Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

5 สิงหาคม 2016 - 31 สิงหาคม 2016

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 5 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางงานบริหารงานบุคคล (HRIS) การเบิกจ่ายสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามนโยบายที่กำหนด รวมถึง ติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใสตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

Job Responsibilities:

จัดทำข้อมูลและสถิติการเข้างานของเจ้าหน้าที่ (ขาดงาน, ลางาน, มาสาย, กลับก่อนเวลา) ให้มีความถูกต้อง และติดตามให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน

ดูแลระบบ HRIS ของสำนักงาน

ดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ อาทิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน

จัดทำทะเบียนประวัติ ข้อมูล และสถิติของเจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ

Job Qualifications

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 0-2 ปี

ความรู้เรื่องระบบการจ่ายค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบุคคล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) EGA

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
E-Mail:recruit@ega.or.th Website : www.ega.or.th

Enabling Complete & Secure e-Government

EGA – Digital Government

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
5 สิงหาคม 2016
End:
31 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35625/

Venue

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 10 ก.ค. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส,นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส,วิศวกร,วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting)
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่อื่นเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ และบริหาร
 • มีทักษะด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ
 • ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการ
 • วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการในเชิงเทคนิค รวมถึง การใช้งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบบริการให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

วิศวกร 1 (Engineer Staff 1-Application Development)
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Java, PHP, ASP.Net
 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา Windows server, SQL server, Oracle
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม และติดตั้งระบบได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
 • บำรุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับส่วนจัดการคุณภาพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถตอบสอนงความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างยั่งยืน
 • ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น หรือรายละเอียดด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Senior Risk Analyst Officer/นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส
Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

 • รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
 • จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
 • สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด


Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit)

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

 • ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
 • ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process)
 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


Job Qualifications:

คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit

มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบทั้ง 3 ข้อ

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 • มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
 • ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและสำนักงานพิจารณา

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
E-Mail:recruit@ega.or.th Website : www.ega.or.th
Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Government

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส,นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส,วิศวกร,วิศวกรที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
10 กรกฎาคม 2016
End:
31 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35278/

Venue

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 9 มิ.ย. -31 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

Senior Risk Analyst Officer/นักวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (IT Audit)
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit Process)
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

คุณสมบัติขั้นต่ำที่ผู้สมัครต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือ การตรวจสอบภายนอก (External Audit) อย่างน้อย 3-7 ปี
มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit
มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบทั้ง 3 ข้อ

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณา

มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการและสำนักงานพิจารณา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กรอาวุโส

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities

รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานของสำนักงานกับ แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อนามาพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้กับหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานของสำนักงาน ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน IT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001, ฯลฯ และ/ หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรตามระบบมาตรฐานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน

Job Responsibilities

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีมาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
วิเคราะห์การดำเนินงานให้สำนักงานอยู่ในขอบเขตการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001, ISO/ IEC20000, ISO/ IEC27001 หรือระบบมาตรฐานด้าน IT Services ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงาน และระบบเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 20000 หรือ ISO/IEC 27001 หรือ ระบบมาตรฐานด้าน ITและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสำนักงาน
สนับสนุนการจัดทำนโยบายในการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดแผนรองรับและแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้น
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
ติดต่อประสานงานกับพนักงานและบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล หรือสอดคล้องกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพระบบด้าน IT Services
ประสบการณ์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นอย่างดี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี


เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุอาวุโส
Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง และงานพัสดครุภัณฑ์ภายในสำนักงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงความต้องการของสำนักงานฯ
ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลาและความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
ประเมินคุณภาพ และความสามารถของผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
จัดทำ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้ขอซื้อ ผู้ขาย และนิติกร เพื่อจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ดูแลการเคลื่อนย้าย บำรุง ซ่อมแซม ทำลาย หรือจำหน่ายทรัพย์สิน / พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลงานพัสดุครุภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ สืบค้น ติดตาม และตรวจสอบได้ง่าย

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอย่างน้อย 5 ปี

ความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อบังคับ การทำสัญญาต่างๆ และสามารถให้คำปรึกษาด้านงานจัดซื้อ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านพัฒนาองค์กร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน 2016
End:
31 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34913/

Venue

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มี.ค. -30 เม.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง (อัพเดต 23 มี.ค. 2559)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (Strategist Officer)

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด ระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน


VP of Innovation Department (Head of Department)

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานระดับฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัยนวัตกรรม งานพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ และงานพัฒนามาตรฐาน โดยเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

Direct Subordinates:

1. Manager of Research and Development

2. Manager of Architecture and Prototype

3. Manager of Standard

Job Responsibilities:

กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านวิจัยนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึง กำหนดกรอบ ทิศทาง และแผนงานการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยุทธศาสตร์ของสำนักงาน และร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวคิดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการใหม่
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสถาปัตยกรรมต้นแบบ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางที่กำหนด ซึ่งครอบคลุมถึง พัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application)และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)
กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนามาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักงาน รวมถึงมาตรฐานสากล ซึ่งครอบคลุมถึง ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ติดตาม ค้นคว้า ประเมินสถานการณ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค วิทยาการ เครื่องมือ และเทคนิคการบริหารใหม่ ๆ รวมถึง กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของสำนักงาน/ ฝ่ายให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
บริหารบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา แนวทางและผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย พัฒนาต้นแบบ การทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) พัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี และ ประสบการณ์ด้านการบริหารอย่างน้อย 7 ปี
มีความสนใจในผลงานวิจัย แนวคิดใหม่ๆ นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน) และภารกิจของสำนักงาน
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

Job Responsibilities:

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
ประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี


Senior Marketing & Communications Officer (Digital Marketing Strategy)


Job Purpose: พัฒนากลยุทธ์การตลาด เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์และบริการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ

Job Responsibilities:

ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักงาน เพื่อแสวงหาตลาดและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
­มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
จัดทำสำรวจ รวบรวมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า และนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
วิเคราะห์ช่องทาง และแนวทางในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน และดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ออกแบบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปแบบการจัดนิทรรศการ/ สัมมนา และดำเนินกิจกรรมการสื่อสารองค์กรต่างๆ การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานที่ดำเนินการโดยทีมงานภายในหรือหน่วยงานจัดจ้างภายนอก ให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จที่คาดหวัง

Job Qualifications:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
ประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) อย่างน้อย 3 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


Risk Management Officer


Job Purpose: ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก


Internal Audit Officer – Senior Officer

Job Purpose: รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
Job Responsibilities:

ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

Job Qualifications:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ พาณิชยศาสตร์
มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ (External Audit) อย่างน้อย 2-5 ปี
มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Government Agency (Public Organization) EGA
Human Resources Management Division
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 # 2206
Website : www.ega.or.th,recruit@ega.or.th
Enabling Complete & Secure e-Government
EGA – Digital Governmen

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง (อัพเดต 23 มี.ค. 2559)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
23 มีนาคม 2016
End:
30 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34085/

Venue

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 2 ก.พ. -29 ก.พ. 2559 |ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน

Job Purpose: รับผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

Job Responsibilities:

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บริหารงาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
ประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) EGA

Human Resources Management Division

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
Website : www.ega.or.th, E-Mail: recruit@ega.or.th

Enabling Complete & Secure e-Government

EGA – Digital Government

ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- |หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครสอบ

Internal Audit Officer – Senior Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน – เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)

Job Purpose: รับ ผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้ได้ผลสำเร็จตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด

Job Responsibilities:

 • ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน หรือระบบงานของส่วนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางในคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 • สรุปผลการตรวจสอบและจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่กำหนด

 • ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 Job Qualifications: 

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี/ พาณิชยศาสตร์

 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ (External Audit) อย่างน้อย 2-5 ปี

 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT Audit
 • มีทักษะในด้านการวางแผนตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

Risk Management Officer (เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง)

Job   Purpose:  ศึกษา และรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนัก งาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Responsibilities:

 • รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
 • จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุมคณะกรรมการฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 • ร่วมดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการฯ การบริหารความเสี่ยง
 • สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีรู้ความความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

  Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการวางแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก

Manager of Standard (ผู้จัดการส่วนมาตรฐาน)

Job Purpose: รับ ผิดชอบการบริหารงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงานระดับส่วน ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

 Job Responsibilities:

 • บริหาร งาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง

  • ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพื่อเสนอแนะมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  • ประสาน งานกับหน่วยงานอื่นๆในการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาระบบให้เกิดการเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

  • บริหาร งาน ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

  • ศึกษา วิจัย และจัดทำนโยบายและมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็น แนวทางแก่หน่วยงานภาครัฐ และสำนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

Job Qualifications:

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และ ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (Strategist Officer)

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
 • มี ความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

 • รวบ รวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
 • รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
 • รวบ รวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัว ชี้วัด ระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Electronic Government Agency (Public Organization) EGA 

Human Resources Management Division ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

108 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206
Website : www.ega.or.th, E-mail:chanudejh.sarhiphan@ega.or.th

Enabling Complete & Secure e-Government

EGA –  Digital Governmen

ตำแหน่ง: หลายอัตรา (อัพเดต 6 เม.ย. 59)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Venue

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com