Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สอบท้องถิ่น

5 พฤศจิกายน 2016 - 25 พฤศจิกายน 2016

“สอบท้องถิ่น – |อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมร่วมกันทั้ง 3 คณะ ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวาระที่ 3.2 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.” โดยตามข้อมูลในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทรในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ จะลงรายละเอียดให้อีกครั้ง) โดยแบ่งเป็น

1. ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา

2. ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตราตำแหน่ง: อปท.ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน รวม 3,415 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
5 พฤศจิกายน 2016
End:
25 พฤศจิกายน 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/36423/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2559 |ผู้ช่วย (นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างโยธา,ครู)

สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างอยู่ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 33 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19(1), (2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • 1.1 สังกัดองค์การบริาหรส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา

  • 1.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
   • (2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองแผนและงบประมาณ)
   • (3) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดช่าง)
  • 1.1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

   • (1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองคลัง)
  • 1.1.3 พนักงานจ้างทั่วไป

   • (1) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง)
   • (2) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง และสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 • 1.2 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

  • 1.2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    • 2) วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
   • (2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.2.2 พนักงานจ้างทั่วไป

   • (1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
 • 1.3 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

  • 1.3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
    • 2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    • 3) วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • 1.3.2 พนักงานจ้างทั่วไป

   • (1) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา
 • 1.4 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) จำนวน 1 ตำแหน่ง 11 อัตรา

  • 1.4.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

   • (1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู

    • 1) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
    • 2) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
    • 3) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    • 4) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    • 5) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    • 6) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
    • 7) วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วย (นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นายช่างโยธา,ครู)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
12 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36096/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น – |เตรียมเปิดสอบ 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

..กสถ.จะดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น..
.เมื่อ วานนี้(5 ก.ย.59)คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ดังนี้

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

.1.พิจารณาเรื่อง ตำแหน่งและอัตราว่าง ที่จะเปิดสอบ
ปรากฎว่ามีตำแหน่งที่จะดำเนินการเปิดสอบในขณะนี้ ในตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ รวมทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา
และ ที่ประชุมเห็นชอบเปิดโอกาสให้ อปท.ร้องขอต่อ กสถ.ให้ดำเนินการสอบแข่งขันและยืนยันที่ร้องขอมาแล้ว จนถึงปลายเดือนกันยายน 59 นี้ อปท.ใดที่มีตำแหน่งว่างสามารถดำเนินการร้องขอมาได้ในขณะนี้ครับ

.2.พิจารณาเรื่อง แผนดำเนินการสอบแข่งขัน
ที่ ประชุมเห็นชอบตามแผนดำเนินการ คือ ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่กันยายนและสิ้นสุดการจนถึงการประกาศผลการสอบแข่ง ขันและปฐมนิเทศน์ข้าราชการบรรจุใหม่ในเดือน ก.พ.60

.3.พิจารณาเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกรรมการ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 5 คณะ คือ
-คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
-คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
-คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต
-คณะอนุกรรมการการเงิน
-คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

.4.พิจารณาเรื่อง คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ มาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
ที่ ประชุมเห็นชอบคัดมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 12 แห่ง เพื่อทำหนังสือเชิญมาเสนอเงื่อนไขและความพร้อมในการเข้ามาเป็นผู้ออกข้อสอบ และดำเนินการสอบแข่งขันต่อไป

.5.พิจารณาเรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการสอบแข่งขัน
ที่ ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณในการดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวนเงินเท่ากับการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.เมื่อครั้งที่ผ่านมา คือ ปี 56

**อปท ใดที่มีกรอบตำแหน่งว่างและไม่ได้ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันให้และไม่ดำเนินการสรรหาบุคคลลงสู่ตำแหน่งตามอำนาจ ที่มี หากกรอบตำแหน่งว่างครบ 1 ปี ที่ประชุม กสถ.มีความเห็นเสนอให้ยุบกรอบอัตราตำแหน่งที่ว่าง ส่วนตำแหน่งอะไรบ้างที่เสนอให้ยุบเมื่อว่างครบ 1 ปีติดตามรายละเอียดอีกครั้งครับ**

พี่น้องชาวท้องถิ่นท่านใดที่เป็น พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เตรียมพร้อมครับ และใครมีญาติเพื่อนพ้องน้องพี่เตรียมตัวแต่เนิ่นๆครับ เพราะการดำเนินการสอบของ กสถ.นั้น คนที่จะผ่านได้ต้องคนที่มีคุณภาพเท่านั้น ดูได้จากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ในปี 56 มีผู้สมัครสอบ 5 แสนกว่าคน แต่มีผู้สอบผ่าน 4 พันกว่าคน และทุกคนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหมด
คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง?

ด้วยความเคารพ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ปธ.สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
กรรมการ กสถ.
6 / 9 / 59

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบ 63 ตำแหน่ง 3,273 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
20 กันยายน 2016
End:
10 ตุลาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/36039/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ย. -26 ก.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
12 กันยายน 2016
End:
26 กันยายน 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/36004/

Venue

อบจ.สงขลา
อบจ.สงขลา สงขลา Thailand + Google Map
Website:
<a

“สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -23 ส.ค. 2559 |12 ตำแหน่ง 17 อัตรา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 12 ตำแหน่ง 17 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 10,000-13,285
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลราไวย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลตำบลราไวย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
15 สิงหาคม 2016
End:
23 สิงหาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/35727/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลสุเทพ เปิดรับสมัครสอบ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2559 |ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,ฯลฯ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น เทศบาลสุเทพ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,000-11,400
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลสุเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลสุเทพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
4 สิงหาคม 2016
End:
15 สิงหาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/35681/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ 8 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,อื่นๆ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
1 สิงหาคม 2016
End:
11 สิงหาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/35684/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ 28 เม.ย. -31 พ.ค. 2559 |รวม 129 อัตราหลายตำแหน่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: รวม 129 อัตราหลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
อัตราว่าง: 129
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
28 เมษายน 2016
End:
31 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/34414/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ 26 เม.ย. -15 พ.ค. 2559 |20 อัตรา ผู้ช่วยครู

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 20 อัตรา ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบจ.กระบี่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
26 เมษายน 2016
End:
15 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34312/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบต.นามะตูม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย 19 เม.ย. -10 พ.ค. 2559 |ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบต.นามะตูม เปิดรับสมัครสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รับโอน / ย้าย พนักงาน อปท. 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองคลัง / อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา / อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ / ชำนาญการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
038-466633 ต่อ 12
www.namatoom.go.th

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย สอบท้องถิ่น อบต.นามะตูม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
19 เมษายน 2016
End:
10 พฤษภาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/34309/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบต.จันทึก เปิดรับสมัครสอบ 11 มี.ค. -22 มี.ค. 2559 |ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ดูแลเด็ก,คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบต.จันทึก เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ดูแลเด็ก,คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,000-11,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.จันทึก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.จันทึก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
11 มีนาคม 2016
End:
22 มีนาคม 2016
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/34050/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา เปิดรับสมัครสอบ 15 ก.พ. -25 ก.พ. 2559 |ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ฐรายได้,พนักงานผลิตน้ำประปา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็ฐรายได้,พนักงานผลิตน้ำประปา
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 10,000-11,400
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบต.บ้านนา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

อบต.บ้านนา
อบต.บ้านนา สุราษฎร์ธานี Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบ 10 ก.พ. -18 ก.พ. 2559 |ผู้ช่วยครู

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ม.ค. -15 ก.พ. 2559 |สอบเปลี่ยนสายงาน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: สอบเปลี่ยนสายงาน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Venue

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พัทลุง Thailand + Google Map

“สอบท้องถิ่น อบต.หาดทรายขาว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้- |นายช่างโยธา

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบท้องถิ่น อบต.หาดทรายขาว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.หาดทรายขาว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Date:
20 มีนาคม
Event Category:
Website:
https://iqepi.com/35256/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map