Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สภากาชาดไทย

1 พฤษภาคม 2018 - 2 พฤษภาคม 2018

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 พ.ค. 2561 รวม 49 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำินกนารสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 49 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 1. นายแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 2. พยาบาล  จำนวน 10 อัตรา
 3. เภสัชกร  จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
 5. วิทยาจารย์  จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 3 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 13. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 15. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 16. พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา
 17. นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
 18. นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม49อัตรา,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นายแพทย์,พยาบาล,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,วิทยาจารย์,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 10,750-17,570
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,สงขลา (สภากาชาดไทย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สภากาชาดไทย :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤษภาคม 2018
End:
2 พฤษภาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44122/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 มี.ค. 2561 รวม 21 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครพยาบาล (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพยาบาล ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 20,000 บาท จำนวน 6 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 13,950 บาท จ านวน 3 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. พณิชยการ ทุกสาขา
 2. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet รวมทั้งเครื่องใช้ส านักงานได้ดี
 3. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียน,สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสม

กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และ

คุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 15,810 บาท จ านวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว หรือ เป็น

ทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และการให้บริการที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานเพื่อองค์กร
 3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Lilustrator

เป็นต้น

 1. มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าว สารคดี บทสัมภาษณ์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของ

ผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,485 บาท จ านวน 9 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

ประกาศ ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

 

เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว

ต าแหน่งพนักงานขับรถ ปฏิบัติงานที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อัตรา

ค่าจ้าง เดือนละ 12,670 บาท จ านวน 2 อัตรา

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจ าการมาแล้ว

หรือ เป็นทหารกองหนุน

 1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีใบขับขี่ ประเภท 2 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยและอาญา

สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 1. หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ
 5. ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ
 6. ส าเนาระเบียนการแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 2 ฉบับ
 7. ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก

แบบ สด.43 จ านวน 2 ฉบับ

 1. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จ านวน 2 ฉบับ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี

 1. วิธีการสอบคัดเลือก

สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง

หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้าน

ต่างๆ ของผู้สมัคร

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ส านักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย

ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,พยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 12,670-20,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
4 มีนาคม 2018
End:
23 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43298/

Venue

สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่
สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ลพบุรี Thailand + Google Map

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 ต.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย
——————————————–
ด้วยส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ของสภำกำชำดไทย จ ำนวน 13 อัตรำ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ ส านักงานตรวจสอบ
จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก ำกับและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนพัฒนำงำนตรวจสอบ ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบให้เหมำะสมกับนโยบำยกำรตรวจสอบ ก ำกับและด ำเนินกำรท ำกำรวิเครำะห์และประเมินผ ล
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ควบคุมและด ำเนินกำรจัดท ำ Website และระบบ
กำรให้ค ำปรึกษำของส ำนักงำน จัดสร้ำงระบบ E-Learning และกำรทดสอบ ควบคุมและด ำเนินกำรร่วมจัดท ำวำระ
กำรประชุมเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับระบบสำรสนะทศของงำนตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภำพ ก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เช่น งำนสำรบรรณและจัดเก็บเอกสำร งำนบริหำรงำนบุคคล
งำนบริหำรพัสดุ งำนบัญชี-กำรเงิน งำนงบประมำณ งำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ทุกสำขำ
4) มีประสบกำรณ์ตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อย 3 ปีขึ้นไปจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5) มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดท ำ Website จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
6) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำน และหรือโปรแกรมส ำเร็จอื่นๆ ได้ดี เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนต่ำงๆ
2. หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
วำงแผน จัดท ำแผนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ให้แก่องค์กร และหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์
และก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด รวมถึงดูและระบบ ในกำรท ำงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ คือ งำนสื่อสำรมวลชน
งำนบริกำรข้อมูล และงำนธุรกำร-กำรเงิน งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ส่งเสริม และพัฒนำงำนกำรเผยแพร่ข่ำวในยุคดิจิทัลโดยใช้
สื่อออนไลน์ Social Media และสื่อรูปแบบใหม่ๆ สร้ำงสรรค์แนวคิดในกำรปฏิบัติงำนให้ทันตำมยุคสมัยด้วย
-2-
กำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำงำน สู่กำรพัฒนำองค์กร วำงแผนกำรใช้งบประมำณ และทรัพยำกรภำยในส ำนักงำน
อย่ำงมีคุณค่ำ และคุ้มค่ำอย่ำงมืออำชีพ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ40 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3.วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไป สำขำนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ สื่อสำรมวลชน และ
กำรประชำสัมพันธ์
4. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ 5 ปีขึ้นไป
5. มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทีมงำน
6. มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ทั้งกำรพูด อ่ำนและเขียนได้อย่ำงดี
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ ส านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ส านักงานบริหาร จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. วำงแผนงำน โครงกำรและกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเชื่อถือ
ศรัทธำ โดยกำรน ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ ขององค์กรออกไปในวงกว้ำง
2. คัดเลือกเครื่องมือและช่องทำงที่เหมำะสมเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์ กิจกรรม หรือ
กำรจัดท ำข่ำวสำรเผยแพร่ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมนิยมให้กับองค์กร
3. มีทักษะด้ำนกำรเขียนสคริปต์/บทควำม/บทโทรทัศน์ เพื่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
4. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเครื่องมือต่ำงๆ เช่น สื่อมวลชนทุกแขนง และสื่อสังคมออนไลน์
5. จัดหำ จัดท ำข้อควำมที่เหมำะสมกับกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึก เชื่อถือ สร้ำงควำมนิยม
และดึงดูดใจ
6. จัดท ำข่ำวสำร หรือจัดเตรียมกำรแถลงข่ำวให้กับผู้บริหำรในองค์กร
7. จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสำรสู่กลุ่มเป้ำหมำยตลอดจนสำธำรณชนทั่วไป สิ่งพิมพ์ รวมถึง
รำยงำนประจ ำปี จดหมำยข่ำว นิตยสำร บทควำม แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
7. จัดเก็บข่ำวขององค์กร เพื่อกำรตรวจสอบและพิจำรณำว่ำมีผลกระทบต่อองค์กร และชี้แจง
ข้อเท็จจริงโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดควำมเข้ำใจผิดต่อกำรด ำเนินงำนของสภำกำชำดไทย
8. ประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ แก้ไขปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุตำมนโยบำยและ
เป้ำหมำย และจัดท ำรำยงำนผลกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
10. ท ำหน้ำที่ต้อนรับและตอบข้อซักถำมผู้มำติดต่อ หรือบุคคลส ำคัญ โดยต้องสร้ำงควำมพึงพอใจและ
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 36 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
-3-
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี หรือปริญญำโท ด้ำนวำรสำรศำสตร์ นิเทศศำสตร์ ด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน
ด้ำนประชำสัมพันธ์
4) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดี สื่อสำรได้ ทั้งพูด อ่ำนและเขียน
5) ใช้เครื่องมือสื่อสำรได้ทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet
หำกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ได้จะได้รับกำรพิจำรณำพิเศษ
6) มีทักษะด้ำนกำรเขียน และกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำร สนใจแสวงหำควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิชำชีพ และมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด มีควำมสนใจด้ำนศิลปะกำรสื่อสำรควำมหมำย
ประเภทต่ำงๆ
7) มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งต่อบุคลำกรภำยในและภำยนอก รู้จักกำรสร้ำงเครือข่ำยกับผู้สื่อข่ำว
สื่อสำรมวลชน องค์กรต่ำงๆ
8) มีปฏิภำณไหวพริบดี สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดกำรผิดพลำดในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์
9) มีควำมอดทน และพร้อมที่จะท ำงำนในเวลำใดก็ได้ และสำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำน
ต่ำงจังหวัดได้
4. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส านักวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานบริหาร จ านวน 1อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนวิเทศสัมพันธ์ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษในกำรท ำงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของหัวหน้ำฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ และ
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุ22-40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้ว หรือเป็นทหำรกองหนุน
3) วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีขึ้นไปทำงด้ำนอักษรศำสตร์ ศิลปะศำสตร์ มนุษยศำสตร์ เอก
ภำษำอังกฤษ และด้ำนสังคมศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ
4) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ อ่ำน พูด เขียน ได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
5) สำมำรถแปล สรุป และเขียนรำยงำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษได้ดี
6) สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภำพดี เสียสละเวลำให้กับงำนได้ดี ทั้ง ใน
และนอกเวลำรำชกำร
7) สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และอุปกรณ์ส ำนักงำนได้ดี
8) หำกมีประสบกำรณ์จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
5. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ส านักงานบริหารระบบกายภาพ จ านวน 2อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ด้ำน Hardware Software Network & Security
ของหน่วยงำน รับผิดชอบงำน IT Website ลงโปรแกรม กำรติดตั้ง HW SW และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ดูรับผิดชอบกำรใช้
โปรแกรม BIM สำมำรถวิเครำะห์งำนเบื้อต้น เก็บข้อมูล และจัดท ำเอกสำร IT รวมถึงงำนพัสดุและครุภัณฑ์จัดท ำ
แผนงำน/โครงกำร และดูแลงำน Project ประสำนงำน สรุปควำมก้ำวหน้ำ และจัดท ำรำยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และ
ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้ง
-4-
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
3.วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีหรือปริญญำโท ด้ำนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรืออื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมรู้งำน Hardware Software Network & Security
5.มีควำมรู้ด้ำน Infrastructure IT และ Routing Protocol
6.มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรติดตั้งหรือใช้งำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ำย
7.สำมำรถเขียนแผน/โครงกำร Project base, Project Management จัดท ำคู่มือ เอกสำร และ
รำยงำนต่ำงๆ ได้
8.มีทักษะภำษำอังกฤษ สำมำรถสื่อสำรได้
6. พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท ำหน้ำที่เจำะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภำพงำนเจำะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้กับกำรรับบริจำคโลหิต กำรติดตำมผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสำนงำนกำรเชิญ
ผู้บริจำคโลหิตมำ post counseling
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
3.ถ้ำมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวกจะได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
7. พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ านวน 2อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ท ำหน้ำที่เจำะเก็บโลหิต ดูแลระบบคุณภำพงำนเจำะเก็บโลหิต ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้กับกำรรับบริจำคโลหิต กำรติดตำมผู้บริจำคโลหิตที่พบผลผิดปกติ และดูแลประสำนงำนกำรเชิญ
ผู้บริจำคโลหิตมำ post counseling
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1) ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2) ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือเป็นทหำรกองหนุน
2) วุฒิกำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิต และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
-5-
8. นักโภชนาการ 3-5 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อัตราเงินเดือน จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ก ำกับดูแลงำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยกำรอำหำรที่
เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำยและควำมต้องกำรของผู้ป่วย ควบคุมแนะน ำกำรประกอบอำหำรส ำหรับผู้ป่วยและ
เจ้ำหน้ำที่ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนในงำนโภชนำกำร ค ำนวณพลังงำนที่ผู้ป่วยเฉพำะโรคแต่ละรำยจะได้รับตำมใบสั่ง
ของแพทย์ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีปัญหำทำงโภชนำกำร จัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งอำหำรสดและ
เครื่องปรุง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำอำหำรโภชนำกำร หรือเทียบเท่ำ
3. มีควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัดและสุขำภิบำลอำหำร
4. ประเมินสภำวะโภชนำกำรผู้ป่วยได้
5. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
6. จัดซื้อวัตถุดิบทั้งอำหำรสดและเครื่องปรุงได้เป็นอย่ำงดี
7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น
9. นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติจ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งำนด้ำนกำรบริกำร
1. งำนตรวจคัดกรองคุณภำพโลหิต ได้แก่ infectious markers, Blood grouping, Unexpected
Antibody และ NAT testing
2. งำนเตรียมส่วนประกอบโลหิต
3. งำนรับบริจำคโลหิต
4. เบิก-จ่ำยโลหิต และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้กับโรงพยำบำล
5. ตรวจสอบ และทบทวนผลกำรตรวจคุณภำพโลหิต
6. ส่งผลกำรตรวจคุณภำพโลหิตทำงโทรสำร และ E-mail
7. ตรวจสอบสต๊อกโลหิต น้ ำยำ และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
งำนด้ำนคุณภำพ
1. ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน ตรวจ self assessment
2. ควบคุมเอกสำร จัดเก็บ ทบทวน และตรวจสอบเอกสำรคุณภำพของภำคฯ
3. รวบรวมสถิติ และข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรตรวจคุณภำพโลหิต
4. ท ำ validate เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำร ท ำ Quality Control ทั้ง Internal และ External
control
-6-
5. รวบรวมสถิติกำรติดเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธีทำง Serology และ NAT
6. ส่งตัวอย่ำงโลหิตเพื่อตรวจยืนยันและแยกเชื้อ HIV, HCV และ HBV ที่ตรวจด้วยวิธี NAT
ที่ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ
7. จัดส่งโลหิต และน้ ำยำให้กับโรงพยำบำลเครือข่ำยในกรณีฉุกเฉิน
8. ติดต่อประสำนงำนกับศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ โรงพยำบำลในเครือข่ำย และหน่วยงำนอื่นๆ
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคนิคกำรแพทย์ และมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
4. หำกมีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สำมำรถเดินทำงไปกลับได้สะดวก
และสำมำรถปฏิบัติงำนล่วงเวลำ หรือวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ ได้ จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ
10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยะ จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับผิดชอบงำนกำรเงินและงำนบัญชี ประกอบด้วย ลงทะเบียน เก็บหลักฐำน และเอกสำรที่เกี่ยวกับ
กำรเงินและบัญชี ท ำเบิกค่ำดูแลรักษำผู้บริจำคอวัยวะ ค่ำตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงำน วำงบิลและเก็บเงินค่ำบริกำรอวัยวะ
และเนื้อเยื่อ ช่วยจัดท ำเลิกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
1. ไม่จ ำกัดเพศ อำยุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ถ้ำเพศชำยต้องปลดพันธะทำงทหำรประจ ำกำรมำแล้วหรือทหำรกองหนุน
3. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำกำรเงิน หรือบัญชี
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้ส ำนักงำนได้ดี
5. มีควำมคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถอุทิศตน ทุ่มเท และเสียสละ
เวลำให้กับงำน
6. หำกได้รับกำรคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย ก ำหนดวงเงิน
ค้ ำประกัน 50,000 – 200,000 บำท หรือบุคคลค้ ำประกันตำมหลักเกณฑ์สภำกำชำดไทย
11. ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1-4 ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จ านวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จัดเตรียมวัตถุดิบ ในกำรประกอบอำหำร ค ำนวณพลังงำนที่ผู้ป่วยเฉพำะโรคแต่ละรำยจะได้รับตำม
ใบสั่งของแพทย์ ประกอบอำหำร จัดซื้อวัตถุดิบ ทั้งอำหำรสด และเครื่องปรุง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
7. เพศหญิง อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
8. วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำ
อำหำรและโภชนำกำร คหกรรมศำสตร์
-7-
9. มีควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัด
10. จัดเตรียมวัตถุดิบก่อนปรุงอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
11. มีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำหำรได้เป็นอย่ำงดี
12. จัดซื้อวัตถุดิบทั้งอำหำรสดและเครื่องปรุงได้เป็นอย่ำงดี
13. ต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ที่ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นๆ ดังตาราง
วุฒิกำรศึกษำ อัตรำเงินเดือน ขั้น(บำท) ค่ำครองชีพชั่วครำวเพิ่ม รวมเดือนละ(บำท)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 9,410 2,000 11,410
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,520 1,765 13,285
ปริญญำตรี 15,060 – 15,060
ปริญญำโท 17,570 – 17,570
การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำมำรถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1.1) เปิดเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th เลือกเมนู“ใบสมัครออนไลน์”
1.2) กรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต าแหน่งที่สมัคร ฝ่าย/กลุ่มงาน/
หน่วยงานและส านักงาน รวมทั้งชื่อตัว – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และรายการอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย *
1.3) พิมพ์ใบสมัครในกระดำษ A4
2. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 100 บาท
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 150 บาท
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตำมรำยละเอียดดังนี้
3. เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้
3.1) แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินเป็นไฟล์เข้ำมำที่ jobtrc.redcross.or.th โดยกำรเข้ำไปที่ “ค้นหา
ใบสมัคร” และกรอกหมำยเลขบัตรประชำชน
3.2) แนบหลักฐำนกำรช ำระเงินตำม (3.1) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หำกพ้นก ำหนดตำมวันที่ก ำหนด
จะไม่มีสิทธิสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่สมัครสอบและทำงส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ชื่อบัญชี ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 406-216064-6 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
-8-
4. ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี
ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้ครบถ้วนและน ำมำยื่นในวัน
สอบแข่งขัน (เฉพำะต ำแหน่งล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11)
ส่วนต ำแหน่งล ำดับที่ 6 – 9 ต้องส่งใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเตอร์เน็ตติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่
แว่นตำด ำ ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 นิ้ว พร้อมลงลำยมือชื่อในใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัครสอบให้
ครบถ้วน ส่งมาทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่ำ “ส่งใบสมัครงาน” ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
5. เงื่อนไขในกำรสมัครสอบ
5.1) ผู้สมัครสำมำรถสมัครสอบได้เพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
5.2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยวันปิดรับสมัครสอบ
5.3) ในกำรสมัครสอบตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น ถือว่ำผู้สมัครเป็นผู้ลงลำยมือชื่อและรับรองควำมถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน
5.4) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตำมควำมจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจสอบพบว่าเอกสาร หลักฐาน
คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบในต าแหน่งดังกล่าว จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแข่งขัน
การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบจำกผู้สมัครสอบที่ได้รับช ำระเงิน
ถูกต้องและได้แจ้งกำรช ำระเงินเข้ำมำแล้ว พร้อมทั้งก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ปิดประกำศชั้นล่ำง อำคำรเฉลิม บูรณะนนท์ สภำกำชำดไทย และทำง
http://jobtrc.redcross.or.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน”
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
1)การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ประกอบด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปผล วิชำภำษำไทย ควำมรู้เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
2) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีกำรสอบ
ข้อเขียนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งงำนที่สมัคร
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
-9-
3) การสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เพื่อวัดทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
หมำยเหตุ สอบเฉพำะต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11
4) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
ผู้สมัครต ำแหน่งล ำดับที่ 1 – 5 และ 10-11 ต้องสอบผ่ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งก่อน จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
ส ำหรับผู้สมัครต ำแหน่งล ำดับที่ 6 – 9 สอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) เพียงอย่ำงเดียว
โดยไม่ต้องสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง และภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์
ในกำรปฏิบัติงำน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่น
1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำด ำขนำด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 1 ปี
จ ำนวน 1 รูป
2) ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript Records) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี
คุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติจำก
สภำมหำวิทยำลัยภำยในวันปิดรับสมัครสอบ จ ำนวน 1 ฉบับ
3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอายุจ ำนวน 1 ฉบับ
4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ
5) ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล) ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)
จ ำนวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้มำสอบ (ถ้ำเป็นเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย) จ ำนวน 1 ฉบับ
7) เอกสำรกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน 1 ฉบับ
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 1 –5 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 และ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบ
ภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่น ำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 10-11 ต้องได้คะแนนสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และ
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) และต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ทั้งนี้ คะแนนกำรสอบ
ภำคปฏิบัติกำรใช้คอมพิวเตอร์จะไม่น ำมำรวมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินดังกล่ำว
ผู้สมัครต ำแหน่ง ล ำดับที่ 6-9จะต้องได้คะแนนกำรวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60
จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
-10-
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1) ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตำมล ำดับคะแนนรวมจำก
มำกไปน้อย
2) กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี โดยบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อครบก ำหนด 2 ปี หรือถ้ำมีกำรสอบแข่งขันในต ำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละต ำแหน่ง จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ
เงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ก ำหนด และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัคร
ประกำศ ณ วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2560
ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำกำชำดไทย

ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พยาบาล,นักโภชนาการ,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,410-17,570
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
27 ตุลาคม 2017
End:
31 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41574/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-8 มิ.ย. 2560

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤษภาคม 2017
End:
8 มิถุนายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39030/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-29 พ.ค. 2560

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
——————————————–
ด้วยสำนักงํานบริหํารทรัพยํากรบุคคล สภํากําชําดไทย จะดำเนินกํารสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ําปฏิบัติงํานในต ําแหน่ง
วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย อัตราเงินเดือน ขั้น 15,060-17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: วิทยาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤษภาคม 2017
End:
29 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38948/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 มี.ค. 2560

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,842-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
19 มีนาคม 2017
End:
24 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37634/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -29 พ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าาที่ธุรการ (ชั่วคราวป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,520 บาท และอัตราค่าครองชีพ เดือนละ 1,765 บาท จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สภากาชาดไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
31 ตุลาคม 2016
End:
29 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36406/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |รับสมัครผู้พิการ 632 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รับสมัครผู้พิการทุกประเภท ยกเว้น ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ผู้พิการทางสติปัญญา และผู้พิการทางการเรียนรู้ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงปริญญาตรีทุกสาขา เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ปี ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวม 632 อัตรา  เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 อัตรา และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 กิ่งกาชาดอำเภอๆ ละ 2 อัตรา อัตราจ้างเหมา 9,125 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้าง 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

สมัครตั้งแต่วันนี้ ( 3 ตุลาคม) ถึง 14 ตุลาคม ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ chapternews.redcross.or.th หรือสอบถามโทร. 0 2256 4043-4

ตำแหน่ง: รับสมัครผู้พิการ 632 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,125-
อัตราว่าง: 632
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
14 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/36189/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ก.ค. -2 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา

 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ อัตราเงินเดือนขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท และปริญญาโท 17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร อัตราเงินเดือนขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 2 อัตรา
 4. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชติ อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี 15,060 บาท จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ขั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,520 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. การรับสมัคร

 1. รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0 2256 4054, 08 9938 9155 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชกร
 2. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย หรือ Download ใบสมัคร ได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”
 3. การยื่นใบสมัคร สามารถทำได้โดย

  1. ยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
  2. สมัครทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://jobtrc.recross.or.th กรุณาระบุรายละเอียดในใบสมัครทุกช่องให้ชัดเจน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ชื่อตำแหน่งและหน่วยงานที่สมัครให้ถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม ยืนยัน ซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ (ต้องนำเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมรูปถ่ายนำมาให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบให้ครบถ้วน)

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 11,520-17,570
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
8 กรกฎาคม 2016
End:
2 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35393/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -25 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเวชภัณฑ์

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเวชภัณฑ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,060-17,570
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ส.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มิถุนายน 2016
End:
25 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35248/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 เม.ย. -29 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

Facebook Comments

Details

Start:
5 เมษายน 2016
End:
29 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34225/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a

“สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก,พนักงานเลี้ยงเด็ก

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก,พนักงานเลี้ยงเด็ก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 8,750-8,800
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สภากาชาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2016
End:
30 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34226/

Venue

สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com