Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1 มิถุนายน 2018 - 12 มิถุนายน 2018

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -12 มิ.ย. 2561 รวม 6 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์) และตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการต่างประเทศ)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :21000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 มิถุนายน 2018
End:
12 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/44457/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -22 พ.ย. 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิขาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและกลุ่มงานที่จะจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑.๒ ดำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว กลุ่มงานบริการ

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๒.๑ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา
๒. มีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ หรือต้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๒.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และลามารถรักษา ความสับของทางราชการ
๔. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใข้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมดรสอบไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่การข่าว
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
8 พฤศจิกายน 2017
End:
22 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41568/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -28 พ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาสิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาสิการนายกรัฐมนตรี
ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตำเนินการสอบแข่งขับเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕:๔๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขับ โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งดั้ง
๑.๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิปติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
๑.๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)
๑.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ตการ (ด้านพิธีการ)
๑.๔ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๒.๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จำนวน ๒ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิขารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคม สงเคราะห์ศาสตร์

๒.๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงาบการเมือง)
จำนวน ๓ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ใบสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่ ก.พ. รับรอง ใบสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์

๒.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)
จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบไต้ในระคับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประคาสนศาสตร์) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศวสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ

๒.๔ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2017
End:
28 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41570/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -28 พ.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกมิติ และจัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานนโยบายพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
๓) ศึกษา วิเคราะห์เชิงลึก และสนับสนุนในการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนโครงการจัดทำข้อมูลสำหรับนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด
๕)ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และติดตามการดำเนินการตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมในส่วนภูมิภาค
๖) ร่วมคณะเดินทางเพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในส่วนภูมิภาค
๗) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
๘) รวบรวมจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๙) ติดตาม สืบค้น และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากมติคณะรัฐมนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทวิเคราะห์และอื่น ๆ และรายงานให้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนให้รายงานทันที
๑๐) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ
๑๑) จัดเตรียมการประชุม ทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม
๑๒) จดบันทึก เรียบเรียง สรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
๑๓) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นฐานข้อมูลประเทศ

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล งานการประชุม งานนโยบายพิเศษ และประสานงานการเมืองกับองค์กรต่าง ๆ
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาในเบื้องต้น อำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
– การปฏิรูปประเทศ
– ทิศทางการพัฒนาประเทศ
– องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
– การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
๓) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
๔) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานด้านนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง งานด้านนิติบัญญัติ การประสานกิจการรัฐสภา และการปฏิรูปกฎหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงาน อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือแขกของนายกรัฐมนตรี
๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
– ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
– การปฏิรูปประเทศ
– สถานการณ์โลกปัจจุบัน
๒. ความรู้ในงานพิธีการ
๓. การเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. งานวิชาการ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๑) ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปประเด็น งานเอกสารต่างๆ ในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และจากองค์กรต่างๆ
๒) ยกร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ตามคำสั่งการ
๓) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศในประเด็นสำคัญที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานเลขานุการ
๑) พิจารณากลั่นกรองงานวาระงานของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การเชิญเป็นประธานในพิธีต่างๆ และการขออนุญาตเข้าพบ
๒) งานอำนวยการสำนักงาน บริหารจัดการให้ภารกิจประจำวันของผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้และประสานงานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) จัดทำเอกสารการเดินทางต่างจังหวัดของผู้บริหาร ข้อมูลด้านสารัตถะ และการเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทาง

๓. ด้านการประสานงาน
๑) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ประสานการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน

๔. งานภารกิจเร่งด่วนตามคำสั่งการ
๑) การประมวลข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบสำคัญๆ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
๒) จดบันทึกการประชุมย่อย และติดตามผลการประชุมต่าง ๆ
๓) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศ นโยบายและการดำเนินการของรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2017
End:
28 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41451/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -29 มี.ค. 2560

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
๒. เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน

ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จะต้องแนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC มาด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานและประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ แปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ – ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ความรู้ทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น แก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ดูแลระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคอยดูสัญญาณแสดงเหตุขัดข้อง ขณะทำงาน รายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)

– ทักษะ

– สมรรถนะ
ความรู้ทั่วไป มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มีนาคม 2017
End:
29 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37548/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือ แขกของนายกรัฐมนตรี
๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิธีการ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
– ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
อัตราเงินเดือน : 17,500–19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและ ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
๓) จัดทำประเด็นความเห็นประกอบการจัดทำแผนนิติบัญญัติและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนนิติบัญญัติ
๔) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
๕) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓.ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานแผนนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มกราคม 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37078/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 ม.ค. -17 ก.พ. 2560 |

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒. งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงการแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล
๓. รวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ
๔. การต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือ แขกของนายกรัฐมนตรี
๕. การทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาตฯ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่ ก.พ. กำหนด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิธีการ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
– ความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง)
อัตราเงินเดือน : 17,500–19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและทางการเมือง ในภารกิจด้านกิจการรัฐสภา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานคณะกรรมาธิการ ร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๒) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และร่างหนังสือเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการและ ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีในงานที่เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปกฎหมาย
๓) จัดทำประเด็นความเห็นประกอบการจัดทำแผนนิติบัญญัติและเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามแผนนิติบัญญัติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนนิติบัญญัติ
๔) ติดตามและจัดทำรายงานความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย
๕) จัดทำหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญผู้ชี้แจง หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม และหนังสือราชการอื่น ๆ รวมถึงจัดเตรียมการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบ การประชุม จดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและสรุปผลการประชุม จัดระบบและรวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด และสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓.ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
๒) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการรัฐสภา งานแผนนิติบัญญัติ งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรทางการเมือง รวมถึงงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.ด้านการบริการ
ให้ข้อมูล คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกิจการรัฐสภาในเบื้องต้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่บุคคลหรือหน่วยงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
– ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
27 มกราคม 2017
End:
17 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37076/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพิธีการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่ง คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย) และสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้ เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพิธีการ
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานให้บริการ และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและการประชุมต่าง ๆ ที่มีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานบริการ และงานด้านอื่นๆ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ๒. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน(อัตนัย) และสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้ เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,พนักงานพิธีการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 ธันวาคม 2016
End:
21 ธันวาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36581/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -11 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) รวบรวม วิเคราะห์ ประสาน และประมวลนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(๒) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์และติดตามผล
(๓) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(๔) ประสานการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 21,000-23,100
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2016
End:
11 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36136/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ย. -12 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย)

– ทักษะ
– ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป (อัตนัย) – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานสารบรรณและพัสดุ (ปรนัย)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ – ความรู้ทั่วไป – มนุษยสัมพันธ์ – การสื่อสาร – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กันยายน 2016
End:
12 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35853/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -26 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและเขียน คำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 3. ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 4. ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (อัตนัย)

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร ความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะไม่นำคะแนนในการประเมินฯ คร้ังที่ 1 มานับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชี หากได้คะแนนภาคความรู้ฯ คร้ังที่ 2 เท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนประเมินฯ คร้ังที่ 1 มากกว่าอยู่ในลำดับต้น และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
18 เมษายน 2016
End:
26 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34160/

Venue

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com