Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

25 กรกฎาคม 2017 - 1 สิงหาคม 2017

“สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -1 ส.ค. 2560

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
2) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
3) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
4) จัดทำรายงานการเงินและบัญชี
5) การพิจารณาและความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี
6) ร่างบันทึกและแจ้งทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
7) การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
8) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
9) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ในด้านหลักวิชาการเงินและบัญชีแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word Excel, Power Point การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
1) มีความรู้ในด้านหลักวิชาการเงินและบัญชีแก่การปฏิบัติในหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
25 กรกฎาคม 2017
End:
1 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40298/

Venue

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map

“สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -1 ส.ค. 2560

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจการเกษตรหรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานวิชาการและการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
1)ช่วย ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมแนะนำ การดำเนินการด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ สหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
2)ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การควบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๓)ร่วมในการวางแผน พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์การดำเนินงาน และจัดทำแผน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๔)ช่วยศึกษาวิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียกการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแนว ทางการป้องกันแก้ไข
๕)ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
๖)รวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
๗)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1) มีความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ทดสอบความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word Excel, Power Point การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์
วิธีการประเมิน : สอบปฏบัติ

– สมรรถนะ
1) มีความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 2) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 7) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงรวมใจ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้สมัครที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละสมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียน มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนทดสอบคอมพิวเตอร์เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
25 กรกฎาคม 2017
End:
1 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40296/

Venue

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map