Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

13 เมษายน 2018 - 30 เมษายน 2018

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 เม.ย. -30 เม.ย. 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 2 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ก. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 4
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ แผนประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในการทำงาน ฝ่ายอำนวยการ (สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ)
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท

ข. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จบป.วิชาชีพ)
จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท

ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. – 30 เม.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 13 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 13 เม.ย. 2561
ประกาศผลสอบ: 13 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
13 เมษายน 2018
End:
30 เมษายน 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43910/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 มี.ค. 2561

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยมี รายละเอียด

 1. ตำแหน่งที่จะได้รับ รวม  4 อัตรา
 2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
  พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานณแผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้าง

 • อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  9,040 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐรัฐมนตรีระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น )วงเล็บเปิ (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 10,540 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
 • เงื่อนไขการจ้าง เมื่อครบสัญญาจ้าง 3 ปีการประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 3 ปี  แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขผูกพันสำหรับการรับสมัครตามประกาศนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 6. ไม่เคยถูกไล่ออก เปิดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
 7. ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
 8. สามารถทำงานให้แก่ อ.ส.ค. ได้เต็มเวลา
 9. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 10. ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 11. ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 12. สามารถจัดหาที่พักได้เอง
 13. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว ใช้วุฒิเทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ ตั้งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 1. วิธีการสมัคร

4.1 เปิดรับสมัครทาง Internet  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

 1. การประกาศรายชื่อ วัน  เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

อสค.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน  และห้องสอบของแต่ละตำแหน่งให้ทราบภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561  ทางเว็บไซต์

 1.  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

8.1  หลักฐานการชำระเงินค่าดำเนินการสมัครสอบตามข้อ 6

8.2  บัตรประจำตัวสอบ

8.3  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายเจ้าของบัตร ห้างไม่นำหลักฐานทั้ง 3 ข้อ มาให้ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 1.  การสอบคัดเลือก วิธีการสอบคัดเลือกมี 2 ภาค

9.1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิชาที่ 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิชาที่ 2  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

9.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วิธีการสอบสัมภาษณ์ จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา ทัศนคติ อารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานครั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้  กำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่ง: พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 9,040-10,540
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
19 กุมภาพันธ์ 2018
End:
8 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43040/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ย. -12 ธ.ค. 2560

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ๕ (รอประกาศ)

ตำแหน่ง: นิติกร,รอประกาศ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
27 พฤศจิกายน 2017
End:
12 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41994/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้- รวม 8 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนมปีงบประมาณ๒๕๖๑
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Date:
23 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41992/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ต.ค. 2560

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๔ อัตรา
๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ก. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ๕ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และ ผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๖,๘๓๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข. ตำแหน่งเศรษฐกร ๔ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๕,๐๐๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น
ค. ตำแหน่งวิศวกร ๔ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๖,๘๓๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น
-๒-
ง. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๔ (จบวิชาขีพ) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาฃีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๕1๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่ง: วิศวกร,นายสัตวแพทย์,เศรษฐกร,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
28 ตุลาคม 2017
End:
29 ตุลาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41590/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 ส.ค. -3 ก.ย. 2560 รวม 5 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งปรเเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ก.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคีัดเลือกบุคคลทั่ไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 5 อัตรา

2. คุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ก. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเทคโนโลยีการอาหาร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวเคมี หรือด้านวิศวกรรมอาหาร

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 16,800 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ข. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดีกองกฎหาย ฝ่ายทรัพยากรบุคล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบแลฃะประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ค. ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผลกองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ค.ส. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ง. ตำแหน่งช่างโยธา 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกออกแบบก่อสร้างกองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการออกแบบ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

จ. ด้านตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกอาคารสถานที่ และบริการทั่วไป กองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 10,150 บาท โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ 11,650 บาท ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นิติกร,เศรษฐกร,ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
7 สิงหาคม 2017
End:
3 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40769/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 เม.ย. -18 เม.ย. 2560

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง: นักวิชาการตลาด,นักวิชาการเกษตร,เจ้าพนักงานเกษตร,เจ้าพนักงานสัตวบาล,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Details

Start:
3 เมษายน 2017
End:
18 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37742/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ส.ค. -31 ส.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,150-16,830
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ | ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
10 สิงหาคม 2016
End:
31 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35719/

Venue

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com