Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

14 เมษายน 2018 - 17 เมษายน 2018

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 เม.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
จำนวน 11 อัตรา

นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8)
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน  1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง: พนักงานประเมินหลักทรัพย์,นักบัญชี,ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม,พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส,พนักงานป้องกันการทุจริต
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 เมษายน 2018
End:
17 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43917/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 เม.ย. 2561 รวม 15 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

พนักงานประเมินหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
จำนวน 11 อัตรา

นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8)
ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 9 -10)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน  1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6 – 8)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 5)
ศูนย์ป้องกันการทุจริต
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง: พนักงานประเมินหลักทรัพย์,นักบัญชี,ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม,พนักงานป้องกันการทุจริต
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 26 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
14 เมษายน 2018
End:
17 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43918/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ม.ค. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 
ประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จำนวน 1 อัตรา)
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ ITได้แก่ ใบรับรอง CompTIA Security + หรือ Certified Ethical Hacker หรือ CISA หรือ CISSP เป็นต้น
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง 
ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยกฎข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงสารสนเทศ 
(จำนวน 1 อัตรา)
อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  บริหารธุรกิจ  การเงิน  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ใบรับรอง ITIL V.3 Foundation
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี
              เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุด)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
อนึ่ง  หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น  ทางธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาให้เป็น ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ. 2561  (ก่อนเวลา 15.30 น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-202-1851, 02-202-1246, 02-202-1263 ,02-202-1076

กรอกใบสมัครได้ที่นี่

การคัดเลือก
วันที่  15  มกราคม พ.ศ.  2561
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ 
ติดประกาศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2
วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์  (รายละเอียดการทดสอบรวมทั้งสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่   27    ธันวาคม   พ.ศ.  2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
7 มกราคม 2018
End:
12 มกราคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42473/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ธ.ค. 2560 รวม 8 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็น พนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ,ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ, ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่, และพนักงานสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี  ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กดที่นี่เพื่อ –> กรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เกรด 5-10
(ด้านวางแผนและนโยบาย
ทรัพยากรบุคคล)
1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาทรัพยากรบุคคล หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำนโยบายด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์ ประเมินค่างาน การประเมินสมรรถนะ จัดทำ Career path
งานด้านเกณฑ์ SEPA แผนแม่บท ของสถาบันการเงิน หรือ รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และนำเสนองานได้

 
ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ กดที่นี่เพื่อ –> กรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานคอมพิวเตอร์
(เกรด 4-5)
จำนวน 2 อัตรา
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

 

พนักงานบัญชี
(เกรด 4-5)
จำนวน 1 อัตรา
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชี การพัสดุ (Inventory) งานด้านทะเบียนทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

 
ฝ่ายศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กดที่นี่เพื่อ –> กรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง
ประจำศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(จำนวน 1 อัตรา)
1.คุณวุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
2.ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ ITได้แก่ ใบรับรอง CompTIA Security + หรือ Certified Ethical Hacker หรือ CISA
หรือ CISSP เป็นต้น
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
4.ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

 
พนักงานสัญญาจ้าง
ส่วนดูแลมาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยกฎข้อบังคับ
และประเมินความเสี่ยงสารสนเทศ
(จำนวน 1 อัตรา)
1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ การเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านระบบสารสนเทศ
3.ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT
ใบรับรอง ITIL V.3 Foundation
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
5.ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี

 
ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ กดที่นี่เพื่อ –> กรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ
(เกรด 9 – 10)
จำนวน 2 อัตรา
1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word
/ Excel / Power Point / Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL / โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4. มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะตรวจสอบด้านบริหารการเงิน
/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านสินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. หากมีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้สอบบัญชี และมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือ มีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน (ระบุวันที่เริ่มงาน และวันที่สิ้นสุด)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ก่อนเวลา 15.30 น.) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

การคัดเลือก

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ติดประกาศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ,พนักงานสัญญาจ้าง,พนักงานบัญชี,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 ธันวาคม 2017
End:
6 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42125/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.ย. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

 

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ(เกรด 9 – 10) ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 6
1.
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และเรียนวิชาด้านการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word/Exce/Power Point /Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน หรือด้านการสอบบัญชี มาไม่น้อยกว่า 7 ปี
5.
หากมีประสบการณ์ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้สอบบัญชี และมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ(เกรด 9 – 10) ส่วนตรวจสอบสำนักงานใหญ่ สาย 2
1.
อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word/Excel /Power Point/ Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสถาบันการเงิน จากสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบงานด้านสินเชื่อ และด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างดี
5.
หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือ  มีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA) ,Certificate Professional Internal Auditors of  Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 7 – 8)
1.
อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสถิติ
3.
มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Microsoft Office เช่น Word /Excel/Power Point/Visio และเครื่องมือ IT ด้านฐานข้อมูล เช่น SQL/โปรแกรม ACL เป็นต้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
4.
มีประสบการณ์งานตรวจสอบ หรืองานสอบทานสินเชื่อ หรืองานบริหารความเสี่ยงจากสถาบันการเงิน ปริญญาตรี มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปริญญาโท มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.
หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA หรือมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารประกอบการรับสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)

 

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1268, 02-202-2290

 

การคัดเลือก
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

 

ทดสอบข้อเขียน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ,พนักงานตรวจสอบอาวุโส
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
29 สิงหาคม 2017
End:
18 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41062/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ส.ค. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานใน ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย

 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร หมายเหตุ
พนักงานสัญญาจ้าง
จำนวน 3 อัตรา
 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. มีความสามารถปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Unix ได้
 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
 6. สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน  อย่างไม่มีเงื่อนไข 
 7. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 4. ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1268, 02-202-2290
 
การคัดเลือก

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2
วันที่  8 กันยายน พ.ศ. 2560
ทดสอบข้อเขียน  (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ตำแหน่ง: พนักงานสัญญาจ้าง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 สิงหาคม 2017
End:
18 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40848/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์   ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อาวุโส(เกรด 6-7)

2 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/E-Banking/Digital Banking ไม่น้อยกว่า 4 ปี
มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
ทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการเขียนรายงาน และ/หรือ การบริหารจัดการโครงการ Digital Banking และ/หรือการจัดทำ Feasibility Study และ/หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย Model ทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
(เกรด 4-5)

1 อัตรา

อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/E-Banking/Digital Banking ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office และMicrosoft Project Management ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการเขียนรายงาน และ/หรือ การจัดทำ Feasibility Study และ/หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย Model ทางเศรษฐศาสตร์ และ/หรือการวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310    โทรศัพท์  0 2202 1268  และ 0 2202 1951   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือ  www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
26 มิถุนายน 2017
End:
30 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39951/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 พ.ค. -26 พ.ค. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขา
————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารระดับผู้บริหารสาขา  ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขา  เพื่อปฏิบัติงานในสาขาของธนาคาร  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
 

ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าบริหารจัดการสาขา
(1) อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
(2) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีในสถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
(4) มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร
 

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน 
อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246   
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  11 – 26  พฤษภาคม พ.ศ. 2560   (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th   วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่   28    เมษายน  พ.ศ.  2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: หัวหน้าบริหารจัดการสาขา
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 มิ.ย. 2560

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤษภาคม 2017
End:
26 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38763/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -12 พ.ค. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายการบัญชี  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต  ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส   (จำนวน 2 อัตรา) เกรด 5 – 8 ส่วนงบการเงิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 40  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี  การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. เป็นผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต (CPA) (หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ)

ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี   (จำนวน 1 อัตรา)
เกรด 4 ส่วนควบคุมระบบบัญชีสาย  2

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 30  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น  Word, Excel เป็นอย่างดี
เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63   ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310    โทรศัพท์  0 2202 1268  และ 0 2202 1951   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  หรือ  www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี,นักบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 พ.ค. 2560
แหล่งที่มา: http://www.ghb.co.th/th/career_detail.php?cms_id=1620&MenuT=28&parent=career.php&cid_id=45

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤษภาคม 2017
End:
12 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38764/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 มี.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร 16 อัตรา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  จำนวน 16 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2.คุณวุฒิปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา  JSP/Java / .net ได้เป็นอย่างดี
4.มีความรู้ด้าน  MySQL,  MS  SQL,  Oracle  เป็นต้น และสามารถใช้ SQL      ได้เป็นอย่างดี 
5.มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ระบบได้เป็นอย่างดี 
6.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
7.สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1268  และ 0-2202-1951  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  23-31  มีนาคม  พ.ศ. 2560   (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ  08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)
ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    ณ    ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2560              

ประกาศ ณ วันที่    20    มีนาคม  พ.ศ.  2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.ghb.co.th/th/news_detail.php?cms_id=1598&MenuT=19&parent=news.php

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37751/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ก.พ. -22 ก.พ. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ เกรด 9

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท   สาขาการบัญชี  การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์   และเรียนวิชาด้านการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • มีความรู้และทักษะในการใช้งาน  Microsoft  Office  เช่น Word / Excel / Power Point / Visio  และเครื่องมือ IT        ด้าน ฐานข้อมูล  เช่น  SQL เป็นต้น  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานที่ต้องทำการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในสถาบันการเงินหรือตรวจสอบสถาบันการเงิน   หรือ มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีวุฒิบัตรวิชาชีพ CPA  หรือ มีวุฒิบัตร Certificate of Internal Auditor (CIA), Certificate Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร คือ สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63   ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  โทรศัพท์  0 2202 1268 และ 0 2202 1246   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ   ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
ทั้งนี้  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศ ณ วันที่   6   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตำแหน่ง: ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 ก.พ. 2560

Facebook Comments

Details

Start:
14 กุมภาพันธ์ 2017
End:
22 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37262/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -17 ก.พ. 2560

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายสอบทานสินเชื่อ  ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างใน   ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง พนักงานสอบทานสินเชื่อ/อาวุโส (เกรด 4-8)

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารนเทศ
 3. มีความรู้ภาษา .NET/Java/PHP
 4. มีประสกบารณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน หรือ Windows Application ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database/SQL Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ (หากมีประสบการณืในการทำ Data mart/Data Warehouse จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษญสัมพันธ์ดี
 7. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน วิเคราะห์ปัญหาได้ดี และเรียนรู้ได้รวดเร็ว
 8. สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร คือ สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63   ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310  โทรศัพท์  0 2202 1268 และ 0 2202 1246   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  8 – 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)  ในเวลาทำการ   ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)
ทั้งนี้  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560ตำแหน่ง: พนักงานสอบทานสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2560

Facebook Comments

Details

Start:
8 กุมภาพันธ์ 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37248/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |พนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส,พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน,พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

พนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส (Senior Business Analyst)
จำนวน 2 อัตรา
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. จบการศึกษาปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ (business analysis) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากเป็นด้านการเงินการธนาคาร  หรือ ด้านระบบ Core Banking  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database)  ด้าน Oracle Database จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และ มีทักษะด้าน Query , SQL
5. มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงาน (Software Development)
6. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
8. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
9. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง 
10. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst)
จำนวน 4 อัตรา
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ (business analysis)  ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเป็นด้านการเงินการธนาคาร หรือ ด้านระบบ Core Banking จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะด้าน Query , SQL
5. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
8. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
9. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
2. จบการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ โดยใช้หลักการด้าน Project Management หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ Core Banking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point และ Microsoft Project Management
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
7. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง 
8. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
– สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
– ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2   เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310 โทรศัพท์  0 2202 1268  และ 0 2202 1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ระบบงานอาวุโส,พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน,พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2016
End:
30 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36499/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) – |โครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ธอส. จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี” อัตราดอกเบี้ยคงที่ MRR-3.25% 4 ปี ผ่อนดี 48 เดือน ลดดอกเบี้ยอีก 1% ของวงเงินกู้ ตัดชำระเงินต้นทันที

จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมอบหมายให้ ธอส. จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูบิดามารดา โดยเตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี”

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 4 เท่ากับ MRR–3.25% ต่อปี (หรือ 3.50% ต่อปี) คิดจาก MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการเท่ากับ MRR-1% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยเท่ากับ MRR-0.5% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

  ปีที่ 1-4 ปีที่ 5 เป็นต้นไป
รายย่อย

3.5%

(MRR-3.25%)

– MRR-0.5%
– ประวัติการชำระเงินดี 48 เดือน ดอกเบี้ยเพิ่ม 1% (ลดเงินต้น)
สวัสดิการ

3.5%

(MRR-3.25%)

– MRR-1%
– ประวัติการชำระเงินดี 48 เดือน ดอกเบี้ยเพิ่ม 1% (ลดเงินต้น)

*MRR ปัจจุบันเท่ากับ 6.75%

** กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR

วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

เงื่อนไขต้องมีบิดาหรือมารดาอยู่อาศัยร่วมด้วย โดยย้ายชื่อบิดาหรือมารดาเข้าอยู่อาศัยในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารภายใน 6 เดือน เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยร่วมกัน

ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระเงินงวดดีสม่ำเสมอเป็นเวลา 48 เดือน จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 1% ของวงเงินกู้ นำไปตัดชำระเงินต้นทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2645-9000ตำแหน่ง: โครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤศจิกายน 2016
End:
22 พฤศจิกายน 2016
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36380/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 ต.ค. -11 ต.ค. 2559 |พนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
อัตราเงินเดือน 17,000-50,000 บาท

อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องเป็นผู้ประเมินหลักที่สอบผ่านการจัดระดับชั้นสามัญขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตรยังไม่หมดอายุ)
สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขา หรือที่ต่างจังหวัดได้

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประเมินหลักชั้นสามัญขึ้นไป (ณ วันสมัครบัตรยังไม่หมดอายุ)
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1268 และ 0 2202 1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ หรือ www.ghbank.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,000-50,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ต.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
11 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36177/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 19 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |วิศวกรไฟฟ้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธอส.รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา)


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
—————————————
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา (วิศวกรไฟฟ้า) เพื่อปฏิบัติงานจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม และด้านระบบประกอบอาคาร สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลา รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ลูกจ้างธนาคาร (วิศวกรไฟฟ้า)

– สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
– ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป
– สามารถดำเนินการวิธีถอดแบบ คำนวณราคากลางและวิธีประมาณราคา
โดยละเอียด

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
รูปถ่าย เต็มตัว ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน พ.ศ. 2559 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 09.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1268
ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ต.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2016
End:
30 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35964/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 มิ.ย. -5 ก.ค. 2559 |1,500 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เรียกชื่ออย่างอื่น แต่มีเนื้อหาหลักสูตร เช่นเดียวกับคุณวุฒิที่กำหนด (จบการศึกษาก่อนวันสมัคร)
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
อายุไม่เกิน 28 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขา หรือปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ เข้างานเป็นกะได้
กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครทาง www.ghbank.co.th วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (เวลา 00.01 น) ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เวลา 24.00 น.) (ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครทาง Web site จำนวนประมาณ 1500 คน โดยเรียงลำดับตามเกรดเฉลี่ยการศึกษาในแต่ละสถาบัน) อนึ่ง สำหรับผู้ที่สมัครก่อนที่จะเปิดรับสมัครในครั้งนี้จะไม่นำมาพิจารณาคัดเลือก จึงต้องกรอกใบสมัครใหม่ตามวันที่ธนาคารประกาศ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0-2202-1246 หรือ 0-2202-1951

ตำแหน่ง: 1,500 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15,000
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มิถุนายน 2016
End:
5 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35153/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -4 พ.ค. 2559 |พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
—————————

 

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

สังกัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
– เกรด 6 – 8 
– อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 17,500 – 45,000 บาท 

1. อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท   สาขาเศรษฐศาสตร์   บริหารธุรกิจ  การบัญชี
การเงิน การธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
– ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี 
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท
4. หากมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Skill)
6. มีความสามารถในการเขียนรายงาน การนำเสนองาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  MS-Word / MS-Excel /
MS-Power Point  ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1951 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

การคัดเลือก
จะดำเนินการด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-45,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
25 เมษายน 2016
End:
4 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34365/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 เม.ย. -22 เม.ย. 2559 |28 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
(ขยายการเปิดรับสมัคร)
—————————


ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ (อัตราเงินเดือน เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 18,000 บาท จนถึง 112,500 บาท) ด้วยวิธีการคัดเลือก ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานนักวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business Analyst)

6 อัตรา

 

 

 

1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)  หากเป็นด้านการเงินการธนาคาร (สินเชื่อหรือเงินฝาก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-ต่อหน้า 2-

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
9. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
10. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานบริหาร
โครงการสนเทศ

2 อัตรา

 

 

 

1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ โดยใช้หลักการด้าน Project Management หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน
4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point และ Microsoft Project Management
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
7. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
8. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
9. เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้าน IT และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน–22 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
(ขยายการเปิดรับสมัคร)
—————————

 

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ (อัตราเงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำที่
18,000 บาท จนถึง 112,500 บาท) ด้วยวิธีการคัดเลือกตาม ที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(Computer Operation)

2 อัตรา

 

 

 

 

 

1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.50
3.  มีความสามารถปฏิบัติงานบนระบบปฏิบัติการ  Windows หรือ Unix ได้
4.  สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
5.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
7.  สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้
ทุกเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข
8. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน–22 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


 


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
(ขยายการเปิดรับสมัคร)
—————————


ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 3 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (อัตราเงินเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 18,000 บาท จนถึง 112,500 บาท ) ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

จำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานเป็นนักวิเคราะห์ระบบ  (System Analyst) 

6  อัตรา

 

 

 

1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดสมัคร)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผ่านการศึกษาด้านบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 .เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน System Analysis ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และด้าน Software Development ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถในการวางแผนการพัฒนาระบบ โดยนำทีมเตรียมการ จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนาและทดสอบระบบ

6. มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดการฐานข้อมูลใน Relational Database , Microsoft SQL Server , Oracle และมีทักษะด้าน Query , MS SQL (Store Procedure)  อื่นๆ
7. มีความรู้ด้าน Web Application Technology , Crystal Report
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
10. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
11. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานเป็น
นักพัฒนาโปรแกรม  (Programmer)

12  อัตรา

 

 

 

 

 

 

1. อายุไม่เกิน 27 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Development  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถในการพัฒนาเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server , Oracle Database มีความรู้ภาษา JAVA / .net สามารถพัฒนาการรายงาน Crystal Reports และสามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6 .สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
8.  มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
9. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

 

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน–22 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: 28 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 18,000-112,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
11 เมษายน 2016
End:
22 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34292/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 24 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |36 อัตรา นักวิเคราะห์ระบบ,นักวิเคราะห์ธุรกิจ,นักพัฒนาโปรแกรม,ฯลฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตาม
ที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานเป็นนักวิเคราะห์ระบบ  (System Analyst) 6  อัตรา 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดสมัคร)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผ่านการศึกษาด้านบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3 .เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน System Analysis ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และด้าน Software Development ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถในการวางแผนการพัฒนาระบบ โดยนำทีมเตรียมการ จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนาและทดสอบระบบ
6. มีความรู้ความเข้าใจระบบจัดการฐานข้อมูลใน Relational Database , Microsoft SQL Server , Oracle และมีทักษะด้าน Query , MS SQL (Store Procedure)  อื่นๆ
7. มีความรู้ด้าน Web Application Technology , Crystal Report
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
10. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
11. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานเป็น
นักพัฒนาโปรแกรม  (Programmer)
12  อัตรา 1. อายุไม่เกิน 27 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software Development  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถในการพัฒนาเกี่ยวกับ Microsoft SQL Server , Oracle Database มีความรู้ภาษา JAVA / .net สามารถพัฒนาการรายงาน Crystal Reports และสามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6 .สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
8.  มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
9. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม–1 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือก
ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานนักวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business Analyst)
6  อัตรา 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. มีประสบการณ์วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)  หากเป็นด้านการเงินการธนาคาร (สินเชื่อหรือเงินฝาก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานบริหาร
โครงการสนเทศ
2 อัตรา 1.อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ โดยใช้หลักการด้าน Project Management หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน
4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point และ Microsoft Project Management
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
7. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
8. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
9. เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้าน IT และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม–1 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง โดยมีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี เพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตาม
ที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(Computer Operation)
2 อัตรา 1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.50
3.  มีความสามารถปฏิบัติงานบนระบบปฏิบัติการ  Windows หรือ Unix ได้
4.  สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
5.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
7.  สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้
ทุกเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข
8. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคปฏิบัติการ
(System Programmer)
2 อัตรา 1. อายุไม่เกิน 30 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีด้าน Computer Engineering หรือ Computer Science หรือ Information Science  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.50
3. มีความรู้ด้าน Operating System ประเภท Unix หรือ Windows และสามารถใช้งานได้ดี โดยมีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่าง น้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้าน Database Oracle หรือ SQL  และสามารถใช้งานได้ดี โดยมีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่าง น้อย 1 ปี
5. สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
7. สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้
ทุกเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข
พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล
(Data Base)
2 อัตรา 1.อายุ ไม่เกิน 30 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีด้าน Computer Engineering หรือ Computer Science หรือ Information Science  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.50
3. มีความรู้ด้าน Database Oracle หรือ SQL  และสามารถใช้งานได้ดี โดยมีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่าง น้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้าน Operating System ประเภท Unix หรือ Windows และสามารถใช้งานได้ดี โดยมีประสบการณ์ทำงานหลังจากจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่าง น้อย 1 ปี
5. สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้ อย่างไม่มีเงื่อนไข
7. สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้
ทุกเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข
พนักงานสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย
(Computer Network)
4 อัตรา 1.อายุ ไม่เกิน 35 ปี   (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้าน วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือสาขา
ที่มีการศึกษาวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
15  หน่วยกิต  และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  2.50
3. สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบและสามารถออกปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้ ตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆในทุกรณี
4. สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้
ทุกเวลา อย่างไม่มีเงื่อนไข
5. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายธนาคารหรือหน่วยงานทางด้านสื่อ สาร หรือ มีประกาศนียบัตร (Certificate) ทางด้าน Network เช่น CCNA หรือ MCSE หรือ ประกาศนียบัตร (Certificate) ในระดับสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1673 และ 0 2202 1847 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม–1 เมษายน พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: 36 อัตรา นักวิเคราะห์ระบบ,นักวิเคราะห์ธุรกิจ,นักพัฒนาโปรแกรม,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2016
End:
1 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34105/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ 24 มี.ค. -1 เม.ย. 2559 |36 อัตรา นักวิเคราะห์ระบบ,นักวิเคราะห์ธุรกิจ,นักพัฒนาโปรแกรม,ฯลฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 36 อัตรา นักวิเคราะห์ระบบ,นักวิเคราะห์ธุรกิจ,นักพัฒนาโปรแกรม,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2016
End:
1 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34104/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
สังกัด คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี
การเงิน การธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง หรือการจัดการข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมโดยรวมของธนาคาร
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาตรี
– ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาโท
4. หากมีความรู้เกี่ยวกับ BASEL II หรือ Protfolio View of Risk จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน
6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word/Excel/Power Point
ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1951 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
21 มีนาคม 2016
End:
31 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34103/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

สังกัด คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี
การเงิน การธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง หรือการจัดการข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมโดยรวมของธนาคาร
– ไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาตรี
– ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับปริญญาโท
4. หากมีความรู้เกี่ยวกับ BASEL II หรือ Protfolio View of Risk จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน
6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word/Excel/Power Point
ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1951 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
10 มีนาคม 2016
End:
18 มีนาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34005/

Venue

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |พนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส (ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสอบทานสินเชื่อ) 1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และ มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน
Web Application, Windows Application ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic.NET, C#.NET , ASP ,
PHP, Java ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ Tool ในการพัฒนาและออกแบบ Web Application
เช่น AJAX, CSS4, HTML ,Java Script, Flash, Photoshop เป็นต้น
6. สามารถใช้งานฐานข้อมูล SQL Server , Oracle เพื่อจัดทำรายงาน
และวิเคราะห์ข้อมูลได้

เอกสารประกอบการรับสมัครตัวจริงพร้อมสำเนา (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองการทำงาน / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1268 และ 0 2202 1246 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่ง: พนักงานสอบทานสินเชื่ออาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com