Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

11 สิงหาคม 2017 - 1 กันยายน 2017

“สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ส.ค. -1 ก.ย. 2560

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ตลอดจนพิจารณายกร่างและแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนการ
ดำเนินงานของสำนักงาน
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
การตรวจสอบแก้ไขและการพิจารณายกร่างสัญญาต่างๆ
3) เสนอแนะให้ความเห็น และให้คำปรึกษาหรือตอบข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคำสั่งต่างๆ ของสำนักงานที่มีปัญหาในการตีความ
หรือการบังคับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน
มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องและชัดเจน
4) เข้าร่วมประชุมหรือหารือกับหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในการชี้แจงกฎหมาย
ในการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงาน
5) เป็นกรรมการหรือผู้แทนกลุ่มกฎหมายในคณะทำงาน/คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
1)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
1.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหนี้สาธารณะ
1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการบริหารจัดการการคลังภาครัฐ
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
3) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
11 สิงหาคม 2017
End:
1 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40742/

Venue

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ Thailand + Google Map