Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1 พฤศจิกายน 2016 - 14 พฤศจิกายน 2016

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -14 พ.ย. 2559 |พนักงานบริหารงานทั่วไป 3

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
สอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : 1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

– สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ (ไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านปฏิบัติการ
– ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายโฆษณา ฉาก เวที สื่อสิ่งพิมพ์ ดูแลและจัดเก็บรวมทั้งซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
– ให้คำแนะนำ ออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการ ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับ และนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบปฏิบัติ
1. การออกแบบสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ วารสาร ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผนผัง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
2. การออกแบบ infographics ตัวอักษร เขียนภาพ และถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูประบบ DLSR
3. การออกแบบเวที และตกแต่งสถานที่บริเวณงานนิทรรศการ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 พ.ค. -27 พ.ค. 2559 |นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -1 มิ.ย. 2559 |เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
๖.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
๗.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
๒.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
-ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๓.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
๔.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
๕.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักไวยกรณ์ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ ในระดับเบื้องต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |พนักงานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -19 ก.พ. 2559 |เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ งา1นด้านธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือทางอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อช่วยปฏิบัติงานพิมพ์และงานบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ งานด้านธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึก งานทะเบียนเอกสาร และ งานบริหารทั่วไป ของส่วนราชการภายใน ติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ม.ค. -12 ก.พ. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางสถิติ ทางโลจิสติกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมข้อมุลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
4.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ทักษะ/สมรรถนะ : การสรุปและการวิเคราะห์

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางสถิติ1ทางโลจิสติกส์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมข้อมุลสถิติ และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมตลอดทั้งกฎหมายต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการ วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและใช้ประกอบการพิจารณาทำแผนวิจัยให้สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.ความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และความรู้ทั่วไป
4.บทบาทและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ทักษะ/สมรรถนะ : การสรุปและการวิเคราะห์

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.พ. 2559
สอบวันที่: 1 ม.ค. 2513
ประกาศผลสอบ: 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ไม่กำหนด |เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

4.1 คำสั่งเกี่ยวกับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ 19 มิ.ย. 57
คำสั่ง คสช. ที่ 109/2557 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 ก.ค. 57
คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 12 ก.พ. 58
คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 เม.ย. 58
คำสั่ง คสช. ที่ 5/2558 แต่งตั้งรองประธานและกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เม.ย. 58

 

4.2 การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 19 ม.ค. 58
ประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 24 เม.ย. 58

 

4.3 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 พ.ค. 58

 

4.4 การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 1 ธ.ค. 57
ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 3/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 23 เม.ย. 58
ประกาศ ศก. ที่ 154/2558 การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 ก.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 ส.ค. 58
ประกาศ สรรพากร ฉ.262 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 ต.ค. 58
พรก.ลดอัตรารัษฎากร ฉ.591 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 591) พ.ศ. 2558 9 ก.ย. 58
คำสั่งเลขที่ EXIM BANK สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ธันวาคม 2558
ประกาศ กกท. ที่ 11/2558 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 12/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 15/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 18/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 19/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 1-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 2-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 3-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 4-2559 4แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ม.ค.59

ตำแหน่ง: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


ฝากประชาสัมพันธ์

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone:
0-2282-9144