Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สวทช.

31 สิงหาคม 2017 - 30 กันยายน 2017

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 ก.ย. 2560

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ06/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า ทีมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิปริญญาโทในสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการไม่น้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในขั้นดี
2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9000
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตนเองได้
5. มีจริยธรรมในการทำงาน (รักษาความลับของลูกค้า)
6. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
2. ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน / หน่วนงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
4. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ สวทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


 
Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์
 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 
Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์
 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


 
Mainpage >Job vacancies> รวมทุกศูนย์
 

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
วันที่ประกาศ07/02/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำหน้าที่ประสานงาน โดยต้องมีความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
2. จัดทำ HR Report เชิงวิเคราะห์ข้อมูลของ Function เช่น Movement, Exit Interview นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาสรุปประเด็นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
3. งานเชิงระบบเช่น Process Improvement ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงาน Routine น้อยลง เป็นการทำงานแบบ Project Assignment
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ที่ปรึกษาอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ06/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 10 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมอาหาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และองค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางกลยุทธ์และแผนในการสร้างเครือข่าย เขื่อมโยง key player ในอุตสาหกรรมอาหารและชิ้นส่วนยานยนต์ สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับเครือข่ายยั่งยืน
2. ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานและพัฒธมิตรในการพัฒนา Foof Innovation Cluster และ Autoparts Innovation Cluster ตลอดจนในการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอก สวทช. และกลไกการให้บริการเพื่อตอบโจทย์และแก้ป้ญหาเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ
3. บริหารจัดการ กำกับดูแล และประเมินผลกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ รวมถึงเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนแผนหรือกิจกรรม เพื่อให้บรรจุเป้าหมาย
4. พัฒนาทีมงาน Cluster Promotion การทำงานเป็นทีมภายในฝ่ายและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูความสอดคล้องของกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นและเป้าหมาย นโยบาย สวทช.
5. สนับสนุนการพัฒนา EECi(Eastern Economic Corridor of Innovation) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการส่งเสริมคลัสเตอร์เป้าหมาย


ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms Word และ Ms Excel ได้
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรในสาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ01/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ01/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ03/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 38 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน

 


ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 50 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหาร จัดการ ประสานงาน บริหารโครงการ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมที่เป็น new S-curve

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยง key player เพื่อพัฒนา Innovation Cluster ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับเครือข่ายยั่งยืน
2. รวบรวม จัดทำ database ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ แหล่งทุน กลไกลสนับสนุน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. พัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอก สวทช. และกลไกการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ และแก้ปัญหาเรื่องเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ22/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ และ MBA หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาธุรกิจ การตลาด หรือการขายสินค้า หรือบริการในอุตสาหกรรมที่เป็น Technology based Industry

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดีมาก
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตร พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC
2. เชื่อมโยง key players และ prospect เพื่อนำไปสู่การพัฒนา Innovation ในพื้นที่
3. หาลูกค้าเป้าหมายทั้งไทย และต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่ EECi
4. Design/Formulate selling package ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย


นักวิเคราะห์อาวุโส/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ22/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และพัฒนากลไกที่ผลักดันให้เกิดในการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตลอดจนทำการศึกษา ทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อปรับให้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติจริงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม / อบรมสัมมนา รวมทั้งจัดทำเอกสาร และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม / อบรมสัมมนา เช่น จัดทำเอกสารประกอบการประชุม / อบรมสัมมนา ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการประชุมและประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ24/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ
2. จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาเขตนวัตกรรม / อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเอกสารรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม / อบรมสัมมนา รวมทั้งจัดทำเอกสาร และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม / อบรมสัมมนา เช่น จัดทำเอกสารประกอบการประชุม / อบรมสัมมนา ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานสรุปผลการประชุมและประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์
วันที่ประกาศ29/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : การตลาด
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สื่อสารประชาสัมพันธ์ และ MBA หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด สื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้บริการกับลูกค้าที่เป็น Technology based Industry

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. People skill ประสานงานกับคนได้หลายระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สื่อสาร และนำเสนอได้ในระดับดีมาก
3. มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการทำงานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ สมาคมที่ทำงานระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลช่องทางการสื่อสาร (Channel of Communication) เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารการขายไปยังกลุ่ม Stakeholders และ prospects ทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความสนใจในการพัฒนา / ร่วมพัฒนา / เช่าพื้นที่ใช้บริการและร่วมกิจกรรม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในพื้นที่ EEC
2. พัฒนาสื่อสนับสนุนการขาย และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงบริการและกลไกการสนับสนุนต่างๆ ที่มีใน EEC/EECi อันจะนำไปสู่การเกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ จากฐานนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรม / เทคโนโลยีเป้าหมาย
3. การวางแผนการทำ Digital Marketing ในช่องทางต่างๆ รวมถึง email , Social Media และช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มจำนวนของลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางออนไลน์ รวมถึงรับผิดชอบในส่วนของ Database ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และ Up-to-date
4. ติดตามแนวโน้ม และสภาวการณ์ของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการขายใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์สภาพแวดล้อม รวมถึงความต้องการและสถานการณ์ของโลก วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ร่วมกับปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ07/07/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านบริหารโครงการ ด้านการตลาด การจัดการอบรม / สัมมนา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านหลักการทางการตลาด การนำเสนอขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง การจัดทำรายงาน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและบริหารจัดการในการจัดอบรม / โครงการ / สัมมนา ให้กับบุคลากรในสายวิชาทางด้านไอที และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
2. วางแผนทางกลยุทธ์ทางการตลาด และดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร / โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร
3. บริหารจัดการ ประสานงานวิทยากร รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร ในการนำเสนอหลักสูตรใหม่
4. ดำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร ซึ่งจะต้องทำการประสานงาน / เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า พันธมิตร เพื่อให้ตัวชี้วัดทางด้านรายได้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม / สัมมนา จำนวนหลักสูตร จำนวนครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นทั้งภาพรวมของแผนก และรายบุคคล
5. มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันที่ประกาศ31/07/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Programming, Database, Network

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Programming for mobile devices (Android, IOS)
2. Object oriented programming (Java, C#)
3. Web Programming (PHP, JSP)
4. Database
5. Information security knowledge

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า / พี่เลี้ยง เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. ประเมินความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของงานที่ได้รับมอบหมายกับงานผู้อื่น และวางแผนงานของตนและให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับทีมงาน และโครงการวิจัย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใหญ่ที่กำหนดไว้
4. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งรวบรวม สรุปข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของตนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า / แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้ารวมทั้งส่งมอบ สิ่งที่ลูกค้า / แหล่งทุนต้องการ (ได้ถูกต้องและตรงเวลา) ในกรอบงานตนเอง
6. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
7. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเขียนสิ่งพิมพ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานบริหารอาคารสถานที่
วันที่ประกาศ10/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : บริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทรักษาความสะอาด
2. ประสานงานเบิก-สั่งซื้อวัสดุ สำหรับงานช่างและสำนักงาน
3. ประสานงานรับแจ้งซ่อมด้านอาคารสถานที่ จากหน่วยงานต่างๆทางโทรศัพท์
4. จัดทำแบบคำขออนุมัติค่าใช้จ่ายในระบบ PABI
5. ประกาศแจ้งข่าวสารของงานบริหารอาคารให้พนักงานทราบ
6. จัดทำสรุปข้อมูลประจำเดือน เช่น การจองใช้ห้องประชุม ค่าโทรศัพท์
7. รับเรื่องและดำเนินการให้บริการ ขอมีบัตร Access Control
8. Update ข้อมูลใน Website ของงานบริหารอาคารให้เป็นปัจจุบัน
9. Update ข้อมูลพื้นที่และจัดทำป้ายชื่อพนักงาน งาน/ฝ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
10. จัดทำบันทึกข้อความ ประกาศ คู่มือการทำงาน รายงานการประชุม และเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
11. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร


ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ15/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ผ่านการดูแล Corporate Sales และ Key Account มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พืื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการเข้าถึงการตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการพื้นที่เช่าใน อวท. และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรม จากหน่วยงานภายในรวมทั้งพันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า / ลูกค้าเป้าหมาย
3. R & D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานเชื่อมโยง และผนักดันระหว่างผู้เช่ากับเช่า ผู้เช่ากับนักวิจัยใน สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP), CD, RDC, ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ (อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า (อาทิ บริษัทออกแบบ / สร้างห้องปฏิบัติการ , บริษัท Logistic เป็นต้น)


นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ17/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 37 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา,ชีวเคมี,บริหารธุรกิจ,บริหารเทคโนโลยี,การจัดการนวัตกรรม,การตลาด
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : ธุรกิจเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. วิเคราะห์เชิงธุรกิจเทคโนโลยี
2. การจัดการนวัตกรรม
3. ทักษะการพูด – เขียน ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า วิเคราะห์และนำเสนอรูปแบบ/เงื่อนไขความร่วมมือ เพื่อให้เกิดโครงการความร่วมมือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
2. ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในการจัดหานักวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา และการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้า
3. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการตลาด/แผนธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
4. บริหารโครงการวิจัย/บริการด้านเทคนิคให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงกับกลุ่มลูกค้า ทั้งในการสนับสนุนแก่นักวิจัยและการประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
5. จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มลูกค้าและนักวิจัย


นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน
วันที่ประกาศ17/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินหรือบัญชี และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing หรือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์การลงทุน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะลงทุน (due diligence review)
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ (Spin-off) ของสวทช. และโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมของ สวทช.
4. ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงิน/บัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น พิจารณาโครงการเพื่อรับรองกิจการ Start up ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานของกิจการ และวิเคราะห์กิจการเทคโนโลยี เป็นต้น


นักกฎหมาย/งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ18/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : กฎหมาย
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
2. ให้คำปรึกษาและความเห็นแก่หน่วยงานของ สวทช.ในขอบเขตของงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกําลังงานขั้นสูง
วันที่ประกาศ21/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบและทำงานวิจัยระบบที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่มีการควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)
วันที่ประกาศ22/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบัญชีหรือการเงิน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกรายการทางด้านรายจ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
2. ปิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
3. จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
4. จัดทำรายงานต่างๆทางด้านรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และทางด้านการเงินและบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/งานประสานงานภายนอก
วันที่ประกาศ22/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : แผนและงบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการสรุปประเด็นสำคัญและเขียนรายงาน การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel และการประสานติดต่องาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติต่างๆต่อหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เจ้าภาพแผนบูรณาการเป็นต้น
2. ประสานงานเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่นงบกลาง เงินกู้ โครงการเบิกจ่ายแทนกัน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานจัดส่งให้กับแหล่งทุน
3. ประสานงานและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เสนอต่อหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับการร้องขอ
4. สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆของฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต
วันที่ประกาศ25/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การทำงานด้านเซนเซอร์ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางฟิสิกส์และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถออกแบบระบบวงจร และ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตยกรรรมไม่โครคอนโทรลเลอร์ เขียนคำสั่งควบคุมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สามารถออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
4. มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานช่าง การใช้เครื่องมือกลึง ไส กัด เจียร CNC การซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
5. มีความรู้พื้นฐานในด้านเครื่องมือ Characterization เช่น SEM, TEM, AFM, XRD, FTIR, RAMAN, UV VIS, AAS, ICP เป็นต้น
6. มีทักษะการเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์ภาษาไทยและอังกฤษ ดี
7. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานดีและสามารถประมวลผลได้
8. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามัคคี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความขยัน มีความซื่อสัตย์ เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประดิษฐ์ต้นแบบได้ /การทำงานของเซนเซอร์ต่างๆ
2. พัฒนาหลักการทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องต้นแบบได้
3. ออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถคำนวณและวิเคราะห์ทางสถิติได้


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานธุรการ
วันที่ประกาศ27/08/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์,อักษรศาสตร์,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี
ด้าน : บริหารจัดการสำนักงาน/งานสนับสนุนด้านบริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับต้น
2. มีความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
3. ทักษะในการทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น รับฟังความเห็นของผู้อื่น
4. ทักษะในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
5. มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ และปรับตัวทำงานในสภาวะกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงาน/ประสานข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่นงานสารบัญ การบันทึกข้อมูลในระบบ การบริหารจัดการเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของ ศช. เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง,
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
31 สิงหาคม 2017
End:
30 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41097/

Venue

สวทช.
สวทช. Thailand + Google Map
Website:
<a

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 31 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ NECTEC 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NANOTEC 30/06/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017
วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv. 30/06/2017
ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ CO 30/06/2017
วิศวกร / งานบริหารอาคารสำนักงานกลาง CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC 30/06/2017
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ NECTEC 30/06/2017
วิศวกร / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ NECTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 3 (FR01-02) CO 31/07/2017
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย CO 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล BIOTEC 01/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ BIOTEC 01/07/2017
นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ BIOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC 30/06/2017
นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม BIOTEC 30/06/2017
ที่ปรึกษาอาวุโส / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ CO 15/07/2017
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร CO 30/06/2017
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO 15/07/2017
ที่ปรึกษาอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค BIOTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017
ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ CO 15/07/2017
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO 30/06/2017
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการผู้บริหาร BIOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / งานสื่อยุคใหม่ CO 16/07/2017
พนักงานห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ BIOTEC 30/06/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร CO 30/06/2017

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Details

Date:
31 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40071/

Venue

สวทช.
สวทช. Thailand + Google Map
Website:
<a

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 พ.ค. -22 พ.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ31/01/2017

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : บริหารโครงการ การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้านหลักการทางการตลาด การนำเสนอขาย การจัดทำรายงาน
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี
3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและบริหารจัดการในการจัดอบรม/โครงการ/สัมมนา ให้กับบุคลากรในสายวิชาทางด้านไอที และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
2. วางแผนทางกลยุทธ์ทางการตลาด และดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร
3. บริหารจัดการ ประสานงานวิทยากร รวมทั้งดำเนินการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร
4. ดำเนินการจัดอบรมให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร ซึ่งจะต้องทำการประสานงาน/เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า พันธมิตร เพื่อให้ตัวชี้วัดทางด้านรายได้ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จำนวนหลักสูตร จำนวนครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นทั้งภาพรวมของแผนก และรายบุคคล
5. มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ


นักวิเคราะห์/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี
3. การเขียนเชิงวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิจัยตลาด หรือแผนธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยี / โครงการ บริหารจัดการด้านการวิจัย
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์จากผลงานเทคโนโลยีพร้อมข้อเสนอแนะ
2. ร่วมศึกษาสืบค้น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ธุรกิจเทคโนโลยี และแผนธุรกิจ
3. รับผิดชอบการติดตาม วางแผน ให้สามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยได้
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิเคราะห์/งานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล


ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ20/03/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms Word และ Ms Excel ได้
3. หากมีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรในสาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ10/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประกอบการจัดทำเอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์


นักวิชาการ/หน่วยฝึกอบรม
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
2. ทักษะการประสานงาน
3. รักการบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำเนื้อหาในการจัดกิจกรรม/หลักสูตร/โครงการ/การจัดสรรทุน
2. ติดต่อ ประสานงาน และติดตามกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เอกสารประกอบกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ประชุม/ประชุมวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ/ค่าย/การแข่งขันตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรวบรวมผลการประเมินกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. รวบรวม จัดทำ และปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ความรู้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมข้อมูลของโครงการเพื่อเสนอแหล่งทุน
5. เก็บรวบรวม จัดเตรียม จัดแบ่งกลุ่ม แยกประเภท จัดทำปรับปรุงเนื้อหา/ข้อมูลในฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้ทันสมัย


นักวิเคราะห์/งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : – ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ – ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นวัตกรรม
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางเน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้
3. มีความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประเมินมูลค่าเทคโนโลยี และพร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านดังกล่าวได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ / ประสานงาน / เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล / บริการแก่ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลกิจกรรม และผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2. บริหารจัดการโครงการ วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน และความเหมาะสมของงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงาน ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ตลอดจนศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการตลาดในการสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและถูกต้องในการจัดทำข้อเสนอโครงการ
4. ติดต่อ / ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย /ลูกค้า / นักวิจัย / พันธมิตร / เครือข่าย ตลอดจนจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ และสามารถนำเสนอโครงการได้
5. ดำเนินการจัดทำแผน / ติดตามผล / ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของโครงการ
6. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย / พันธมิตร / เครือข่าย / ลูกค้าระดับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรม / สถาบัน / สมาคม / ภาครัฐ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก สวทช.


นักวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
วันที่ประกาศ24/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ (เคมีพอลิเมอร์) เคมีอินทรีย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์และ/หรือการดัดแปรทางเคมีสารอินทรีย์หรือสารพอลิเมอร์ การวิเคราะห์ตรวจสอบสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเคมี/สารพอลิเมอร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะ/ความรู้ด้านการสังเคราะห์สารเคมี/พอลิเมอร์ (organic/polymer synthesis), การดัดแปรทางเคมี (chemical modification), materials characterization

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การสังเคราะห์ / ดัดแปรทางเคมีพอลิเมอร์ และวัสดุทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์
2. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมีของวัสดุ
3. การขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อการใช้งานเป็นวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
4. การดูแลห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


นักวิเคราะห์/งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ28/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือ วิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนองานได้ดี
3. การเขียนเชิงวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิจัยตลาด หรือแผนธุรกิจ
4. การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลเทคโนโลยี / โครงการ บริหารจัดการด้านการวิจัย
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์จากผลงานเทคโนโลยีพร้อมข้อเสนอแนะ
2. ร่วมศึกษาสืบค้น รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ธุรกิจเทคโนโลยี และแผนธุรกิจ
3. รับผิดชอบการติดตาม วางแผน ให้สามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยได้
4. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิเคราะห์/งานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ28/04/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : Sale Engineer หรือวิเคราะห์โครงการด้าน IT/ อุตสาหกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การวางแผนและบริหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี นำเสนองานได้
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงนำเสนอได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองผลงาน / โครงการ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
2. พัฒนารูปแบบธุรกิจ แผนการตลาด และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างเครือข่าย เพื่อผลักดันผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรม / สู่เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบด้านการติดต่อ ประสานงาน บริหารโครงการ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบการวางแผนและการปฏิบัติงานโครงการ ทำฐานข้อมูลลูกค้า จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการให้ใมีประสิทธิภพและประสิทธิผล


นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันที่ประกาศ01/05/2017

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาดังกล่าวที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ การจัดทำแผนงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการสรุปใจความสำคัญ
2. มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลงานด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สวทช. และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน รวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภายในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผล
2. ประสานงานภายในและภายนอก สวทช. กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผนของสำนักพัฒนากำลังคน มีการตรวจสอบและประเมินผล มีการปฏิบัติจริง รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูลผลงานและการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำรายงาน นำเสนอ เพื่อรายงานผลงาน การตรวจสอบและประเมินผลงานเทียบแผน รายงานการวิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนของ สวทช. ตามนโยบายของผู้บริหาร

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์,นักวิชาการ,นักวิจัย,ที่ปรึกษา,เจ้าพน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สวทช. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Details

Date:
31 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/38829/

Venue

สวทช.
สวทช. Thailand + Google Map
Website:
<a

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 12 ก.ค. -31 ส.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ประกาศ13/03/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา JAVA, PHP, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอกบวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

:/


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
วันที่ประกาศ11/08/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : Web Programming (PHP, Java)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ และระบบงานบนเว็บ
2. ออกแบบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ การบริการห้องสมุด การบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้รูปแบบต่างๆ
3. ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย

:/

วิศวกร/งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ประกาศ07/10/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : วิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษา PHP, JAVA, JQuery, Ajax

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการย่อยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Coding / Programming ตามกรอบการวิเคราะห์ออกแบบ
3. แก้ไขปัญหาที่พบจากการใช้ระบบงานสารสนเทศต่างๆ
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Programming ของระบบ
5. ทดสอบระบบตามแผน และจัดทำผลการทดสอบระบบงาน

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันที่ประกาศ04/12/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : Programming, Computer Security, Network

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้าน Mobile Application (Andriod / IOS), Web Programming, Database, Network

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบบันทึกลายนิ้วมือบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาระบบนำทางข้อมูลคนไข้ (EasyHos)
3. วิจัยและพัฒนางานอื่นๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ04/12/2015

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

:/

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ01/02/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ
วันที่ประกาศ24/03/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

:/

วิศวกร/งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ02/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ปี
ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. มีความรู้ด้าน ISO 9001, ISO 17920, ISO 17025, ISO 17065, ISO 13485
3. มีทักษะในการเขียนรายงาน / บทความ
4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / โรงงาน / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาปรับปรุงเทคนิค วิธีการตรวจประเมิน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการให้บริการ
4. ให้บริการทางเทคนิคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายงานหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ/หรือประเมินโครงการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ให้ความเห็น / คำแนะนำเชิงวิชาการ

:/

ผู้ประสานงาน/สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ประกาศ02/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ครุศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : หรือกรณีที่จบปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ 3 ปี มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ กระตือรือร้น จิตใจบริการ ทำงานพัฒนาด้านสังคม
2. หากมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สมองกลฝังตัว, ฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนในชนบท
2. วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
3. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการ บทความ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่างๆ เช่น วารสารทั่วไป, วารสารวิชาการ , การประชุมวิชาการ เป็นต้น

:/

วิศวกร/ฝ่ายอาคารสถานที่
วันที่ประกาศ30/05/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารจัดการพลังงาน และระบบคุณภาพ (มอก.และ ISO)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและติดตามข้อมูล ในการจัดทำกิจกรรมคาร์บอนฟรุตพรินต์องค์กร
2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย
3. จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงานในภาพรวม เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO-50001 และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลังงาน
4. วิเคราะห์ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5. พัฒนาฐานข้อมูลกลางของฝ่าย

:/

นักวิเคราะห์/งานติดตามและประเมินผล
วันที่ประกาศ30/05/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : ศึกษาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลการดำเนินงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
3. มีความสามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างบรรลุเป้าหมาย
4. มีทักษะในการสรุปความ และการเขียนรายงาน
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ และผลงานต่างๆ ของ ศอ. พร้อมทั้งดำเนินการเขียนรายงานการประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ศึกษาและวิเคราะห์การประเมินผลและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์จัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/

นักวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
วันที่ประกาศ07/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : นโยบาย / กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการข้อมูล และการประสานงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำข้อเสนอ กลยุทธ์และแผนงานหลักของโปรแกรมด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนอนุมัติโครงการบนระบบของสวทช. โดยประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
4. บริหารจัดการ ปรับแผนการใช้จ่าย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประสานและหารือร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ระบบของ สวทช. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมฯ รายไตรมาส / รายปี รายงานผลผลิตเชิงปริมาณรายเดือนในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโปรแกรม
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
วันที่ประกาศ14/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานต่างๆ ในด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
3. ช่วยงานในโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ a. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน b.โครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) ระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอชียตะวันออกเฉียงใต้ c.โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน d. โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน

:/

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ15/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การจัดการความปลอดภัย (มอก.18001) การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการใช้และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากกระบวนการปฏิบัติงาน
5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Satety ต่างๆ
8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ประกาศ24/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ประสานงาน/งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
วันที่ประกาศ27/06/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสคร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การเขียนบทความ และ /หรือจัดทำสื่อ /โปรแกรมเฉพาะทางที่เกี่ยวกับงาน / การจัดทำฐานข้อมูล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานเบื้องต้นกับสื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และพนักงาน สวทช. เพื่อบริหารความสัมพันธ์ (จัดแถลงข่าว เผยแพร่ภาพข่าว สื่อสารนโยบายของผู้บริหาร)
2. จัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือ อาทิ สัมมนา นิทรรศการ Research Exchange เป็นต้น ให้กับ สื่อมวลชน พันธมิตร หน่วยงานรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
3. ติดตาม รวบรวม และประมวลข่่าวสาร จัดทำแฟ้มข่าว เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และติดต่อจัดเตรียมข้อมูลสัมหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
4. อำนวยความสะดวกและประสานงานด้านข้อมูลให้แก่ผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งบริการให้ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ
5. ประสานงานในการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช. ศูนย์แหงชาติ และหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
6. ดูแลฐานข้อมูลในงาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

:/

ช่าง/ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบเท่า
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สื่อสาร โทรคมนาคม
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค สื่อสาร โทรคมนาคม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความเข้าใจในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการซ่อมบำรุง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

:/

นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. การบริหารจัดการโครงการ
4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

:/

นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : พัฒนาองค์กรหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ intervention/ เครื่องมือด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน
2. การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
3. การบริหารจัดการโครงการ
4. การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอทั้งด้านการพูดและการเขียน
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาองค์กรต่างๆ
6. ความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสารและการนำเสนองาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนจัดทำและนำเสนอรายงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า
2. ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานและดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาองค์กรตามนโยบายของ สวทช.เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001
4. ดูแลและให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
5. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัย(ถูกต้อง ครบถ้วน)
6. ศึกษา วินิจฉัยองค์กร เพื่อวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร
7. นำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ/ วิธีการทำงาน/ ระบบใหม่ๆด้านพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและผลผลิตในองค์กร

:/

นักวิจัยนโยบาย/งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : หากมีประสบการณ์ในการการเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการหรือกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความสามารถในการค้นคว้า จับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : database and bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
3. Enrolling users and maintaining system security
4. Controlling and monitoring user access to the database.
5. Planing for backup and recovery of database information.
6. Backing up and restoring databases
7. Generating various reports by querying from database as per need

:/

นักวิชาการ/หน่วยฝึกอบรม
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การจัดฝึกอบรม การติดต่อประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รักงานบริการ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม ภายใต้กระบวนการทำงานของหน่วยฝึกอบรม

:/

ผู้จัดการ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
9. ความรู้ด้านการบริหารบุคคลภาครัฐ
10. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน บริหาร ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมเชิงกลยุทธ์บุคคลขนาดเล็กและกลาง
2. รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากร
3. ประสานงานทางด้านกลยุทธ์บุคคล และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการการประชุมที่เกี่ยวข้อง

:/

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน IT
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

:/

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล /งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการหลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning)การบริหารสายอาชีพ (Career Management)Talent Managementการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resources Development

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ด้านกลยุทธ์ของสวทช.
2. ความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย
3. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสวทช. (NSTDA Acumen and Strategic Management)
4. ความรู้/ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง (HR Legal Literacy)
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
8. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
9. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบด้านการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ ให้เหมาะสมเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ สภาพแวดล้อมและทิศทาง กลยุทธ์ของสวทช.เพื่อสร้างขีดความสามารถและผลงานของบุคลากร
2. คาดการณ์แนวโน้มและปัญหาในการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของสวทช.จากข้อมูลที่วิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
3. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายและกลยุทธ์บุคคลขององค์กรให้สามารถส่งมอบงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
4. ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผนและการปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
5. เป็นวิทยากร ถ่ายทอด/นำเสนอความรู้/ข้อมูลที่ซับซ้อน/เชิงเทคนิค/ ทฤษฎีการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ หลักการที่เชื่อมโยงกันของการบริหารงาน เงิน คนขององค์กร
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้/งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อสงสัยในการใช้เครื่องมือ/ ระบบมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลของสวทช.
7. เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ร่วมโครงการในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของการบริหาร กำกับแผนงาน เงิน คน ตลอดจนวิธีการและเทคนิคในการดำเนินงาน
8. จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร

:/

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

นักวิเคราะห์/งานนโยบายและแผน
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และประเมินผล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการบันทึกการประชุม การเขียนสรุปความ การเขียนรายงาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลผลงาน ข้อมูลแผนงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานภายใน สวทช. กับผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน ตรวจสอบและประเมินผล
3. จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารนำเสนอ รายงานผล ตรวจสอบและประเมินผลงาน รายงานผลการวิเคราะห์

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ประมง
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การดูแลพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ในระดับที่แก้ไขเบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการงานดูแลพ่อแม่พันธุ์ให้มีความพร้อมต่อการผลิตลูกกุ้งในเขตปลอดเชื้อ ให้สามารถผลิตลูกกุ้งได้ตามแผนการผลิต

:/

นักวิเคราะห์/ฝ่ายนโยบายกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การประสานงาน การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการประสานงาน ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office (word, excel, powerpoint)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผน รายงาน เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานและจัดทำให้เกิดกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ แผนการทำงานของโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
3. ประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานโครงการขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. ประสานงานและจัดให้เกิดกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์บริบท ปัญหา สถานภาพ และความต้องการของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อผู้บริหารองค์กร
5. จัดทำ นำเสนอ และรายงานผลต่างๆ ภายใน สวทช. ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ผลงานเทียบแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
6. ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 38 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการตลาด มีความสามารถทางด้าน IT สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า นักวิจัย พันธมิตร เครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า เพื่อทำการนัดหมายและให้ข้อมูล บริการ แก่ลูกค้ารวมทั้งนำเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปแบบบริการและเงื่อนไขต่างๆ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของ สวทช.
4. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,โรคสัตว์น้ำ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทดสอบและวิเคราะห์ผลทางด้านภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ
2. ทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานตามโครงการวิจัยและร่วมวิจัย ในส่วนการเลี้ยงสัตว์,การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ตัวอย่าง
2. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก สวทช. ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้า เพื่อที่จะให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมความต้องการและตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับลูกค้า/ แหล่งทุนที่เกี่ยวกับงานตนเองภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า รวมทั้งส่งมอบสิ่งที่ลูกค้า/แหล่งทุนต้องการ(ได้ถูกต้องและตรงเวลา)
4. รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน
5. ดูแลรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆในการดำเนินการทางด้านวิจัยสัตว์น้ำ

:/

วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

:/

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: หญิง
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์,ศิลปศาสตร์,บริหารธุรกิจ,สื่อสารมวลชน
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการ หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างประเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯและหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ (จัดประชุม follow up)จัดทำเอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไปมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
วันที่ประกาศ01/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลักดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

:/

ที่ปรึกษา/งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์ โลหะ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษดี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน word / excel ได้คล่อง
3. มีประสบการณ์ด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือ การเขียนคำขอสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขา เคมี หรือ วัสดุศาสตร์ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สร้างและดูแลฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เขียนหนังสือโต้ตอบ คำกล่าว สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนา และดูแลฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ร่วมในการจัดกิจกรรม (ประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. ดำเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในการสืบค้นข้อมูลทางด้านควาามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. เป็นตัวแทนฝ่ายในดูแลกิจกรรมความร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ในสวทช. ทางด้านความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ
5. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
6. ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

:/

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศ07/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะในการเขียนบทความ / หนังสือโต้ตอบ / คำกล่าว / สรุปการประชุมและการเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
2. จัดทำฐานข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
3. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. จัดกิจกรรม (การประชุม / สัมมนาวิชาการ / ฝึกอบรม / ปาฐกถา และอื่นๆ) ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่างประเทศของหน่วยงาน (ใน wiki และ http://www.nstda.or.th/eng) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ผลักดันกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามที่มอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
5. อำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ขอทราบข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถาม
6. ต้อนรับแขกต่างชาติและนำเยี่ยมชม สวทช. / ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช.
7. รายงานผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของโครงการ / กิจกรรม
8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

:/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานจัดการและบริการวิจัยกลาง
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน และพัสดุที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงความรู้ในระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงานธุรการและบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานในงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ การบันทึก การจัดทำฐานข้อมูล การเดินทาง ห้องประชุม เป็นต้น
3. ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ริเริ่มพัฒนา และปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานของการนบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้มีประสิทธิภาพ
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีวัสดุ /วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับดีพอใช้
2. สามารถใช้เครื่องมือ workshop พื้นฐานได้
3. มีความกระตือรือร้น และสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
4. มีความอดทน สามารถทำงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
5. การอ่าน ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ช่วยสังเคราะห์ และทดสอบสมบัติของวัตถุในห้องปฏิบัติการ และทดลองการผลิตในระดับไพลอท
2. ช่วยเตรียมชิ้นงานอย่างง่ายตามแบบ สำหรับดัดแปลงเครื่องมือ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการทดลอง
3. ร่วมค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานผลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

:/

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ประกาศ11/07/2016

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : Engineering Design /Manufacturing Process

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมออกแบบสามมิติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
2. วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปและผลิตวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อใช้เป็นวัสดุฝังใน
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง หลายอัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
12 กรกฎาคม 2016
End:
31 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35338/

Venue

สวทช.
สวทช. Thailand + Google Map
Website:
<a

“สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- |หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
2. สนับสนุนการเขียน Paper จากผลทดสอบหรือผลทดลอง และจัดทำรายงานการเงินของโครงการตามรอบ 36เดือน และ 48 เดือน
3. จัดทำ Bar codes เอกสารทางการเงินของโครงการเพื่อการตรวจสอบ External Audit สำหรับกาจัดทำ Certificate ส่ง EU
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / หน่วยวิจัยเทคโนโลยีเซรามิกส์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้/ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบ
2. จัดทำรายงานผลการทอลอง
3. สนับสนุนการเขียน Paper เบื้องต้นและนำเสนอผลงานวิชาการที่สำคัญและจำเป็นต่อโครงการ
4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบทางวิศวกรรม การติดตามโครงกาวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัฑณ์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล
4. มีทักษะกาใช้ซอฟแวร์ออกแบบทางวิศวกมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานเพื่อนำมากำหนดคุณลักษณะของต้นแบบที่จะพัฒนา
2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. ทำการทดสอบคุณลักษะทางเทคนิคของต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และวิเคราะห์ผลทดสอบ
4. ช่วยเขียนรายงานเชิงเทคนิคของต้นแบบต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อยืนจดสิทธิบัตรทางการประดิษฐ์
5. ติดตามประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้งานวัสดุโครงสร้างที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิจัยพัฒนาวิธีและเครื่องมือในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางเคมีและฟิสิกส์ของชิ้นงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ออกแบบวางแผน กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานในงานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมีของวัสดุนาโน และผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆเพื่อต่อยอดเป็นวิธีมาตรฐาน
2. พัฒนาวิธีการสอบเทียบความแม่นยำและความถูกต้องของเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้วัสดุอ้างอิง หรือสารมาตรฐานใหม่

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมเคมี , ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การวิ เคราะห์ ออกแบบ และการวางแผนการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านต่างๆ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การใช้งาน Microsoft Office
2. การสื่อสารภาษาอังกฤษ การอ่าน เขียน ฟัง พูด ได้ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก สวทช.
3. บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

:/

MTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรมศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มีความสามารถในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
2. การออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความสามารถในการใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะกับงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านการจัดกาทรัพยากร/ของเสีย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนกาผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบ วิจัยเพื่อเลือกใช้ ผลิต และจัดการวัสดุให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

MTEC  1 30/04/2016

นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : เคมีอินทรีย์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ในงานวิจัยด้านเคมีอนินทรีย์ หรือวัสดุศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงงานวิจัยตามแผนของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว
2. ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

NANOTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / หน่วยวิจัยโพลิเมอร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด เศรษฐศาสตร์ และมีพื้นฐานความรู้ (background) ด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : Project Manager / Project or Product Development / การวิเคราะห์ตลาด

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การนำเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์
2. การเจรจาต่อรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปปฏิบัติการ เช่น Business Model , Product Strategy, Brand Strategy, Communication Plan
2. วิเคราะห์ ข้อมูล market /กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า / ต้นทุน / การเงิน / เทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด / แผนปฏิบัติการ / Commercialization
3. สร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้า
4. เจรจาต่อรองเชิงกลยุทธฺกับกลุ่มลูกค้า เพื่อนำเสนอข้อมูล/ บริการผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีแก่ลูกค้า
5. บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ Giga Impact Initiative (GII) Project ทำงานร่วมกับทีมด้านธุรกิจ และทีมวิจัยภายใต้โครงการ GII (นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ฯ) รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายใน สวทช. (TLO , IP) และหน่วยงานภายนอกเพื่อผลักดันผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ และมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง

:/

MTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ไฟฟ้า
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารอาคาร, การพัฒนาโครงการวิศวกรรม, พัฒนาระบบบริการขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และ MS Office ได้
2. มีความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดูแลงานระบบประกอบอาคารสถานที่ งานระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ต งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาระบบให้บริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในเชิงการให้บริการและต้นทุนที่ดีขึ้น

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานบริหารหลักสูตรฝึกอบรม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การออกแบบ พัฒนา ประสานงาน การบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม / การจัดการ / หลักการธุรกิจ / หลักการตลาด
2. ความรู้ในลักษณะงาน / ธุรกิจของ สวทช.
3. ความรู้ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการที่เกี่ยวข้อง
4. ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการโครงการ / หลักสูตรฝึกอบรม
5. ทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
6. ทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ / รายงาน และ การเขียนจดหมายราชการ
7. ทักษะกรนำเสนอและถ่ายทอด / การเจรจาต่อรอง
8. ทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมืออาชีพ / พิธีกร
9. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงาน/ดูแลลูกค้า ตอบข้อซักถามข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตร การลงทะเบียนอบรม การจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนประสานงานการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
2. บริหารจัดการงานฝึกอบรม ได้แก่ การยืนยันการจัดอบรม ติดต่อวิทยากร เตรียมเอกสาร ห้องอบรม ที่จอดรถ แบบประเมินผล การจัดทำรายงานสรุปผลและงบประมาณ ประสานงานและดูแลการจัดเลี้ยงอาหารว่างและอาหารกลางวัน
3. บริหารงานฐานข้อมูลลูกค้า ระบบรับลงทะเบียน พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. ให้คำแนะนำลูกค้าทั้งในเชิงข้อมูลของสถาบันฯ ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเข้ารับการอบรม
5. ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยากร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการทำตลาดในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรร
7. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ สถานการณ์เศรษฐกิจ เพื่อวางแผนในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาใช้บริการฝึกอบรมของสถาบัน
8. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูล / ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการดำเนินงาน ในฐานะผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
2. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9000
3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
4. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตนเองได้
5. มีจริยธรรมในการทำงานการรักษาความลับลูกค้า
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft office การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
7. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และ สุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน จัดทำรายงานผลและควบคุมคุณภาพโครงการ
2. ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ
4. สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบ รายงานผู้บังคับบัญชา
5. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง

:/

TMC  1 01/05/2016

ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการบริหารทีมงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. บริหารจัดการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4. บริหารและจัดการทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม สาขาฟิสิกส์, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมควบคุม
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี (สามารถแสดงผลการทดสอบตามมาตรฐานสากล)
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ excel ได้
3. มีความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หรือการเขียนคำขอสิทธิบัตร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร และ ร่างคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม
2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครอง
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์ บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : ติดต่อประสานงาน และ การบริหารงานทั่วไป

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. งานสารบรรณ งานด้านพัสดุ งานด้านฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานฝึกอบรม
2. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายและการควบคุมงบประมาณของโครงการฝึกอบรม ค่าสาธารณูปโภค การส่งไปรษณีย์ การเบิกและจัดเก็บสต็อกของฝึกอบรม การจัดทำเอกสารอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
3. การจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมและรายงานด้านการบริหารงานทั่วไป

:/

TMC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผล

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อักษรศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน ในระดับดี
2. มีความรู้ด้านธุรกิจ / หลักการตลาด
3. ความสามารถในการเขียนบทความ และหรือจัดทำสื่อ
4. ทักษะการจัดทำรายงาน ทำฐานข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ/โครงการที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำานเป็นทีมได้ดี
7. สามารถริเริ่มงานและทำงานด้วยตัวเองได้
8. มีความรู้ด้าน IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
9. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น โปรแกรม MS Office ความสามารถในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
10. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า พันธมิตร เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาด การเงิน ธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม
3. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานพันธมิตร
4. พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าและพันธมิตรของหน่วยงานและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาและสร้างช่องทางเพื่อการดำเนินงานทางการตลาดของฝ่าย
6. จัดทำข้อมูลสำหรับสื่อเผยแพร่ เช่น สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ นิทรรศการ คำกล่าวของผู้บริหาร และอื่นๆ
7. ประสานงานและดำเนนิการให้ข้อมูลและบริการเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกำกับดูแล
8. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อักษรศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : งานประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในระดับกลาง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม
4. มีความรู้ ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฎิบัติ / แนวปฎิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. มีทักษะด้านระบบคอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ติดต่อนัดหมายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุม รับผิดชอบงานด้านเอกสารลงรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
3. รับผิดชอบดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร
5. ริเริ่ม พัฒนา และปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อการบริหารงานถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงาน

:/

CO  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ, พันธุศาสตร์ด้านพืช, พันธุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : วิเคราะห์โครงการ ด้านเกษตรศาสตร์,วิทยาศาสตร์(พืช)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2. มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสือค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
2. รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมในโครงการวิจัยด้านพืช ร่วมกับผู้จัดการและผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ
3. จัดเตรียมการประชุมหารือ สัมมนาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รับผิดชอบการวางแผนปฎิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีวัดความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ประสบกรณ์ด้านการดูแล Corporate Sales และ Key Account
2. มีทักษะด้าน Professional Presentation & Negotiation
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟังพูดอ่านเขียน ในระดับดี
4. ทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Customer Portfolio Analysis : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์ การเข้าถึงการตอบสนองความต้องการเพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการพื้นที่เช่าใน อุทยานวิทยาศาสตร์ และมีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงในอนาคต
2. Integrate internal and external networks to create and deliver value to targeted customers : เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน พันธมิตรภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าไปยังผู้เช่า/ลูกค้าเป้าหมาย
3. R&D Coordination : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการโดยการประสานงานเชื่อมโยงและผลัก ดันระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่า ผู้เช่ากับนักวิจัย สวทช. หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนา
4. Non R&D Coordination and Technical Service Facilitation : เป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ในการใช้บริการต่างๆ ของ สวทช. เช่น ITAP, CD, RDC, STKS และบริการวิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ(อาทิ BOI, อย.) และหน่วยงานภาคเอกชนทีมีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้เช่า
5. Manage Customer is Style : วิเคราะห์งานผู้เช่าและตอบสนองความต้องการ โดยการประสานงานให้ผู้เช่าสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมด้านการวิจัยใน อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากลไกการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยเชิงอุตสาหกรรมนอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ strengthen relationship กับเครื่อข่าย
6. Create Credibility, Build Strong Lasting Client Relationship and Earn Client is Trust : สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับผู้เช่าอย่างยั่งยืน

:/

TMC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ฝ่ายบริหารอาคารและบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยาด้านพืช วิศวกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : การผลิตพืชในระบบโรงเรือน นวัตกรรมการผลิตพืขในโรงเรือน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้หลากหลายทางเทคนิคทางด้านการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตพืช
2. มีความรู้ด้าน IT และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. ความรู้การวางแผน ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงเรือนระดับกลาง
4. ทักษะภาษาอังกฤษระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนและควบคุมการใช้งานในโรงเรือนทดลอง และให้บริการพื้นที่ภายในโรงเรือนสำหรับงานวิจัย ทดสอบและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
2. จัดเตรียม/ควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีความซับซ้อน สำหรับใช้ในโรงเรือนทดลอง รวมทั้งอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้พร้อมสำหรับการวิจัยและให้เป็นไป มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้งานและคู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร ภายในโรงเรือนทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของนักวิจัย
4. บริหารจัดการ ดูแล รักษาอุปกรณ์ /เครื่องมือ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและการสอบเทียบตามมาตรฐาน
5. ให้คำปรึกษาเฉพาะทางเบื้องต้นในเทคนิคการผลิตพืชในโรงเรือน การตั้งค่าควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานภายในโรงเรือนตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแก่นักวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
7. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริการ/การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. บันทึกข้อมูลและรวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอต่อคณะทำงานโรงเรือน และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิจัยนโยบาย / งานวิจัยนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : Technology Management
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Policy research, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : ประสบการณ์ 5 ปี สำหรับปริญญาโท และ 1-2 ปี สำหรับปริญญาเอกด้าน 1.การเขียนแผนเชิงวิชาการหรือเอกสาร ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ หรือกลยุทธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.การทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องในสาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) และความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและทำข้อสรุปที่สามารถสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆที่ถูกต้อง ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การค้นคว้า รวบรวม ทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เขียนเรียบเรียงเอกสาร เช่นสถานภาพ แนวโน้มการพัฒนาด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด กฎระเบียบด้านเทคนิคและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่าง ประเทศ/นานาชาติ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอนโยบาย/มาตรการ/กลยุทธ์ สร้างความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศและ/หรือ ศช.
2. จัดการประชุม จัดเตรียมเอกสาร บันทึก สรุปผลการประชุม/เสวนา และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณของโครงการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อส่งมอบผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. มีส่วนร่วมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานของทีมงาน ผ่านสื่อวิชาการต่างๆ เช่น บทความเชิงวิชาการ หนังสือ และการนำเสนอในการประชุมวิชาการในประเทศ

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายประสานงานหน่วยวิจัย

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : ชีวเคมี
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารจัดการโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎ ระเบียบต่างๆ โดยประสานกับหน่วยงานในที่รับผิดชอบ
2. จัดทำกลไกการพิจารณาโครงการที่เข้าขอบข่ายต้องขออนุมัติการทำงาน รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อพิจารณาโครงการ
3. จัดทำกลไกบริหารจัดการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
4. จัดทำระบบการติดตามโครงการวิจัยที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. กฎระเบียบต่างๆ
5. จัดทำเอกสาร แนวทาง วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
6. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสื่อสารให้บุคลากรวิจัยทราบ

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

วิศวกร / งานบริการเครื่องมือ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า/ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การ ดูแล การซ่อมบำรุง การสอบเทียบ การวางแผนการใช้งาน การดูแลการติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการควบคุมการดูแลการจ้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนบำรุงรักษาและบำรุงรักษาเบื้องต้น (รวมทั้งประสานกับผู้รับผิดชอบเครื่องมือเฉพาะในห้องปฏิบัติการ) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Preventive Maintenance) ของหน่วยวิจัยกลางของศูนย์ฯ ทุกรายการ ทั้งที่เป็นเครื่องที่รับผิดชอบดูแลเองและของห้องปฏิบัติการวิจัยทุกห้อง รวมทั้งประสานการบำรุงรักษากับ vendor ที่มีสัญญาในการบำรุงรักษาเครื่องมือทุกรายการด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์มีความพร้อมในการให้บริการและทำงานวิจัยได้ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
2. บันทึกประวัติการซ่อมแซม การบำรุงรักษา และการวิเคราะห์จัดทำรายงานผลประจำปี ทำหน้าที่ดูแลการบันทึกประวัติของเครื่องแต่ละเครื่องให้ครบถ้วน ทั้งการซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครอบคลุมสาเหตุที่เกิดและเสนอแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหา ที่ดำเนินการไปแล้วหรือควรดำเนินการ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง หัวหน้าห้องแลปเจ้าของเครื่องมือ และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เพือทราบและตัดสินใจ
3. การวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครื่องมือ วางแผนการใช้งานเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. วางแผนและจัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. ประสานงาน/ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ รวมถึงการดูแลสภาพให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้งในสถานที่ของ ศูนย์ฯ
6. ภารกิจอื่นๆ ตามที่มอบหมายเกี่ยวกับการดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

:/

NANOTEC  1 25/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : การออกแบบระบบควบคุมหรือการเขียนโปรแกรมควบคุม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น C# และด้านการเขึยนโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ รวมทั้งการออกแบบ / จัดสร้าง / พัฒนาวงจรไฟฟ้า
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำโครงงานหุ่นยนต์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Embedded System ของระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โดยระบบควบคุมควรสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อตอบสนองได้ถูกต้องตาม ความต้องการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

:/

NECTEC  1 30/04/2016
  NECTEC  1 30/04/2016

นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนหน่วยวิจัย และเทคโนโลยีฐาน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิจัยพัฒนา การบริหารโครงงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ใช้โปรแกรม MS Office และคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนการดำเนิน ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้กับหน่วยปฏิบัติการวิจัยได้ดำเนินการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยเครือข่าย เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน และสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยเครือข่ายของ ศน. ให้เป็นพันธมิตรที่ดีในการดำเนินงานกับ ศน. และผลักดัน ให้สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหรือการนำไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นไปตามนาโนเทคโนโลยีโรดแมพ ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน
3. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้ โปรแกรมเทคโนโลยีฐานของ ศน. และจัดทำรายงานไตรมาสของโปรแกรม และบริหารจัดการโปรแกรมเทคโนโนโลยีฐานให้ บรรลุตามเป้าหมาย
4. วิเคราะห์ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และสนับสนุน โครงการวิจัย ภายใต้ โปรแกรม Flagship ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

:/

NANOTEC  1 24/04/2016

วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 2 ปี
ด้าน : ด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามการออกแบบ แบบสถาปัตยกรรมการบริการ (Service-oriented architecture -SOA)
2. สามารถพัฒาชุดคำสั่งหรือโปรแกรมเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตามรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST โดยใช้ภาษา JAVA
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Data Integration เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล เช่น Pentaho ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และเซอร์วิสการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานโดยรูปแบบการรับส่งข้อมูลแบบ SOAP และ REST
2. ร่วมทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบงานที่พัฒนาโดยใช้ภาษา JAVA และโปรแกรม Pentaho
3. สามารถอธิบาย เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.
4. สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคที่เกิดจากการพัฒนาระบบ หรือชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เช่น การใช้งานระบบ การดูแลแก้ไขระบบ รวมทั้งผลการทดสอบระบบ
5. ร่วมกับทีมในการเรียนรู้่และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์

:/

NECTEC  1 30/04/2016

ผู้ประสานงาน / งานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : การประสานงาน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การประสานงาน ติดต่อสื่อสารทางด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่รู้จักระหว่าง ศน. และองค์กร/พันธมิตรที่สำคัญ (Strategic Partnership)
2. การสนับสนุนติดตามข้อมูลของกิจกรรม/ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของ ศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
3. การรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลกิจกรรมและการดำเนินงานของ ศน. กับ Stakeholder เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

:/

NANOTEC  1 24/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Bioinformatics
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : database and bioinformatics

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. Knowledge on relational database(MySQL,PostgreSQL and MS access,setting up IT infrastructure,web application management

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. Installing and upgrading the databse server and application tools.
2. Allocating system storage and planing future storage requirements for the database systems.
3. Enrolling users and maintaining system security
4. Controlling and monitoring user access to the database.
5. Planing for backup and recovery of database information.
6. Backing up and restoring databases
7. Generating various reports by querying from database as per need

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การวิเคราะห์จัดทำแผนและผลงานการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร
2. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการทางด้านการเกษตร
3. การบริหารจัดการหน่วยวิจัย
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 7 ปี
ด้าน : การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based และ Mobile Platform

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ทางด้าน PHP (Laravel Framework) Java script , MySQL, Arduino, Andriod App

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
2. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนซอฟต์แวร์แสดงผลวิเคราะห์ทาง Web ในโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ LogisMate
3. ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Web-based Application โดยใช้ PHP เชื่อมกับฐานข้อมูลและอุปกรณ์ Smartphone ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ ของคนไทย
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสุขภาพของประเทศโดย ใช้แนวคิด NoSQL เช่น MongoDB HBase ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
5. ร่วมออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ Smartphone สำหรับเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและ web ในโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุขตลอดช่วงอายุ คนไทย
6. พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้าน IOT โดยใช้เทคโนโลยี เช่น Arduino เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน
7. ร่วมสร้างผลงานทางด้าน 3P2I เช่น การเขียนรายงานต้นแบบ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจดสิทธิบัตร และการเขียนบทความวิชาการระดับนานาชาติ จากการร่วมสร้างผลงานในโครงการต่างๆ

:/

NECTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี-การเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบ ,บัญชี, การเงิน, การจัดการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้าน IT
2. มีทักษะภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Finance, Ooeration ,Performance รวมถึงประเมินการบริหารความเสี่ยงภายใน สวทช.
2. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบตามแผนที่กำหนด รวมถึงประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

:/

CO

 

1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : งาน วิจัยด้านการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและเทคนิคทางอิมมูโนวิทยาหากมี ประสบการณ์ด้านเทคนิคทางชีวโมเลกุล และ/หรือเทคนิคทางจุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี
2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
4. เทคนิคทางจุลชีววิทยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี(Hybridoma technology)และโพลีโคลนอลแอนติบอดี
2. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา (ELISA,Western blot analysis)
3. การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล (PCR, RT-PCR,gene cloning,DNA sequencing)
4. การทดลองที่ใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา (Microbiological culturing)

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : สังคม
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารงานบุคคล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
2. มีความรู้และความเข้าใจในระดับที่สามารถจัดระบบด้านการบริหารงานบุคคลได้
3. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ EXCEL อยู่ในระดับดี-ดีมาก
5. เป็นไปตาม Role Profile ของกลุ่มตำแหน่ง 6071 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบกระบวนการเลื่อนตำแหน่ง ทั้งการประเมินผลงานวิชาการและไม่ประเมินผลงานวิชาการ
2. รวบรวม สรุปจัดทำ HR Report และข้อมูล Movement ของบุคลากรทุกมิติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
3. รับผิดชอบเรื่องแผน งบประมาณ KPI ,Productivity,Process Improvement, SLA,และ ISO ของฝ่าย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : อาชีวอนามัยลแะความปลอดภัย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏ คำสั่ง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่ และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

NECTEC  1 30/04/2016

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีเทคนิคในการวิเคราะห์ ความรู้ด้านระบบ IT ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน Compliance,Financial,Operation,Performance
2. วิเคราะห์ปัญหาและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจและให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4. จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / งานพัฒนาบุคลากร

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ สวทช.
2. ความรู้ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
3. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Competency / ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management)/การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ/หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและบุคลากรสัมพันธ์/การวางแผน ทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planing)
5. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับและดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือได้
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บันทึกข้อมูล จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆในระบบที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคลในหน้าที่รับ ผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และแนวข้อปฏิบัติในการบริหารบุคคล
5. วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคลในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารและนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ริเริ่มและเสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
8. เสนอแนะและให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือ/ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
9. รายงานและสรุปค่าใช้จ่ายในการบริการทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบ
10. อธิบายและให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการในหน้าที่ีที่รับผิดชอบ

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05)

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บัญชีหรือการเงิน
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน,โปรแกรม Open Office
2. หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำเอกสาร รวมทั้งบันทึกรายการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง
2. ปิดภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
3. จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายประจำวัน และจัดทำรายงานต่างๆที่รับผิดชอบ
4. ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนทางการเงินและบัญชีแก่บุคลากร/ หน่วยงานต่างๆ
5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
6. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

CO  1 01/05/2016

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 32 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Industrial Hygiene and Safety
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ด้านการจัดการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในงานที่เกี่ยวข้อง การทำแผนกรณีฉุกเฉิน การใช้งานระบบ IT ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งผู้รับเหมาและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ คำสั่ง และมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการใช้และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / ระบบต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการจัดการของเสียอันตรายจากระบวนการปฏิบัติงาน
5. เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. วิเคราะห์และจัดทำแผนการประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. จัดทำสื่อ / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดทำป้ายเกี่ยวกับ Safety ต่างๆ
8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผู้เช่าพื้นที่และผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9. ประสานงานและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

:/

NECTEC  1 30/04/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 3.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Engineering / Biomedical Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถเขียนภาษา Java หรือ C++ ได้ ถ้ามีความรู้ด้าน Medical Imaging หรือ Image Processing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวางและลดสัญญาณรบกวนบน CPU และ GPU
2. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับตัวตรวจรับรังสี
3. ร่วมจัดทำมาตรฐาน ISO 13485 สำหรับเครื่องต่างๆ ที่ Lab ได้พัฒนา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

:/

NECTEC  1 30/04/2016

นักวิเคราะห์ / งานบริหารทุนภายนอก

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ การประสานงานและการสื่อสาร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น จัดทำรายงานต่างได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรปผล/ข้อเสนอแนะได้
3. มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ฟัง พูด อ่าน เขียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บริหารโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม ได้แก่การดำเนินงานตามแผนของโครงการ กิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก การทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงาน การจัดเครียมการนำเสนอ เป็นต้น
2. การค้นคว้ารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหาร/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนมีคุณภาพ
3. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงาน

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
วันที่ประกาศ 04/12/2015

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.7
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความสามารถในการเขียนภาษา Java Script, HTML5 หรือ Python ได้เป็นอย่างดี
2. มีความรู้พื้นฐานหรือทักษะทางด้าน GIS
3. มีความสนใจในงานการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Date Analytics)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. สามารถร่วมปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอทีเพื่อการเกษตร
2. สามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล GIS
3. สามารถเขียนและนำเสนอผลงานวิจัย

:/

NECTEC  1 30/04/2016

วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์

วิศวกร/งานระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ 03/02/2015

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่อแม่ข่าย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย รวมทั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
3. วิเคราะห์หาสาเหตุ (root cause) และแก้ไขปัญหาเชิลึกที่เกิดขึ้น ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย
4. จัดทำ User Account และกำหนด User Authorization ตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
5. จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
6. ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูล รวมทั้งดำเนินการกู้ข้อมูล
7. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่องโหว่ของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย (Vulnerability/Patch Management) รวมทั้งรายงานผลการเฝ้าระวัง ทดสอบช่องโหว่ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย

:/

BIOTEC  1 01/05/2016

ตำแหน่ง: หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

Details

Date:
19 ตุลาคม
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34227/

Venue

สวทช.
สวทช. Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com