Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

13 มิถุนายน 2016 - 17 มิถุนายน 2016

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดูแลระรบบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 2. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย 4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน 4. ประวัติการศึกษาและการทำงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 มิถุนายน 2016
End:
17 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34917/

Venue

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |นักวิชาการมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประสานและจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เช่น การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) รวมทั้งการประสานกับกลุ่มต่างๆ
2. ปฏิบัติงานสืบค้น ค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและการตรวจประเมินตามมาตรฐานระหว่างประเทศหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน
3. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการประชุม อบรม สัมมนา รวบรวมผลการดำเนินงานข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เป็นหมวดหมู่สำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพและการตรวจประเมิน
4. ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาหน่วยรับรอง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและช่วยปฏิบัติงานเลขานุการประชุมต่างๆ เช่น การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
7. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร 2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองและการรับรองระบบงาน 3. พ.ร.บ.มาตรฐานสิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร/ด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 มิถุนายน 2016
End:
17 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34916/

Venue

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษาวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการวางแผนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ ของสำนักงาน 2. การบริหารองค์กรภาครัฐ 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. การจัดทำยุทธศาสตร์แผนและโครงการ 5. การบริหารจัดการโครงการ 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ 2. มนุษยสัมพันธ์ 3. ทัศนคติต่อสังคม และหน่วยงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 มิถุนายน 2016
End:
17 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34895/

Venue

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map