Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มศว

15 มีนาคม 2016

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มี.ค. -15 มี.ค. 2559 |อาจารย์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0949
สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชาฯ
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
8.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
8.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
9.1 งานพัฒนาหลักสูตร
9.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
9.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทางไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ , หัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ได้รับการอนุมัติ (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มีนาคม 2559 ถึง 8 เมษายน 2559

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 มี.ค. -8 เม.ย. 2559 |อาจารย์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0949
สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชาฯ
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
8.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
8.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
9.1 งานพัฒนาหลักสูตร
9.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
9.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทางไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ , หัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ได้รับการอนุมัติ (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 มีนาคม 2559 ถึง 8 เมษายน 2559

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
9 มีนาคม 2016
End:
8 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34076/

Venue

มศว
มศว กรุงเทพ Thailand + Google Map

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 มี.ค. -21 มี.ค. 2559 |นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |อาจารย์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-5086 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5086
สังกัดสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
มีประสบการณ์ มีความสนใจทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่
วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือมีประสบการณ์ มีความสนใจทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก.(กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับ การอนุมัติ (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)
10. ผู้สมัครต้องเขียนประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเพื่อสังคมหรือความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

มศว
มศว กรุงเทพ Thailand + Google Map

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 11 ก.พ. -11 มี.ค. 2559 |อาจารย์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0945 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0945
สังกัดสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่
วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน ประกอบด้วย
1.1 งานเตรียมงานสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.1 ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.3 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.4 กรรมการปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
2.5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3. งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน/ฝึกงาน)
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
4.2 กรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 งานสอบข้อเขียนพิสดารและการสอบพิเศษต่างๆ
4.4 งานจัดตารางสอนภาควิชาฯ
5. งานวิจัย / ตำรา / บทความ
5.1 งานเขียนทางวิชาการ ได้แก่ บทความทางวิชาการ บทความอื่นๆ งานเขียนอื่นๆ
5.2 งานวิจัย
6. งานบริการวิชาการ
6.1 วิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ดำเนินการอภิปราย
6.2 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
6.3 กรรมการวิชาการตามสถาบันต่างๆ
6.4 การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
6.5 การจัดอบรมสัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อบริการชุมชนในลักษณะต่างๆ
7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
8. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
9. งานกิจการนิสิต
8.1 งานประจำ (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม)
8.2 งานเฉพาะกิจกรรม
10. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
9.1 งานพัฒนาหลักสูตร
9.2 งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
9.3 งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่นๆ
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เช่น งานเดินทางไปสอน งานเดินทางไปราชการอื่นๆ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ , หัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับ
การอนุมัติ (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 30,400-21,420
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

มศว
มศว กรุงเทพ Thailand + Google Map

“มศว เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 ม.ค. -25 ก.พ. 2559 |อาจารย์

มศว เปิดรับสมัครสอบ


รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 0948 สังกัดคณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0948
สังกัดสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการ
ภาคบริการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจต้องเคยจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้หัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจโรงแรมหรือท่องเที่ยว
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การจัดการภาคบริการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ ต้องเคยจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือกำลังจัดทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการธุรกิจโรงแรมหรือท่องเที่ยว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตรและหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก.(กรณีที่กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาเอก)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับ การอนุมัติ (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
9. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ห้อง 11 – 304 ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มศว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มศว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Venue

มศว
มศว กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com