developers ออกบูธ หรือนั่งโครงการในกลุ่ม Top Developers เพื่อให้คำปรึกษาสินเชื่อแก่ลูกค้า
  ติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงาน
  จัดทำและวิเคราะห์รายละเอียดการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
  ติดตามการรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่ครบถ้วน
  แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

  (Sales Support)

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม Showcase Materials สำหรับการออกบูธ
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Loan Factory ทีมประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารทีมปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการด้านเอกสาร ใบสมัคร พร้อมติดตามผลการพิจารณาการอนุมัติให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  ประสานงานร่วมกับสาขาธนาคารที่ลูกค้าใช้วงเงินในกระบวนการต่างๆ จนตั้งวงเงินเสร็จสิ้น
  จัดทำรายงานความเสี่ยงและคุณภาพของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ให้ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นหนี้ NPLs
  รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
  มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในด้านการประสานงาน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. เฝ้าระวังรายการผิดปกติ ต้องสงสัย (Detective) พร้อมแจ้งเตือน (Notify Alert) รายการทางการเงิน (Financial Transaction) และไม่ใช่รายการทางการเงิน (Non-Financial Transaction) ของธุรกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และบัตร ด้วยบัตร ATM/VISA DEBIT ผ่านช่องทาง ATM & e-Channel ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระบบ Fraud Monitoring ของธนาคาร ทั้งในและนอกเวลาทำการ

  2. ตรวจสอบรายการที่ผิดปกติ หรือต้องสงสัย (Investigation) รายการจากระบบ Fraud Monitoring โดยวิเคราะห์และประสานงานกับสาขา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้า พร้อมทั้งพิจารณาระงับการทำธุรกรรมที่ทำผ่านบัตร ATM / VISA DEBIT หรือ e – Channel ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคาร/ลูกค้าทันที (Preventive) กรณีพบรายการผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าเป็นการทุจริต เพื่อป้องกันความเสียหายในเบื้องต้น

  3. ประเมินความเหมาะสม แนวทางการป้องกันของเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบรายการธุรกรรมต้องสงสัย ที่เป็นการทำรายการผ่านช่องทาง ATM/ADM และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Channel) อื่นๆ เช่น KTB Online / KTB Corporate Online / KTB Online @ Mobile / Tele Banking / KTB Netbank / EDC / Mobile EDC เพื่อนำผลการประเมินมากำหนด ปรับปรุง Criteria/Parameter ต่างๆ ในแต่ละเงื่อนไขบนระบบ Fraud Monitoring ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร หน่วยงานกำกับ แนวโน้มและรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป

  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง เงื่อนไขต่างๆ (Criteria / Parameter) ที่ใช้ในการตรวจจับ เฝ้าระวัง รายการผิดปกติ ต้องสงสัย บนระบบ Fraud Monitoring ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  5. ติดตามการทุจริตจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกรรมผลิตภัณฑ์ / บริการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของการทุจริต โดยสามารถเข้าถึงระบบงานต่างๆ ของธนาคาร และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับ งานนโยบายและสนับสนุนการป้องกันการทุจริต นำไปกำหนดเป็นนโยบาย แนวทางการบริหารการป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาด

  6. จัดทำข้อมูลการทุจริต และข้อผิดพลาด ที่เกิดจากการทำธุรกรรมทุกประเภท ทั้งโดยพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก ให้กับ งานประสานงานและบริหารข้อมูลการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ให้ความเห็น ร่วมวางแผนในการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต อันเนื่องมาจากพนักงาน ลูกค้า และบุคคลภายนอก
   
  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการเฝ้าระวังและตรวจสอบธุรกรรม (Fraud Monitoring) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ผลัดตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. / ผลัดละ 9 ชั่วโมง / ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)

  4. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers – 291

  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  (Sales)

  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบุคคลของโครงการในกลุ่ม Top Developers
  ร่วมกับ RM Top Developers ดำเนินการด้านการตลาดและการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าในความดูแล
  ร่วมกับ RM Top Developers ออกบูธ หรือนั่งโครงการในกลุ่ม Top Developers เพื่อให้คำปรึกษาสินเชื่อแก่ลูกค้า
  ติดตามข่าวสารและข้อมูลของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารงาน
  จัดทำและวิเคราะห์รายละเอียดการสมัครขอสินเชื่อ เพื่อนำเสนอแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ
  ติดตามการรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครที่ไม่ครบถ้วน
  แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

  (Sales Support)

  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียม Showcase Materials สำหรับการออกบูธ
  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Loan Factory ทีมประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารทีมปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการด้านเอกสาร ใบสมัคร พร้อมติดตามผลการพิจารณาการอนุมัติให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  ประสานงานร่วมกับสาขาธนาคารที่ลูกค้าใช้วงเงินในกระบวนการต่างๆ จนตั้งวงเงินเสร็จสิ้น
  จัดทำรายงานความเสี่ยงและคุณภาพของสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลูกหนี้ให้ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นหนี้ NPLs
  รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ การบริหารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด
  มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในด้านการประสานงาน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • โครงการ KTB Management Trainee – 276

  โครงการสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ

  พิสูจน์ความสามารถ และแสดงศักยภาพในตัวคุณ กับงานที่ท้าทาย และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงสู่ Digitalization

  คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

  อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60)
  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป  (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี ต้องมี GPAX. 3.25 ขึ้นไป)
  คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ *  (ขั้นต่ำ TOEIC 700 หรือ TOEFL 550 PBT / 210 CBT / 80 IBT หรือIELTS 6.0)
  มีภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น และความรับผิดชอบในการทำงาน
  มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
  มีความคิดสร้างสรรค์ และชอบทำงานที่ท้าทาย
  * หมายเหตุ : กรณีไม่มีผลคะแนน ขอให้ท่านแนบเอกสารที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก โดยธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีไป

  ระยะเวลาในการรับสมัคร

  ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

  ช่องทางในการรับสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลผ่าน Link ด้านล่างนี้เท่านั้น)

  https://goo.gl/forms/NVD40qe8ax5Nsg4e2

 • หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี – 252

  หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

  วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกลยุทธ์การตลาด ภาวะการแข่งขัน Best Practice ในการทำธุรกิจ รวมทั้งสำรวจ (Survey) ความต้องการของลูกค้าเชิงลึก (Customer insight) ตลอดจนการสำรวจ วิเคราะห์ และวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มลูกค้าและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานเชิงสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน และวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอให้กับผู้บริหาร ทีมดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการ คุณค่าของลูกค้าต่อธนาคาร และแบ่งกลุ่มลูกค้าย่อย (Sub-Segmentation) รวมทั้งให้ข้อมูลกับทีมดูแลความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าธนบดี เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในช่องทางที่เหมาะสม ตลอดจนดูแลการประสานงานกับงานบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี เพื่อนำไปบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าได้สอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าของลูกค้า
  ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการกำหนดกลยุทธ์ ตำแหน่งทางการตลาด และคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ในการให้บริการของธนาคาร (Brand Awareness) และกระตุ้นความสนใจในการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับบริการของธนาคาร (Brand Equity) เพื่อรักษา ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของกลุ่มลูกค้าธนบดี รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมกับ KTC
  ร่วมวางแผนกำหนดสิทธิพิเศษ (Privilege Program) เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเป็นคนสำคัญที่พิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าธนบดี โดยวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าผ่านการทำ Customer Segmentation
  รวบรวมแผนงานในการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้า ได้แก่ แผนการหาลูกค้าใหม่ การเพิ่มการถือครองผลิตภัณฑ์ การเพิ่มการใช้บริการธนาคารในฐานะธนาคารหลัก การรักษาฐานลูกค้าและการบริหารประสบการณ์ลูกค้า ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวิธีประเมินผล
  ดูแลการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องที่เกี่ยวกับการจ้างทำวิจัย และบริหารบริษัทวิจัยภายนอกในการทำการวิจัยตลาดให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลถูกต้องตามวัตถุประสงค์ดำเนินการร่วมกับงานบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี งานจัดหาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินกลุ่มลูกค้าธนบดี และทีมบริหารช่องทางการขาย/ บริหาร (Channel) ในการแสวงหาโอกาส และพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสรรค์ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาต่างๆ

  คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
  มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 204

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ธนาคารกำหนดทางโทรศัพท์  ให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI)
  เก็บข้อมูลลูกค้ามุ่งหวังที่เป็นปัจจุบันในระบบงาน
  ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ สร้างสัมพันธภาพและความประทับใจในการใช้บริการของธนาคาร  
  ปฏิบัติงานประจำออฟฟิศ  ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามที่ธนาคารกำหนด
  คุณสมบัติ

  อายุไม่เกิน 27  ปี
  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  ชอบงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต้อการขาย
  สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing / Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน – 155

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  งานสนับสนุนการขาย (Selling Agent)

         1. สร้างและตรวจสอบ Master Data ในระบบ ได้แก่ Fund Profile, Fund Calendar, NAV Data
          2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบให้ถูกต้องกับคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึง KYC , AML , FATCA , Suitability รวมถึงนำส่งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ
  (Omnibus  Account) ไปยังบริษัทจัดการ
          3. ตรวจสอบรายการซื้อ ขาย และรายการ Switching  และรายการอื่นๆ  พร้อม Reconcile Cash กับ รายการซื้อขายหน่วยลงทุนก่อนโอนเงินและส่งรายการให้บริษัทจัดการภายในเวลา Cut off time ที่กำหนด
          4. ตรวจสอบรายการจัดสรรหน่วยลงทุน (Allotment Unit) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการส่งมาให้ถูกต้อง 
             5. จัดพิมพ์ Statement / Confirmation ต่าง ๆ เช่น การจัดสรรหน่วย การ Redemption และจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  
          6. จัดสรรการจ่ายเงินปันผลของกองทุนที่บริษัทจัดการส่งมาให้ โดยการ Reconcile กับระบบธนาคารก่อนจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกประเภทให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนและกรมสรรพากร

  งาน (NAV Calculation)

  ดำเนินการรับและจัดส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
  ควบคุมและบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม 
  รวบรวมและบันทึกรายการซื้อขาย ข้อมูลราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อทำการ Mark to Market 
  คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และยืนยันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 
  สอบทานและลงนามรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ราคาขายและราคารับซื้อคืนของกองทุนรวม
  รายงานยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์และยอดคงเหลือหลักทรัพย์ และรายงานที่จัดส่งให้ กลต. และ ธปท. 
  จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   คุณสมบัติตำแหน่งงาน

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวม ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
  มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารหรือทะเบียนกองทุนอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้ด้านกองทุนรวมและกฎระเบียบจากสำนักงาน กลต.
  มีความรู้ด้านตลาดเงินตลาดทุน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ และงานด้านบัญชี
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
  มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  ระยะเวลาในการรับสมัคร

  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 • ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111

  คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, shell script (UNIX , AIX) , PL/SQL , DB2, Store Procedure , Oracle , JQuery , Entity frame work, Reporting Service , Scala , Python , Spark , HTML5 , CSS3 , Angular, Bootstrap , XML , JSON , AJAX และ Responsive Design
  มีความสามารถในการใช้ Net Beans , Eclipse , JBOSS , GlassFish , Struts Framework , Spring Framework , Web Service , Visual Studio.Net  Version 2013 ขึ้นไป , IBM WebSphere  Application Server , Hibernate , IBM Process Manager Version 8 (BPEL) และ REST-API
  มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้าน  Web Based Application ด้วย Java , Microsoft.Net (C#, C++) , J2EE และ OOP Concept
  มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรม  Mobile Hybrid Application ด้าน Ionic Framework, jQuery Mobile และ Apache Cordova
  มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย ESB , Kafka , Hive บน Big Data Platform
  มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Program Information Server (DataStage Enterprise Edition) หรือ Netezza
  มีประสบการณ์ในการใช้ Package Oracle E-Business Suites/Oracle Finance
  มีประสบการณ์การทำโครงการด้วยวิธี Agile Methodologies (SCRUM)
  มีประสบการณ์ในการทำงานกับข้อมูล Data Mart และ Data Warehouse
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ ATM /VTM
  มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Card Reader, Printer
  มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ
  มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Data Model, Data Mart และ ETL Process
  มีความสามารถในด้าน Graphic Design โดยสามารถใช้งาน Adobe Photo Shop และ Adobe Illustrator
  มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

 • รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

              หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                  1. รับโทรศัพท์ และ/หรือ ตอบ e-mail, chat ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตอบข้อซักถามลูกค้า และรับเรื่องติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

                  2. ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารรับจากลูกค้า โทรศัพท์ยืนยันความถูกต้อง และบันทึกรายละเอียดลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดตามความคืบหน้าจนแล้วเสร็จและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

              หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                  1.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า

                  2.พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อนำส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียน

                  3.ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการและชี้แจงแก่ลูกค้า

                  4.ประสานงานร่วมกับงานบริการลูกค้า (Customer Service) ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

  3. งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ

              หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                  1.ตรวจสอบ คัดแยก scan เอกสาร

                  2.รับเอกสารเข้า – ออก

                  3.บันทึกข้อมูลในระบบงาน

                  4.ติดตามงานต่างๆทางระบบ DMS

                  5.ประกาศหนังสือเวียน และคำสั่ง บนระบบ Intranet
  คุณสมบัติ

  คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น

  อายุไม่เกิน 30 ปี
  ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  สามารถใช้ Microsoft Office ได้

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้การบริหารงานหลังการอนุมัติสินเชื่อบรรลุเป้าหมาย

  2. ประสานงานกับเจาหน้าที่ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager) และวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้คำปรึกษาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่อนุมัติและเป็นไปตามนโยบายกฎเกณฑ์มาตรฐานสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงตามที่ธนาคารกำหนด

  3. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร การเบิกจ่าย – รับชำระเงินกูจากลูกค้า การ Rollover ตั๋ว P/N และนำเสนอขออนุมัติด้านธุรกรรมสินเชื่อต่างๆ ให้กับลูกค้า

  4. ร่วมตรวจสอบและประสานงานการปรับปรุงข้อมูลวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าในระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารและหน่วยงานกำกับทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

  5. จัดส่งเอกสารประกอบการสืบภูมิลำเนา สืบฐานะ สืบทรัพย์ของลูกหนี้และผู้ค้าประกันให้ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป

  3. มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

  4. มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย :online  

Facebook Comments

Details

Start:
28 มิถุนายน 2017
End:
18 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40073/

Venue

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่ออุตสาหกรรม – 258

รองผูอํานวยการฝาย / หัวหนาสวน / เจาหนาที่อาวโสุ วิเคราะหสินเชื่อ (Credit Analyst) ทีมวิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อกลุม Loan Fac… – 257

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจบางบอน – 256

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – 255

ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจเจริญนคร – 254

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ผลิตภัณฑ์ Bancassurance – 251

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี – 252

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาค – 250

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ (ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศวงศ์สว่าง) – 249

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – 237

ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 204

ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning) – 184

Credit Portfolio Management – 131

Data Analytics / Credit Modelling – 132

ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ – 106

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1 (Sales) – 99

ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy) – 15

รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking) – 12

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking) – 13

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มีนาคม 2017
End:
19 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37766/

Venue

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

1.งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1. รับโทรศัพท์ และ/หรือ ตอบ e-mail, chat ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ตอบข้อซักถามลูกค้า และรับเรื่องติดตามแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

                2. ติดตาม/ตรวจสอบเอกสารรับจากลูกค้า โทรศัพท์ยืนยันความถูกต้อง และบันทึกรายละเอียดลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดตาม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ติดตามความคืบหน้าจนแล้วเสร็จและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือการติดต่อโดยตรงจากลูกค้า

                2.พิจารณาข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อนำส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ พร้อมให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ร้องเรียน

                3.ติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จนสิ้นสุดกระบวนการและชี้แจงแก่ลูกค้า

                4.ประสานงานร่วมกับงานบริการลูกค้า (Customer Service) ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

3. งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ

            หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                1.ตรวจสอบ คัดแยก scan เอกสาร

                2.รับเอกสารเข้า – ออก

                3.บันทึกข้อมูลในระบบงาน

                4.ติดตามงานต่างๆทางระบบ DMS

                5.ประกาศหนังสือเวียน และคำสั่ง บนระบบ Intranet

 
คุณสมบัติ
 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น

อายุไม่เกิน 30 ปี
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถใช้ Microsoft Office ได้

 
การคัดเลือก
 

การคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ตำแหน่ง: งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์,ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า,งานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มีนาคม 2017
End:
19 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37763/

Venue

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 26 ก.ย. -16 ต.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย – 156

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   วางแผนและกำหนดนโยบายสินเชื่อ อำนาจอนุมัติ และเครื่องมือที่ใช้พิจารณาสินเชื่อรายย่อย ให้สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
   วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ Credit Portfolio สำหรับสินเชื่อรายย่อย ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
   วางกลยุทธ์และให้คำแนะนำในการจัดทำ รวมถึงการปรับปรุง Credit Modelling ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงควบคุม ความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด
   วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำ Strategic Planning เพื่อใช้บริหารจัดการ Credit Loss and Profitability ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
   บริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
  • คุณสมบัติ
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรือการจัดทำระบบ Credit Scoring
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
   มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
   มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
   การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   เอกสารประกอบการสมัคร
   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

   หมายเหตุ : คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน – 155

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ตั๋วแลกเงิน และกองทุนรวม (Registrar)
   ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของลูกค้าผู้จองซื้อหลักทรัพย์ การชำระเงินจองซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารการจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
   ประสานงานในการจัดสรร การจองซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้กับผู้จองซื้อหลักทรัพย์
   จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้จองซื้อหลักทรัพย์หรือทะเบียนสมาชิกกองทุนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้หน่วยงานภายใน และภายนอกธนาคาร
   ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อคำนวณและจัดสรรสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงรายการ ในทะเบียนหลักทรัพย์
   เก็บรวบรวมรายงานแสดงฐานะของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลประจำปี
   ดำเนินการโอนเงินปันผล ดอกเบี้ย และเงินต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
   คำนวณจำนวนหน่วยลงทุน รวมถึงดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
   ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุน รวมถึงจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  • คุณสมบัติตำแหน่งงาน
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการให้คำปรึกษา
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 ตุลาคม 2559
  • การคัดเลิอกธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
  • การประกาศผลการคัดเลือก ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสะพานขาว ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ – 153

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการตลาดธุรกรรมต่างประเทศ
   กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดสำหรับลูกค้าที่อยู่ในความดูแล
   ให้บริการในเชิงรุก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ และให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการ
   ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หน่วยงานอำนวยสินเชื่อ สาขา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร กฎระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   แก้ไขปัญหา แนะนำการดำเนินการ และประสานงานในการทำธุรกรรมต่างประเทศ
   จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ลูกค้า
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการติดตามความเคลื่อนไหว จัดทำแผนและออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายเก่า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า
   ติดตามดูแลและกระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
   ให้บริการและดำเนินธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติ
   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   2. มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการด้านต่างประเทศ และ Trade Finance
   3. มีความรู้ด้านการขาย และการตลาด
   4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธดี
   5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษได้ดี
   6. มีประสบการณ์ด้าน TRADE SALE, TRADE SPECIAL LIST จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
  • การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสกุลรัตน์ 0-2208-4940
  • หมายเหตุ :คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศชลบุรี ฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ – 154

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด
   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   2. มีความรอบรูในผลิตภัณฑและบริการด้านต่างประเทศ และ Trade Finance
   3. มีความรู้ด้านการขาย และการตลาด
   4. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธดี
   5. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษได้ดี
   6. มีประสบการณ์ด้าน TRADE SALE, TRADE SPECIAL LIST จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ
   ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดและส่งเสริมการตลาดธุรกรรมต่างประเทศ
   กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาดสำหรับลูกค้าที่อยู่ในความดูแล
   ให้บริการในเชิงรุก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ และธุรกรรมต่างประเทศ และให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการ
   ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า หน่วยงานอำนวยสินเชื่อ สาขา กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศของธนาคาร กฎระเบียบประเพณีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
   แก้ไขปัญหา แนะนำการดำเนินการ และประสานงานในการทำธุรกรรมต่างประเทศ
   จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศแก่ลูกค้า
   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยการติดตามความเคลื่อนไหว จัดทำแผนและออกเยี่ยมเยียนลูกค้ารายเก่า และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอำนวยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า
   ติดตามดูแลและกระตุ้นการใช้วงเงินสินเชื่อต่างประเทศ ของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
   ให้บริการและดำเนินธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระยะเวลาในการรับสมัคร
   ตั้งเเต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2559
  • การคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสกุลรัตน์ 0-2208-4940
  • หมายเหตุ :คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด – 150

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   จัดทำ Valuation Model และ Risk Model ของทุกประเภทธุรกรรมที่ไม่ซับซ้อน โดยแยกตามแต่ละประเภทความเสี่ยง
   จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และวิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
   ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยง)ตามที่กำหนด
   ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ห้องค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของธนาคาร
   ติดตาม Risk Monitoring โดย Alert และรายงานให้กับหน่วยงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
   วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   กำหนดเพดานความเสี่ยง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
   จัดทำบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 (IAS 39) และ / หรือที่เกี่ยวข้อง
   วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   กำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้าให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
   ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
   ประเมินเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามที่ทางการกำหนด
   วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
   ควบคุม และดูแลความเสี่ยงของคู่ค้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมของห้องค้า
   ดูแลระบบงานของห้องค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
   ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมของห้องค้าที่มีความเสี่ยงของคู่ค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
   ทำหน้าที่ Administrator และ Setup Parameter ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เช่น KRM, ระบบห้องค้าเงิน, Reuters และ Bloomberg เป็นต้น
   ประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงานด้าน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านในการใช้งานระบบงาน ตลอดจนการแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
   ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงาน / รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทบยอด และแก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล Position Data ให้ถูกต้องเหมาะสม
   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ Data เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำ Data Specification เช่น Position Data และ Market Data เป็นต้น เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้า และการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
   ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง กระทบยอด และแก้ไข/ปรับปรุง Market Data ให้ถูกต้องเหมาะสม
   ประเมิน และตรวจสอบวิธีการประเมินมูลค่า (Pricing) ของระบบงานของห้องค้า รวมทั้งประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market)และตามแบบจำลอง (Mark to Model) ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญา Credit Support Annex (CSA) เช่น ทบทวนความเหมาะสมของผล Mark to Market ของคู่สัญญา เป็นต้น

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน
   มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตลาด และ/หรือ ด้านสภาพคล่อง
   มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
   มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
   มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • Credit Portfolio Management – 131

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   กำหนดกลยุทธ์ในการดูแล Credit Portfolio สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan คลอบคลุมตั้งแต่การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงต่างๆ
   กำหนดกลยุทธ์และจัดทำ Strategic Planning สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan เพื่อจัดการดูแลผลการดำเนินงานในเรือง Credit Loss and Profitability ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
   จัดทำและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Credit Portfolio Quality Measurement Report สำหรับสินเชื่อ Consumer Loan รวมถึง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และอื่นๆต่อไป
   จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของหน่วยงาน
   ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน ประสานการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณ
   และรวบรวมแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
   มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
   มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • Data Analytics / Credit Modelling – 132

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   จัดทำ จัดการตรวจรับ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง Credit Modelling สำหรับเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารกำหนด
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดทำ และการนำ Credit Model ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการใช้ และ
   ปรับเปลี่ยน Credit Model อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดีอย่างน้อย 5 ปี เช่น Statistic Program-SAS
   มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL, Statistic Modeling ชั้นสูง อย่างน้อย 5 ปี
   เคยจัดทำระบบ credit scoring โดยใช้ SAS program อย่างน้อย 5 ปี
   มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • ตำแหน่งงานด้าน Business Analyst สายงานเทคโนโลยี – 112


  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

   มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้

   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, shell script (UNIX , AIX) , PL/SQL , DB2, Store Procedure , Oracle , JQuery , Entity frame work, Reporting Service , Scala , Python , Spark , HTML5 , CSS3 , Angular, Bootstrap , XML , JSON , AJAX และ Responsive Design

   มีความสามารถในการใช้ Net Beans , Eclipse , JBOSS , GlassFish , Struts Framework , Spring Framework , Web Service , Visual Studio.Net Version 2013 ขึ้นไป , IBM WebSphere Application Server , Hibernate , IBM Process Manager Version 8 (BPEL) และ REST-API

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้าน Web Based Application ด้วย Java , Microsoft.Net (C#, C++) , J2EE และ OOP Concept

   มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรม Mobile Hybrid Application ด้าน Ionic Framework, jQuery Mobile และ Apache Cordova

   มีประสบการณ์การพัฒนาระบบด้วย ESB , Kafka , Hive บน Big Data Platform

   มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Program Information Server (DataStage Enterprise Edition) หรือ Netezza

   มีประสบการณ์ในการใช้ Package Oracle E-Business Suites/Oracle Finance

   มีประสบการณ์การทำโครงการด้วยวิธี Agile Methodologies (SCRUM)

   มีประสบการณ์ในการทำงานกับข้อมูล Data Mart และ Data Warehouse

   มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบ ATM /VTM

   มีประสบการณ์ในด้านเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Card Reader, Printer

   มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์และออกแบบ User Interface หรือความรู้ในด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพของระบบ

   มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ Data Model, Data Mart และ ETL Process

   มีความสามารถในด้าน Graphic Design โดยสามารถใช้งาน Adobe Photo Shop และ Adobe Illustrator

   มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ตำแหน่งงานด้าน QC / Tester สายงานเทคโนโลยี – 113

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   คุณสมบัติตำแหน่งงาน (Key Qualifications)

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน

   มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool

   มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง

   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

   มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร

   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

   การประกาศผลการคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ – 106

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   งานวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง

   วิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ Credit Rating, RAROC, QCA และ Credit Scoring เป็นต้น
   ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวมทั้งศึกษาปัญหาและปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
   ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง / เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
   ศึกษา จัดหาและให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ
   ศึกษา Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้และติดตามการใช้
   ดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร เพื่อจัดสรรและบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ

   งานวิเคราะห์และเตือนภัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

   วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและประเมินความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
   พัฒนาเครื่องมือหรือระบบเตือนภัย (Early Warning System)
   ติดตาม Credit Exposure ในมุมการควบคุมต่างๆ เช่น การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร (Single Lending Limit) การกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Sector Limit) เป็นต้น

   งานระบบ Loan Origination

   เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและติดตามการใช้งานระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธ์และระดับการเข้าใช้งานระบบ
   ประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงาน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
   กำหนดและรวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   ควบคุมดูแลผู้ใช้ระบบและกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้อง
   บริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์และสรุปผลงาน / รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
   มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
   มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1 (Sales) – 99

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   ดำเนินการตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการขายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมโครงการภาครัฐรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา
   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายงานธุรกิจภาครัฐ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้เลือกรูปแบบของบริการจัดการทางการเงินให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนรักษาลูกค้ารายเดิมและหาโอกาสเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่
   วิเคราะห์รายละเอียดในอุตสาหกรรมของลูกค้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการทางการเงิน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบริการจัดการทางการเงิน

   คุณสมบัติ

   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   3. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล
   4. มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
   5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   ติดต่อสอบถาม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา

 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝายบริหารผลิตภัณฑและสัดสวนสินเชื่อธุรกิจ – 98

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   พัฒนาผลิตภัณฑสินเชี่อเพื่อธุรกิจไดแก เงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft) ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) และสินเชื่อสนับสนุนระหวางสถาบันใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อเสริมสรางสภาพคลองทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการ
   แขงขันใหกับลูกคา ใหคําปรึกษาแกลูกคาในเรื่องความตองการดานการเงินอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
   ศึกษาและทดสอบความเปนไปไดของผลิตภัณฑและนําขอมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑกอนนําออกสูตลาด
   รวมทั้งเขารวมเปนคณะทํางานในการกําหนดและออกแบบระบบงาน โดยรวมเก็บขอมูล วิเคราะหทดสอบ และพัฒนาระบบงาน รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการใชระบบงานอยางสม่ำเสมอเพื่อใหสามารถใชระบบงานตาม Application อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
   รวมกําหนดแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวนตามกระบวนการออกผลิตภัณฑรวมถึงการออกกฎระเบียบการจัดทําคูมือการเสนอบริการสัญญาการใหบริการและคูมือการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดราคา เงื่อนไขผลิตภัณฑและการขออนุมัติการออกผลิตภัณฑจากธนาคาร
   รวมวางแผน และดําเนินการดานการตลาดเพื่อสงเสริมการขายผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อธุรกิจโดยผลักดันและกระตุนการตัดสินใจซื้อและใชบริการของกลุมลูกคาเปาหมายและสรางรายไดใหกับธนาคารโดยเจรจาตอรองกับกลุมลูกคาเปาหมาย พรอมทั้งกําหนดชองทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
   ติดตามและประเมินผลผลิตภัณฑทั้งคุณคาตอธนาคารและกลุมลูกคา โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการ
   สรางกําไร พรอมพิจารณายกเลิกผลิตภัณฑที่ไมสรางมูลคาใหกับธนาคาร
   นําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อเพื่อธุรกิจใหลูกคาในแตละกลุมอุตสาหกรรมที่เปนคูคาระหวางกัน ทั้งลูกคาที่ใชสินเชื่อและไมใชสินเชื่อกับธนาคาร

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตรการตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
   ƒมีความรูดานการตลาด หรือมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ
   ƒมีความรูและเขาใจในผลิตภัณฑของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑบริการจัดการทางการเงิน
   ƒมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
   ƒมีทักษะดานการตลาด การขายและการเจรจาตอรอง
   ƒมีความสามารถในการวิเคราะหความตองการของลูกคาและนําเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาได
   ƒมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   ติดต่อสอบถาม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อประกอบการสมัครงาน

   หมายเหตุ :

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (Sell – SME TEAM) – 79

  • รายละเอียดของตำแหน่งทั้งหมด

   ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อทำ Segmentation กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและแผนการตลาด (Marketing Plan)
   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจัดการทางการเงิน
   นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการและจัดทำข้อเสนอ รวมถึงการเจรจาต่อรอง สำหรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการให้บริการธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย (Medium และ Small SMEs)
   ร่วมกับ RM ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   จัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาขา/สำนักงานเขต และ สำนักงานธุรกิจ เกี่ยวกับบริการ Cash Management
   ให้การบริการและสนับสนุนงานให้กับลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี

   พื้นที่ปฏิบัติงาน

   ลำดับ

   ภาค

   จังหวัด

   สถานที่ตั้ง

   1

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   อุบลราชธานี สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี

   2

   ภาคกลางและภาคตะวันออก

   ราชบุรี

   สำนักงานธุรกิจราชบุรี

   3

   ภาคกลางและภาคตะวันออก

   ชลบุรี

   สำนักงานธุรกิจชลบุรี

   คุณสมบัติ

   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล
   มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
   สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสมัครงาน

   หมายเหตุ :

   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 2 เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • ลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection) – 69

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   – ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย

   – เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน , สลิปเงินเดือน , หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต , แบบฟอร์มประมาณการรายได้และรายจ่าย , ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

   – ตรวจสอบที่พักอาศัย , ที่อยู่กิจการ , และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง

   – ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร

   – ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

   สถานที่ปฏิบัติงาน

   – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซ็นทรัลพระราม 9) จำนวนหลายอัตรา

   – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร)

   คุณสมบัติ

   – เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 36 ปี

   – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับ ปวส. (หรือเทียบเท่า) ทุกสาขาวิชา

   – มีประสบการณ์การติดตามและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม 1 ปี ขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

   – มีความชำนาญ รู้จักเส้นทางและสามารถทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้ดี

   – มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่และสามารถขับขี่ได้

   – มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   – มีใจรักบริการ และมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน

   – มีความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บหนี้ , กฎหมายข้อมูลเครดิต , ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการจัดเก็บหนี้

   – มีความช่างสังเกต และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือ Smart Phone ในการปฏิบัติงานได้

   – มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ตุลาคม 2559

   หมายเหตุ :

   การประกาศผลการคัดเลือก
   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
   คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
   การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และ จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 • หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 2 (Sell – CBC TEAM) – 66

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
   นำเสนอผลิตภัณฑ์การให้บริการและจัดทำข้อเสนอ รวมถึงการเจรจาต่อรอง สำหรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการให้บริการลูกค้า
   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสายงานธุรกิจธุรกิจขนาดใหญ่ 1 – 2 ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พรอมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาด
   จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดกับธนาคาร ทั้งในด้านค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการให้บริการแกลูกค้า
   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
   จัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาขา/สำนักงานเขต และ สำนักงานธุรกิจ เกี่ยวกับบริการ Cash Management
   ให้การบริการและสนับสนุนงานให้กับลูกค้า ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

   คุณสมบัติ

   1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคารและระบบงานด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) และมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
   3. มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   4. มีประสบการณ์ในการกระจายเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้
   5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Projecting) และการบริหารความเสี่ยง
   6. มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   7. สามารถทำงานภายใต้การกำหนดเป้าหมาย และรับมือกับความกดดันได้เป็นอย่างดี
   8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Excel Power Point และ Access ได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

   ระยะเวลาในการรับสมัคร

   ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2559

   การคัดเลือก

   ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณบุษกร 0-2345-1732

   เอกสารประกอบการสมัคร

   โปรดแนบ Resume เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

 • ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ – 52

  •  
 • หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่อาวุโส/ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยนครหลวง และTOP Developers (งาน Mortgage De… – 27
 • ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy) – 15
 • รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14
 • ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 19
 • ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking) – 12
 • ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking) – 13
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (อัพเดต 26/9/2559)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
26 กันยายน 2016
End:
16 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36141/

Venue

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |หลายตำแหน่ง (อัพเดต 5 ก.พ. 59)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (อัพเดต 5 ก.พ. 59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้- |หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Date:
10 กรกฎาคม
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34222/

Venue

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com