Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศิริราชพยาบาล

11 เมษายน 2017 - 1 พฤษภาคม 2017

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 พ.ค. 2560

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

วิเคราะห์ภาระงานบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วางแผนอัตรากำลังของบุคลากรภายในภาควิชาและหน่วยงาน
จัดทำแผนกำลังคน
จัดทำรายงานสรุปผลกรอบอัตรกำลังของภาควิชาและหน่วยงาน
ประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงาน

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
11 เมษายน 2017
End:
1 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38347/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ก.พ. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
1.ร่วมงานในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่

2.ประสานงานกับภาควิชา/หน่วยงานในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งปกติและตำแหน่งบริหาร รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

3.ให้บริการจัดการเอกสารพร้อมทั้งข้อมูลผู้สมัครและสถิติต่างๆ ของการสรรหาบุคลากร รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ทั้งหมด สามารถจัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล

4.ให้บริการผู้สมัคร ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการรับสมัครงานร่วมถึงการดูแลฐานข้อมูลผู้สมัครงานและคลังข้อสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

5.จัดทำเอกสารประกอบการบรรจุบุคลากร
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีด้านทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา

2. ไม่จำกัดเพศ(หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)

3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

5. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประสานงานในระดับดีมาก มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

6. มีประสบการณ์ด้านสรรหาบุคลากร หรืองานด้านบรรจุบุคลากรอย่างน้อย 2 ปี (กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)

7. หากมีประสบการณ์ด้านการทำระบบ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
26 มกราคม 2017
End:
8 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37131/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-7 ก.พ. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
ช่วยพยาธิแพทย์ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยเทคนิค flow Cytometry เป็นหลัก
ช่วยพยาธิแพทย์ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยเทคนิค fluorescent in situ hybridization
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และสาขาปรสิตวิทยา
2.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 
5.ห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 ตำแหน่ง: นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
10 มกราคม 2017
End:
7 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36992/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ 30 ธ.ค. -20 ม.ค. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
3. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (กรุณาแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาด้วย)
5. มีความสามารถในการขับรถใหญ่ เช่น รถบัส รถบรรทุก และรถอื่นๆได้
6. หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 0-10,900
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศิริราชพยาบาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
30 ธันวาคม 2016
End:
20 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36975/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ธ.ค. -19 ม.ค. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
1.บริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจัดทำเอกสาร มคอ
2.บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3.ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม ติดต่อนัดหมาย จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
5.จัดทำฐานข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
6.บริหารจัดการเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางอื่น การจัดเตรียมสไลด์และคลิปนำเสนอ และงานด้านไอที
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
8.ปฏิบัติงานด้านสำนักงาน งานสารบรรณ งานเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ
9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
2.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาและชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา
5.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
6.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา
7.รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
8.มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงาน
9.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
30 ธันวาคม 2016
End:
19 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36974/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -31 ม.ค. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) และโครงการใหม่
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณวัสดุคงคลัง ควบคุมและปฏิบัติงานพัสดุของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ วัสดุครุภัณฑ์ระหว่างปี
ดำเนินการขอสร้างรหัสของวัสดุหลักและรหัส Vender Master ในระบบ SAP
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการคลัง
ติดต่อประสานงานกับสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เกี่ยวกับงานปรับปรุงสถานที่และสิ่งก่อสร้างจัดทำแบบแปลน ฯลฯ
ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ เกี่ยวกับงบประมาณและงานพัสดุ
ควบคุมและดำเนินการการเบิกพัสดุจากคณะฯ ในระบบSAP ดูแล ตรวจเช็ค และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
จัดทำการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากร จดบันทึกและรายงานการประชุมต่างๆของสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
23 ธันวาคม 2016
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36973/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ธ.ค. -31 ม.ค. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
ปฏิบัติงานในหน่วยผลิตสารเภสัชรังสีโพสิตรอน ควบคุมการผลิตและจำหน่าย
บริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ ของเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการผลิตยารังสีโพสิตรอน
วิเคราะห์และควบคุมการผลิตสารเภสัชรังสีโพสิตรอนที่เหมาะสมกับการตรวจวินิจฉัยโรค
ควบคุมคุณภาพสารเภสัชรังสีโพสิตรอนที่ผลิตได้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตรวจเช็คจำนวนการผลิตสารเภสัชรังสีโพสิตรอนสำหรับการตรวจด้วยเครื่อง PET/CT ให้กับผู้ป่วยทั้งในและนอกคณะฯ
ศึกษาระเบียบและข้อกำหนดในการอนุมัติเป็นสถานที่ผลิตยา (สารเภสัชรังสี) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต พร้อมใบประกอบวิชาชีพ (กรุณาแนบใบแสดงผลการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพ)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,750-22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
23 ธันวาคม 2016
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36972/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ธ.ค. -31 ม.ค. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
สำรวจศึกษาวางแผนวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา บูรณะซ่อมแซม อำนวยความสะดวก ปลอดภัย งานผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง ศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิศวกรรมโยธา
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา 
2. ไม่จำกัดเพศ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
5. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านควบคุมงานก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. สามารถเขียนแบบโปรแกรม Auto CAD ได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
21 ธันวาคม 2016
End:
31 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36971/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ย. -30 เม.ย. 2560 |

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

ลักษณะของตำแหน่งงาน
1.สืบค้นข้อมูลและดำเนินการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำบทสรุปและรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2.นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปบทความทางวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านสุขภาพของคณะฯ หรือประเทศ
3.ดำเนินการเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินความคุ้มค่าเทคโนโลยีการแพทย์
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรในคณะฯ ที่สนใจการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การแพทย์
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการประเมินความคุ้มค่า และการใช้Microsoft Excel, SPSS มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความสามารถสืบค้นข้อมูลหลักฐานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี และมีทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับสาขาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับยา เทคโนโลยีการแพทย์อื่นๆ หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (สามารถยื่นผลคะแนน ณ วันสอบสัมภาษณ์ได้)
8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 ตำแหน่ง: นักวิจัย ระดับ1
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 31,500-31,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
16 พฤศจิกายน 2016
End:
30 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36970/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ก.ค. -18 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รหัสตำแหน่ง B59/9 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ลักษณะของตำแหน่งงาน
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (AUN-QA, WFME) และกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
บริหารจัดการการรับสมัครและการดูแลแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ
จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน อ้างอิงและสนับสนุนการจัดการศึกษา
บริหารจัดการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ, Social Media ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรแพทย์ระดับหลังปริญญา
บริหารจัดการประเมินความคาดหวัง, ความพึงพอใจระหว่างศึกษา,ความพึงพอใจเมื่อสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา และบัณฑิตศึกษา
งานด้านเอกสารแปลต่างๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และการบริหารการศึกษา
2.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบสด.8 หรือ สด. 43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา
6.มีความรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงานสูง
8.สามารถทำงานเป็น Teamwork และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9.หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
10.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 1.ความรู้ด้าน Aptitude Test 2.การแปล 3.การเขียนโครงการ 4.คอมพิวเตอร์
2. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่าน ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศิริราชพยาบาล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
18 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35522/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 28 ก.ค. -18 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รหัสตำแหน่ง C59/25 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ลักษณะของตำแหน่งงาน
ลักษณะงานที่่ 1
ปฏิบัติงานต่างๆของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น
ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในหลักสูตร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
กำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประสานงานและดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ
ดูแลเว็บไซต์ภาคภาษาไทยและอังกฤษ, Social Media ของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่่ 2

ปฏิบัติงานต่างๆของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น
ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในหลักสูตร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
ประสานงานการรับสมัครแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา รวมถึงการดูแลแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา
ดูแลเว็บไซต์ภาคภาษาไทยและอังกฤษ, Social Media ของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาและชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงาน
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 1.ความรู้ด้าน Aptitude Test 2.การแปล 3.การเขียนโครงการ 4.คอมพิวเตอร์
2. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่าน ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศิริราชพยาบาล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
18 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35521/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -18 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รหัสตำแหน่ง C59/25 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา สำนักงานคณบดี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ลักษณะของตำแหน่งงาน
ลักษณะงานที่่ 1
ปฏิบัติงานต่างๆของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น
ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในหลักสูตร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
กำกับดูแลสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประสานงานและดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ
ดูแลเว็บไซต์ภาคภาษาไทยและอังกฤษ, Social Media ของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่่ 2

ปฏิบัติงานต่างๆของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น งานการศึกษา งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เป็นต้น
ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในหลักสูตร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
ประสานงานการรับสมัครแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา รวมถึงการดูแลแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา
ดูแลเว็บไซต์ภาคภาษาไทยและอังกฤษ, Social Media ของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาและชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงาน
เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 1.ความรู้ด้าน Aptitude Test 2.การแปล 3.การเขียนโครงการ 4.คอมพิวเตอร์
2. สอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่าน ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Details

Start:
28 กรกฎาคม 2016
End:
18 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35520/

Venue

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com