Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มรภ.เลย

25 มกราคม 2017 - 1 กุมภาพันธ์ 2017

“มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ม.ค. -1 ก.พ. 2560 |

มรภ.เลย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า หรือ คอ.บ. ไฟฟ้า หรือ อส.บ. ไฟฟ้า ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมความคุมตามที่กฏหมายกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรม ออกแบบ คำนวณวางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอนหรือฝึกอบรมสาขาปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ก.ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (50 คะแนน) 1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์ 2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 2.1 ระเบียบว่าด้วยการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานราชการ 2.2 ระเบียบว่าด้วยการมาปฏิบัติราชการ 2.3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 2.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข. ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก (50 คะแนน) 1. ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอก 2. ทดสอบภาคทฤษฎีและหรือปฏิบัติ ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน) ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
วิธีการประเมิน : –

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสอบด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มรภ.เลย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มรภ.เลย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
25 มกราคม 2017
End:
1 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37066/

Venue

มรภ.เลย
มรภ.เลย เลย Thailand + Google Map